HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLERİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (SİNOP İLİ ÖRNEĞİ )

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

EVALUATION OF THE METHODS AND TECHNIQUES USED IN KNOWLEDGE OF LİFE COURSE TEACHING PRO(SİNOP CASE STUDY) GRAM ACCORDING TO TEACHER OPINIONS

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2011

Cilt: 

  • 19

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

113-126

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu araştırma 2005–2006 yılında uygulamaya konan Hayat Bilgisi öğretim programının uygulamaya ne ölçüde yansıdığını belirlemek amacı ile öğretmenlerin bu ders kapsamında etkinlikleri uygularken hangi yöntem, teknikleri kullandıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada betimsel yöntem kullanılarak öğretmenlerin görüşlerine başvurulmuş, kullandıkları yöntem ve teknikler belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca Hayat Bilgisi öğretmen kılavuzu, öğrenci ders kitapları ve çalışma kitaplarındaki etkinlikler incelenerek hangi yöntem ve tekniklere ne oranda yer verildiği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini Sinop merkez ve merkez köylerindeki ilköğretim birinci kademede 1. 2 ve 3’üncü sınıfları okutan 140 öğretmen oluşturmuştur. Örneklemini ise, bunların arasından rastgele seçilen 47 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Bu çalışmada, Hayat Bilgisi dersinde öğretmenlerin kullandıkları yöntemleri belirlemek için ilköğretim birinci kademedeki öğretmenlere uygulanmak üzere 20 maddeden oluşan likert tipi 5’li dereceleme ölçeği geliştirilmiş ve örneklem kapsamında görev yapan öğretmenlere uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin Hayat Bilgisi dersi için vazgeçilmez öneme sahip olan gezi-gözlem, inceleme gibi öğrenciyi sürece katan yöntemlere yeterli oranda yer verilmediği görülmüştür.

Abstract (2. Language): 

This study was carried out for the purpose of to investigate to what extent the new Knowledge of Life teaching program introduced in 2005-2006 school year has found reflections in the practice and the extent to which teachers use some methods and techniques in the new program. In the study, descriptive method is used and through teachers’ own statements, the methods and techniques used by them are examined. Moreover, Knowledge of Life course teacher manual, text books and work books are examined to determine which methods and techniques are included in them. The universe of the study is made up by 140 teachers teaching first, second and third graders in the primary schools of Sinop city and surrounding villages. Sampling of the study consists of 47 teachers randomly selected among the universe. In this study, a questionnaire consisting of 20 five-point Likert type items was developed to determine the methods and techniques used by the teachers in teaching and learning process and it was administered to the teachers in the sample. At the end of the study, it was found that the teachers do not sufficiently use the methods of great importance to involve the students in the process such as trips-observations, and exploration.

Key Words: 

Referanslar: 

1. Binbaşıoğlu, C. (2003). Hayat Bilgisi Öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 2. Çilenti, K. (1988). Eğitim Teknolojisi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası. 3. Sönmez, V. (2005). Hayat Bilgisi Öğretimi ve Öğretmen Kılavuzu. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. 4. Baymur, A. F. (1937). Hayat Bilgisi Öğretimi. İstanbul: Devlet Basımevi. 5. Petrof, G. (1993). Okul ve Hayat. İstanbul: Remzi Kitabevi. 6. Sabancı, A. ve Şahin, A. (2005).

PDF Dosyası: