İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “TABLO VE GRAFİKLER” KONUSU İLE İLGİLİ YAKINSAL GELİŞİM ALANLARININ BELİRLENMESİ

Article Title (2.Language): 

DETERMINATION OF ZONE OF PROXIMAL DEVELOPMENT OF 6TH GRADE PRIMARY STUDENTS IN THE SUBJECT OF TABLES AND GRAPHICS

Journal Name: 

Publishing Year: 

  • 2013

Volume: 

  • 6

Number: 

  • 5

Page Numbers: 

633-665

Article Language: 

  • Türkçe

Author Information: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Doçent

Author University: 

Author Faculty: 

Author Department: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Araştırma Görevlisi

Author University: 

Author Faculty: 

Author Department: 

Original Keywords: 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.9761/JASSS519

Abstract (Original): 

Doğrudan bire bir öğretim ve çocukların çocuklarla ve yetişkinlerle etkileşimlerini sağlayan öğretim biçimlerinin çocuğun bilişsel gelişiminde önemli rol oynadığını savunan Vygotsky tarafından tanımlanan ‚yakınsal gelişim alanı (YGA)‛ kavramı son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Yakınsal gelişim alanı, öğrenmenin oluştuğu yer ya da alandır. YGA, Bağımsız problem çözmeyle belirlenen gerçek gelişim seviyesi ile problem çözme sırasında yetişkin yardımıyla ya da daha yetenekli akranlarıyla belirlenen potansiyel gelişim seviyesi arasındaki uzaklık olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada da ilköğretim ikinci kademedeki altıncı sınıf öğrencilerinin ‚Tablo ve Grafikler‛ konusu ile ilgili ‚Yakınsal Gelişim Alanlarının‛ belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Kocaeli ilinde bulunan bir devlet ilköğretim okulunda öğrenim gören dört, altıncı sınıf öğrencisi ile çalışılmıştır. Araştırmada nitel analiz yöntemleri kullanılırken veri çeşitlemesi video (ses, görüntü ve görüşme) ve doküman analizi ile sağlanmıştır. Çalışmanın verileri betimsel olarak analiz edilmiştir. Çalışma içerisinde, görüşülen ya da gözlenen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilmiştir. Elde edilen verilere göre öğrencilerin, üstesinden gelemeyecekleri/zorlandıkları bir nokta ile karşılaştıklarında, yetişkin ya da daha yetkin akran yardımı aldıkları zaman zorluğun üstesinden gelebildikleri görülmüştür. Bu bağlamda araştırma sonuçlarına göre, çalışmaya katılan öğrencilerden başarılı olanların yakınsal gelişim alanları daha geniş iken düşük başarılı olan öğrencilerin yakınsal gelişim alanlarının daha dar olduğu fark edilmiştir. Yakınsal gelişim alanlarının belirlenebilmesi ve ortaya çıkarılabilmesi için araştırmacılara çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Abstract (English): 

In recent years, a number of researches have been conducted also considering students’ cognitive development. The concept of ‘zone of proximal development (ZPD)’, which was defined by Vygotsky, becomes important. Zone of proximal development is an area where learning occurs. The purpose of this study is to determine the ‘zone of proximal development’ of the 6th grade primary education students related to the ‘Tables and Graphics’ subject. Based on this purpose, the study was conducted with 6th grade primary education students at a public school located in the Kocaeli province of Turkey. While qualitative analysis methods were used in the study, data variation was provided by video (audio, video and interviews) and document analysis. Study’ data were analyzed descriptively. In the study, interviewed or observed individuals’ views are mentioned often. According to the data obtained it is seen that students are able to overcome the difficulties they encounter. Furthermore, it is noticed that, among the students who participated in the study, while openness in the zone of proximal development of successful students was low, wideness in the zone of proximal development of students with low achievements is high. In accordance with the data, various recommendations have been made to the researchers to identify and determine the zone of proximal development.

Key Words (2. Language): 

References: 

ASHMAN, A. F. & CONWAY, R. N. F. (Eds) (1997). Introduction to cognitive dducation: theory and applications. Florance, NY: Routledge. BACANLI, H. (2009). Eğitim psikoloji. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. BAĞLI, M. T. (2004). Oyun, Bilişsel Gelişim ve Toplumsal Dünya: Piaget, Vygotsky ve Sonrası. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 137-169. CHAK, A. (2001).

PDF File: