You are here

2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'NİN EKONOMİK İSTİKRAR ARAYIŞLARI

Share
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
101-122

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
2000'li yılların başında Türkiye, IMF'nin desteklediği program yürürlükteyken, ekonomik krizlerle karşı karşıya kalmıştır. Türkiye'de, Kasım 2000 krizi, ardından IMF'nin ek önlemlerine ragmen, Şubat 2001 krizi yaşanmış ve sonrasında IMF ile stand-by anlaşması yapılmıştır. Kasım krizinde, IMF'nin tedirginliği ve zamanında müdahale etmemesi eleştirilmiştir. Türkiye'de uygulamaya konulan IMF önlemleri sonucunda, 2004 yılı sonu itibarıyla kronik enflasyon süreci kırılmış, yüksek büyüme ve ihracat rakamlarına ulaşılmış olsa da büyüme istihdama yansımamıştır. Ekonomideki kırılgan yapı da henüz tamamen ortadan kaldırılamamıştır. IMF ile imzalanan 3 yıllık (Mayıs 2005-Mayıs 2008) yeni stand-by anlaşması, bu durumu açıkça ortaya koymaktadır.
Abstract (2. Language): 
In the beginning of 2000s. while the IMF supported program is in force, Turkey encountered economic crisis. After November 2000 crisis, despite IMF's additional measures, February 2001 crisis come into being and afterwards a stand by agreement was signed between IMF and Turkey. During November crisis IMF's hesitation and not intervening in time is criticized. As a result of IMF's measures applied in Turkey, the chronic inflation process was ceased and high rates of growth and export were reached by the end of the 2004 -year. Yet, all of these didn't extrapolate on employment. The fragile structure of the economy also was not overcome. The 3- year (May 2Ö05 - May 2008) stand by agreement has put this situation under the spot.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Boratav, Korkut (2004). Yeni Dünya Düzeni Nereye?, 2.Baskı, İmge Kitabevi, Ankara.
Doğarı, Seyhun (2000), "2000-2002 Dönemi Stand-by Programı'mn Türkiye Ekonomisi Hedefi eri-Politikaları", Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:37, Sayı:5, Mayıs 2000, s.3-24.
DPT (2000), Uluslararası Ekonomik Göstergeler, Ankara.
DPT (2003a), Uluslararası Ekonomik Göstergeler, Ankara.
DPT (2003b), Sayılarla Türkiye Ekonomisi, Ankara.
DPT (2005), "Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 1950-2005", http://ekutup.dpt.gov.lr, 17.08.2005.
EIU (The Economist Intelligence TJnit) (2004), Country Report: Turkey at a glance (2004¬2005), London.

Ener, Meliha - Esra Siverek]) Demircan (2004), Küreselleşen Dünyada IMF Politikaları ve Türkiye, 1.Baskı, Roma Yayınlan, Ankara.
Eren, Ercan - Melike Bildirici (2001), "Türkiye'de 1990 Sonrası İktisadi Krizlerin Siyasal ve İktisadi Nedenleri", Yeni Türkiye, Yıl:7, Sayı:41 (Ekonomik Kriz Öze] Sayısı 1)/ Eyiüi-Ekim, s. 166-173.
Esen, Oğuz (2002), "Türkiye'de Uygulanan İMF-Destekli Yapısal Programlar", Kriz ve IMF Politikaları, ed.Ömer Faruk Çolak, Alkım Yayınevi, İstanbul, s.1-22.
HM (2003), "Türkiye'nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı", www.hazine.gov.tr/programson 140401.pdf, 20.04.2003.
HM (2004), www.hazine.gov.tr/imf_standby.htm, 17.03.2004.
HM (2005), www.hazine.gov.tr/imf_niyetmektubu_19sCand-by.htm, 12. 08.2005.
IMF (1999), "IMF Approves US$4 Billion Stand-By Credit for Turkey", Press Release No:99/66, Washington DC, December, www.imf org, 03.01.2000.
Karacan, Ali İhsan (1996), Bankacılık ve Kriz, Finans Dünyası Yayın No:l, İstanbul.
Kazgan, Gülten (2001), "Küreselleşmiş Dünyada Küreselleşen Türkiye'nin Krizleri", İktisat Dergisi, Şubat-Mart, s.26-31.
Kılıç, Cem (2002), "Türkiye'de İşgücü Piyasası ve Kriz", Kriz ve IMF Politikaları, ed.Ömer Faruk Çolak, Alkım Yayınevi, İstanbul, s.207-224.
Kılıçbay, Ahmet (1992), Türk Ekonomisi, 4. Baskı, Türkiye İş Bankası Yayını, Genel Yayın No:263, Ekonomi Dizisi:19, Ankara.
Kibritçioğlu, Aykut (2001), "Türkiye'de Ekonomik Krizler ve Hükümetler 1969-2001", Yeni Türkiye, Yıl:7, Sayı:41 (Ekonomik Kriz Özel Sayısı I)/Eylül-Ekim, s. 174-182.
Tokgöz, Erdinç (2001), Türkiye'nin İktisadi Gelişme Tarihi (1914-2001), 6-Baskı, İmaj Yaymevİ, Ankara.
Toprak, Metin (2001), Küreselleşme ve Kriz Türkiye ve Dünya Deneyimi, Siyasal Kitabevi, Ankara.
Uygur, Ercan (2001), "Krizden Krize Türkiye: 2000 Kasım vc 2001 Şubat Krizleri", Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metni, www.tek.org.tr, 21.01.2005.
Uysal, Doğan (2004), EVIF Politikaları ve Türkiye, Çizgi Kitabevi, Konya.
Yeldan, Erinç (2001). "Türkiye'de IMF Destekli Enflasyonla Mücadele Programı Bir İstikrar ve Düzen Programı mı Yoksa Fakirleşme vc Mali Kaos Reçetesi ini?", Yeni Türldye, Yıl:7, Sayı:41 (Ekonomik Kriz Özel Sayısı DTEylül-Ekim, s.570-586.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com