Üniversite Öğrencilerinin Ertesi Gün Hapı Konusunda Farkındalık ve Tutumları

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

The Awareness and Attitudes of the University Students Towards Morning After Pill

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2011

Cilt: 

  • 18

Sayı: 

  • 2

Sayfa Aralığı:: 

78-86

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Amaç: Bu araştırma, İnönü Üniversitesi öğrencilerinin ertesi gün hapı konusundaki bilgi durumları ve tutumlarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: 2005-2006 Öğretim yılı Bahar döneminde Eğitim, Fen-Edebiyat, İktisat ve Mühendislik fakültesinde okuyan birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri araştırma kapsamına alınmıştır. Kesitsel nitelikte olan bu araştırmada veriler, anket yoluyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde Ki-Kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamındaki öğrencilerin %56.2’si erkek, %43.8’i kızdır. Öğrencilerin yaş ortalaması 21,51±2,24’dür. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin %40.8’inin ertesi gün hapı hakkında bilgisi vardır. %59.2’si bilmediklerini belirtmişlerdir. Erkek öğrencilerin %45.2’si, kız öğrencilerin %35.1’i ertesi gün hapını bildiklerini belirtmiştir. Öğrencilerin ertesi gün hapıyla ilgili en önemli bilgi kaynakları; %29.7 “TV/radyo”, %28.2 “arkadaşlar” dır. “Bu yöntemle korunmasız ilişki artar” ifadesine erkek öğrencilerin %69.1’i, kız öğrencilerin %72.2.’si katılıyorum cevabı vermiştir. Sonuç: Üniversite öğrencilerinin ertesi gün hapıyla ilgili bilgi düzeyleri yetersizdir. En önemli bilgi kaynakları medyadır. Gençlerin cinsel sağlıkla ilgili diğer konularla birlikte acil kontrasepsiyon hakkında da bilgilendirilmesi, bu konuda hizmete ulaşılabilirliğin attırılması ve medyanın gençlere doğru bilgiyi ulaştırmasının sağlanması gerekmektedir.

Abstract (2. Language): 

Aim: This study has been done to determine not only the information level if the students about the morning after pills but also their attitudes towards It. Method: The research was carried out in the spring term of the 2005-2006 academic year with the students in the first and fourth grades of Faculty of Education, Faculty of Science, Faculty of Economics and Faculty of Engineering. The information has been obtained through questionaire in the research which has a cross-sectional. Chi- square test has been used in analyzing the data. Results: The research was done with 1202 students; 56.2% of them were boys and 43.8% of them were girls. The average age of the students is 21,51±2,24. It has been determined that 40.8 % have information about the morning after pills. 59.2% of the students have stated that they have no information about it.45,2% of the male students and 35.1% of the female students have stated that they have information about morning after pills. The most important information source of the students consist of 29.7% TV/radio, 28.2% their friends 69.1% of the male students and 72.2% of the female students have stated that unprotected sex increases through this method. Conclusion: The information level of the university students about morning after pills is insufficient. Their most important information source is media. It is essential to provide the young with information about the emergency contraception and the other subject, morever the media should be enabled to provide the young with the correct information and the accessibility to these services also should be increased.

Key Words: 

Referanslar: 

1. Sezgin B. Ankara’daki Sağlık Meslek Liselerindeki Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Bilgileri ve Cinsel Yaşama İlişkin Bazı Yaklaşımlarının Saptanması. Uzmanlık Tezi, Ankara. 2000. 2. Reproductive Health of Young Adults: Contraception, Pregnancy and Sexually Infections/HIV. www.fhi.org/training/modules [Erişim tarihi:31.08.2006]. 3.

PDF Dosyası: