You are here

Üniversite Öğrencilerinin Ertesi Gün Hapı Konusunda Farkındalık ve Tutumları

Share
The Awareness and Attitudes of the University Students Towards Morning After Pill

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
78-86

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu araştırma, İnönü Üniversitesi öğrencilerinin ertesi gün hapı konusundaki bilgi durumları ve tutumlarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: 2005-2006 Öğretim yılı Bahar döneminde Eğitim, Fen-Edebiyat, İktisat ve Mühendislik fakültesinde okuyan birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri araştırma kapsamına alınmıştır. Kesitsel nitelikte olan bu araştırmada veriler, anket yoluyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde Ki-Kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamındaki öğrencilerin %56.2’si erkek, %43.8’i kızdır. Öğrencilerin yaş ortalaması 21,51±2,24’dür. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin %40.8’inin ertesi gün hapı hakkında bilgisi vardır. %59.2’si bilmediklerini belirtmişlerdir. Erkek öğrencilerin %45.2’si, kız öğrencilerin %35.1’i ertesi gün hapını bildiklerini belirtmiştir. Öğrencilerin ertesi gün hapıyla ilgili en önemli bilgi kaynakları; %29.7 “TV/radyo”, %28.2 “arkadaşlar” dır. “Bu yöntemle korunmasız ilişki artar” ifadesine erkek öğrencilerin %69.1’i, kız öğrencilerin %72.2.’si katılıyorum cevabı vermiştir. Sonuç: Üniversite öğrencilerinin ertesi gün hapıyla ilgili bilgi düzeyleri yetersizdir. En önemli bilgi kaynakları medyadır. Gençlerin cinsel sağlıkla ilgili diğer konularla birlikte acil kontrasepsiyon hakkında da bilgilendirilmesi, bu konuda hizmete ulaşılabilirliğin attırılması ve medyanın gençlere doğru bilgiyi ulaştırmasının sağlanması gerekmektedir.
Abstract (2. Language): 
Aim: This study has been done to determine not only the information level if the students about the morning after pills but also their attitudes towards It. Method: The research was carried out in the spring term of the 2005-2006 academic year with the students in the first and fourth grades of Faculty of Education, Faculty of Science, Faculty of Economics and Faculty of Engineering. The information has been obtained through questionaire in the research which has a cross-sectional. Chi- square test has been used in analyzing the data. Results: The research was done with 1202 students; 56.2% of them were boys and 43.8% of them were girls. The average age of the students is 21,51±2,24. It has been determined that 40.8 % have information about the morning after pills. 59.2% of the students have stated that they have no information about it.45,2% of the male students and 35.1% of the female students have stated that they have information about morning after pills. The most important information source of the students consist of 29.7% TV/radio, 28.2% their friends 69.1% of the male students and 72.2% of the female students have stated that unprotected sex increases through this method. Conclusion: The information level of the university students about morning after pills is insufficient. Their most important information source is media. It is essential to provide the young with information about the emergency contraception and the other subject, morever the media should be enabled to provide the young with the correct information and the accessibility to these services also should be increased.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

1. Sezgin B. Ankara’daki Sağlık Meslek Liselerindeki Dördüncü
Sınıf Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Bilgileri ve Cinsel Yaşama
İlişkin Bazı Yaklaşımlarının Saptanması. Uzmanlık Tezi, Ankara.
2000.
2. Reproductive Health of Young Adults: Contraception, Pregnancy
and Sexually Infections/HIV. www.fhi.org/training/modules
[Erişim tarihi:31.08.2006].
3. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003, Hacettepe Üniversitesi
Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara, Türkiye.
4. DİE: www.die.gov.tr/nufus_sayimi/2000 Nufus_Kesin.htm
[Erişim tarihi: 16.09.2006].
5. Gölbaşı Z. Adolesan Kızlara Yönelik Okula Dayalı Üreme Sağlığı
Eğitim Programının Etkinliği. Doktora Tezi, Ankara. 2002.
6. Özcebe H. Kırsal Alanda Adolesan ve Gençlerin Üreme Sağlığı
Konusunda Bilgi Düzeyinin Saptanması ve Bilgi Düzeyinin
Artırılması İçin Bir Müdahale: Adolesan ve Genç Sağlığı
Gönüllüsü. Doktora Tezi, Ankara. 2000.
7. Adolescent Reproductive Health: Teen Pregnancy. www.
cdc.gov.tr. [Erişim tarihi:18.09.2006].
8. Başer M. Adolesan cinselliği ve gebelik. C.Ü.Hemşirelik
Yüksekokulu Dergisi 2000; 4(1):50-4.
9. Akın A, Sezgin B. Adolesan üreme sağlığı. Sağlık ve Toplum.
1998; 8(3-4): 27-32.
10. Harper CC, Cheong M, Rocca CH, Darney PD, Raine TR. The
effect of increased access to emergency contraception among
young adolescents. Obstet & Gynecol 2005; 106: 483-91.
11. Öztürk H, Okçay H. İstenmeyen gebelikler ve istemli düşükler.
Aile ve Toplum Dergisi 2003; 6(2): 1-7.
12. Sorhaindo A, Becker D, Fletcher H, Garcia SG. Emergency
contraception among university students in kingston, jamaica: a
Üniversite Öğrencilerinin Ertesi Gün Hapı Konusunda Farkındalık ve Tutumları
86
survey of knowledge, attitudes and practices. Contr 2002; 66(4):
261-8.
13. Öztürk A, Aygen E, Naçar N.et al. Kadınların acil
kontrasepsiyonla ilgili bilgi ve deneyimleri. Klinik Bilimler ve
Doktor 2002; 5, 8(3): 387-91.
14. Tokuç B, Eskiocak M, Saltık A. Acil kontrasepsiyon. Sted 2002;
11(3): 94-7.
15. Türkistanlı E. Acil kontrasepsiyon. Sağlık ve Toplum 2000; 10(3):
10-4.
16. Bozkurt N, Korucuoğlu Ü, Aksakal FN. et al. Turkish
adolescents’ knowledge on and attitude toward emergency
contraseption. J Pediatr Adolesc Gynecol 2006; 19, 391-5.
17. Bilgili N, Ayaz N. Acil kontrasepsiyon: kadınların bilgi ve
deneyimleri. Koruyucu Hekimlik Bülteni 2009; 8(3):251-8.
18. Graham AN, Gren L, Glasier FA. Teenagers’ knowledge of
emergency contraception: questionnaire survey in south east
Scotland. BMJ 1996; 312: 1567-9.
19. Kosunen E, Vikat A, Rimpela M, Rimpela M, Huhtala H.
Questionnaire study of use of emergency contraceptive among
teenargers. BMJ 1999; 10:319.
20. Haggstrom NE, Tyden T. Sweeden teenargers’ attitudes toward
the emergency contraceptive pill. J Adolesc Health. 2001; 28(4):
313-8.
21. Corbett OP, Mitchell PC, Taylor SJ. et al. Emergency
contraception: knowledge and perceptions in a university
population. J Am Nurse Praction 2006; 18: 161-8.
22. Baiden F, Awini E, Clerk C. Perception of university students in
ghana about emergency contraception. Contr 2002; 66 (1): 23-6.
23. Topuzoğlu A, Önsüz MF, Hıdıroğlu S, et al.. Ümraniye’de bir
sağlık ocağına başvuran üreme çağındaki kadınların acil
kontrasepsiyon hakkındaki bilgi düzeyleri. Koruyucu Hekimlik
Bülteni 2008; 7 (5):405-18.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com