İSLÂM HUKUKU VE MODERN HUKUK BAĞLAMINDA ŞAHİTLİK MÜESSESESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

The Assessment of Testimony Issue in Terms of the Islamic Law and the Modern Law

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2012

Cilt: 

  • 5

Sayı: 

  • 2

Sayfa Aralığı:: 

87-103

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Öğretim Görevlisi

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar E-posta: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Öğretmen

Yazar E-posta: 

Yazar Üniversite Dışı Kurum Adı: 

Yazar Adı: 

Yazar E-posta: 

Yazar Üniversite Dışı Ünvan Adı: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Öğretmen

Yazar E-posta: 

Yazar Üniversite Dışı Kurum Adı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Naslardaki tartışmalı konulardan birisi de şahitlik konusudur. Şahitlik konusu, kâinat yaratıldığı günden beri zaman ve mekân sınırlarını aşarak gündemde kalmayı başaran sayılı konulardan biridir. İslâm hukukunda muhakeme esnasında maddi gerçeği ortaya çıkarırken başvurulan yolların tümüne ispat vasıtaları denilir. Bu ispat vasıtalarından biri de şahitlik müessesesidir. Şahitliğin yapıldığı duruma göre bazen dört, genellikle iki, bazen de istisnai olarak bir şahidin ifadesiyle insan ve kamu hakları ortaya çıkarılmaya çalışılır. Şahitliğin asıl gayesi, hakların tahakkukunda gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin tesisine katkı sunmaktır. İslâm hukuku ve modern hukuktaki şahitlik meselesi hemen her dönemde tartışılmış, bu tartışmalar günümüzde de halen devam etmektedir. Bu çalışmamızda İslâm hukuku ve modern hukukun şahitlik konusuna ilişkin ayrıldıkları ve birleştikleri noktaları, iki hukuk sisteminin şahitliğe karşı tutumlarını ve dayanaklarını araştırmaya çalışacağız. Bu bağlamda İslâm hukuku ve beşeri yargılama hukukunda şahitlik açısından kadın ve erkeğin konumunu, davalardaki kriterlerin işleyiş esaslarını ve aralarındaki temel farklılıkları ele alarak genel bir mukayese yapmaya çalışacağız.

Abstract (2. Language): 

One of the controversial issues has been testimony by Islamic teaching and modern law. Testimony has remained on the agenda as a matter of fact going beyond time and place since the creation of universe. One of the means of evidence is the concern of testimony. According to the conditions of witnessing, rights of individuals and society are attempted to be conceived with sometimes four, generally two or rarely one witness. Main purpose of witnessing is to reveal the truth in terms of rights and realizing the Justice. Matter of testimony in Islamic Law and the Modern Law has always been discussed and those ongoing discussions are still alive. In this study we will try to illuminate the common or opposite approaches of Islamic law and the modern law over the matter of testimony and we will try to determine their general views and attitudes on this subject. In this context we will have a brief comparison between the views of human judgment system and Islamic judgment system handling the situation of women and men in terms of testimony, principals of the criteria in trials and their similarities and differences.

Key Words: 

Referanslar: 

AKGÜNDÜZ, Ahmet, (1986), Mukayeseli İslâm ve Osmanlı Hukuku Külliyatı, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Diyarbakır: No. 6.

PDF Dosyası: