You are here

YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI: WEBER BÜROKRASİSİNİN SONU MU?

Share
Is New Public Management Approach the end of Weberian Bureaucracy?
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
93-108

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Yeni kamu yönetimi anlayışının gelişimiyle birlikte, katı ve çözüm odaklı olmayan bürokrasi sıklıkla eleştiri almaya başlamıştır. Yeni kamu yönetimi anlayışı, temelde bürokrasinin olumsuz yanlarının giderilmesi yönündeki önerilerle oluşturulmuştur. Bürokrasi denildiğinde en çok anılan isim ise Max Weber*dir. Weber bürokrasiyi tanımlamaya çalışmak yerine onu niteleyen en etkin isim olduğu için, onun bürokrasi çözümlemesi pek çok eleştiri almaktadır. Sert eleştirilerin altında yatan nedir? 20. yüzyıl'ın hantal kamu bürokrasisinin sebebi, Weber bürokrasisi midir? Yoksa Weber bürokrasisi bilgi toplumuna en uygun (optimum) düzeyde hizmet sunumunu sağlayan iyi bir model midir? Weber bürokrasisinin yeri sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde mi kalmıştır? Oysa Weber'in modeli kendi zamanının ve sonrası bir toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek bir model olarak da tanımlamak da mümkündür. Weber bürokrasisinin en etkin işleyeceği egemenlik tipi "yasal-akılcı" tiptir. Bu tip toplumlar arasında yaygınlaşmışken WeberHn çağın gerisinde kaldığını düşünmek mümkün müdür? Hatta yeni kamu yönetimi anlayışını benimseyen çevrelerce geniş şekilde, hızla kabul gören e-devlet uygulamalarıyla, Weber bürokrasisinin çarkları daha da hızlı dönecektir
Abstract (2. Language): 
Bureaucracy, as a solid, unresponsive structure, is often criticized by emerging of the new public management approach which has been specifically designed by recommendations to eliminate negative effects of bureaucracy. As one of the most influential names in bureaucracy studies, Max Weber outlined the key characteristics ofbureaucracy however, Weberian bureaucracy is still subject to criticism. What underlies the fierce criticism? Is Weberian bureaucracy the cause of government bureaucracy's unresponsiveness in the 20th Century? Is Weberian bureaucracy rather a good, optimum level service provision model for the information society? Has Weberian bureaucracy's place remained in the transitionfrom the industrial society to the information society? In fact, Weber's model is also identified to meet to the society's needs of his time and beyond. Weberian bureaucracy works best in rational-legal authority. While the legal-rational authority type is well adapted across the nations, is it possible to consider that Weberian bureaucracy is fossilized? In fact, the toothed wheels of the Weberian bureaucracy will even speed up thanks to e-Government applications and services that have accepted rapidly and widely by the new management approach supporters

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

ABADAN, Nermin. (1959),BMrofero5t, AÜSBF Yayını, Ankara. ALBROW, Martin. (1970),B«rea«cracy,Pall Mall, London.
BAYRAMOGLU, Sonay. (2005), Yönetişim Zihniyeti: Türkiye'de Üst Kurullar ve Politik İktidarın Dönüşümü, İletişim Yayınları, İstanbul.
BYRKJEFLOT, Haldor ve DuGAY, Paul.
(2009)
, "Bureaucracy; an Idea Whose Time Has Come (Again)", EGPAConference, l-5.09.2009,Malta, (erişim adresi: http://soc.kuleuven.be/io/egpa/org/2009Malta/ papers/EGPA%202009%20byrkjeflotdugay.pdf, erişim tarihi: 15 Ocak2010).
CAIDEN, Gerald E. (1994), "3 Excessive Bureaucratization: The J-Curve Theory of Bureaucracy and Max Weber Through the Looking Glass", Handbook of Bureaucracy (Public Administration and Public Policy), (Ed.) Ali Farazmand, Marcel Dekker Inc., NewYork,USA PP- 29-40.
ÇUBUKLU, Yaşar. (2002), "Kitle Partisinin Düşüşü", Virgül Dergisi, S. 55, ss. 28-30.
ÇUKURÇAYIR, MA. ve SİPAHİ, E. B. (2003), 'Yönetişim Yaklaşımı ve Kamu Yönetiminde Kalite", Sayıştay Dergisi, C. 12, S. 50-51, ss.35-66.
ERYİLMAZ, Bilal. (2002), Bürokrasi ve Siyaset, Alfa Yayınları, İstanbul.
GİDDENS, Anthony. (1999), Max Weber Düşüncesinde Siyaset ve Sosyoloji, (çev. Ahmet Çiğdem), , Vadi
Yayınları, İstanbul, 3. Baskı. HEPER, Metin. (1973), Modernleşme ve Bürokrasi Karşılaştırmalı Kamu Yönetimine Giriş, Sosyal Bilimler
Derneği Yayınları, Ankara.
HOOD, Christopher. (1991), "A Public Management For All Seasons", Public Administration, Vol. 69, Is. 1, pp. 3-19.
KICKERT, WJ.M. (1997a), "Public Management in United States and Europe", Public Management and Administrative Reform in Western Europe, USA, (Ed.) WJ.M. Kickert, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham-UK PP-15-40.
KICKERT, Walter J. M. (1997b). "Public Governance in the Netherlands: An Alternative to Anglo-American Managerialism", Public Administration, Vol. 75, Is. 4, pp. 731-752.
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 2, Sayı i, Aralık 2009
NurŞAT
MACRAE, Donald. (1985) Weber,
(çev. Nur Vergin), Afa Yayınlan, İstanbul.
MENTEŞ, Erinç Ali. (2003), "Devletin Evrim Sürecinde Yeni Bir Aşama: E-Devlet", Elektrik Mühendisliği, S.417,ss.28-32.
MOUZELIS, Nicos.
(1975)
, Organisation and Bureaucracy: an Analysis of Modem Theories, Routledge & Kegan Paul, London
OKTAY, Cemil. (1983), Yükselen İstemler Karşısında Türk Siyasal Sistemi ve Kamu Bürokrasisi, İUSBF Yayını, İstanbul.
OKTAY, Cemil. (1998), "Çağdaşlık Sikkesinin Yazı ve Tuğrası: Bürokrasi ve Demokrasi", Türkiye'de
Yönetim Geleneği, (Ed.) Davut Dursun-Hamza Al, İlke Yayıncılık, İstanbul, ss.
243-248
. OSBORNE, David and GAEBLER, Ted. (1993), Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is
Transforming the Public Sector, Reading, MA: Addison-Wesley.
ÖMÜRGÖNÜLŞEN
, Uğur. (2003), "Kamu Sektörünün Yönetimi Sorununa Yeni Bir Yaklaşım: Yeni
Kamu İşletmeciliği", Çağdaş Kamu Yönetimi-I, (Der.) M. Acar ve H. Özgür, Nobel Yayınları,
Ankara, ss.3-43.
ÖZTÜRK, N.K ve COŞKUN, B. (2000), "Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma ve Kamu Hizmetlerinde Kalite: Etiksel Bir Bakış", Türk İdare Dergisi, S. 72, ss. 145-161.
SULEIMAN, Ezra. (2006), "Is Weber Still Relevant? The Future of Bureaucracy", (erişim adrsei: http://unvw.afsp.msh-parisfr/activite/2006/colllinz06/txtlinz/sukima erişim tarihi: 19 Haziran 2009).
TODAİE. (1998). Kamu Yönetimi Sözlüğü,Yzym No. 283, Ankara. TOKSÖZ, Fikret. (2008), İyi Yönetişim El Kitabı, TESEVYayınları, İstanbul.
UÇKAN, Özgür. (2003), "E-Devlet, E-Demokrasi ve Türkiye", Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması İçin
Strateji vePolitikalar-I, Literatür Yayıncılık, İstanbul. WEBER, Max. (1998), Sosyoloji Yazıları, (çev. Taha Parla), İletişim Yayınları, İstanbul, 2. Baskı. WEBER, Max. (1997), The Theory Of Social And Economic Organization, The Free Press, New York. WILLIAMS, Raymond. (2005), Anahtar Sözcükler, İletişim Yayınları, İstanbul.
YILDIRIM, Selahattin. (1993), Yerel Yönetim ve Demokrasi: Kavramlar, Yaklaşımlar, TC Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile IULA-EMME Yayını, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com