You are here

Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı Ve Sağlık

Share
Sustainable Development And Health
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
19-36

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Literatürde sürdürülebilir kalkınma konusunda oldukça fazla sayıda makale ve raporlara rastlamak mümkündür. Her ne kadar tanımlar birbirinden farklıolabilseler bile bütün tanımlar çevre, ekonomi ve sosyal unsurların sürüdürülebilir kalkınmanın vazgeçilemez unsurlarıolduğu üzerinde hemfikirdirler. Ülkelerin izledikleri stratejileri uygulamaya koymak için izleyecekleri eylem alanlarıve ilerleme göstergeleri incelendiğinde ise bunlardan önemli miktarının sağlıklıyaşam, ölüm oranları, sigara kullanımının azaltılmasıveya çocuk yaşta ortaya çıkan beslenme bozukluklarının önlenmesi gibi doğrudan halk sağlığıçalışmalarıile çok yakından ilişkili oldukları görülebilecektir. Bu makalenin temel amacı, sürdürülebilir kalkınma kavramının tanımından hareketle, bütün ülkelerin nihai hedefi olan kalkınmışbir toplumun oluşturulmasında sağlık hizmetlerinin oynadığıönemli rolü tartışmaktır.
Abstract (2. Language): 
It is possible to see numerous of articles and reports on sustainable development. Although the definitions are different from each other, all definitions agree that environment, economy and social aspects are vital aspects of sustainable development. When the areas and indicators that are necessary for putting the sustainable development strategies into practice are considered, it can be seen that many of them have close relationship with public health efforts such as healthy life, mortality rates, decreasing smoking rate, or preventing nutrition disorders of children. The purpose of this article is to discuss the important role of health services in creating a developed community, which is the ultimate goal of all countries, in light of the definition of sustainable development.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

1. Adshead F., Thorpe A., Rutter J. (2006) Sustainable Developm
2. De Kruijf H.A., Van Vuuren D.P. (1998) Following Sustainable Development İn
Relation To The North-South Dialogue: Ecosystem Health And Sustainability
İndicators. Ecotoxicology and Environmental Safety40: 4–14
3. Jacob T.J., Abel R. (2002) Sustainable Development And Health: An Indian
Perspective. Lancet360(24):638-9.
4. Jeffery J. (2006) Governance For A Sustainable Future. Public Health120: 604-608.
5. Litsios S. (1994) Sustainable Development İs Healthy Development. World
Health Forum. 15(2):193-5.
6. Nemli E. (2006) Sürdürülebilir Gelişme: Ekonomi İle Çevre Arasındaki
Denge. www.kalder.org/genel/Esra%20Nemli%20Oturum%205E%20Windows
%20XP.ppt – (erişim tarihi: 24
7. Over M. (1991) Economics for Health Sector Analysis. The World Bank,
Washington.
8. Porritt J. (2005) Healthy Environment – Healthy People: The Links Between
Sustainable Development And Health. Public Health119: 952-953

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com