Misyon İfadelerinde Kullanılan Öğeler İşletmelerin Mülkiyet Yapısına Göre Değişir mi?: Özel ve Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Araştırma

Article Title (2.Language): 

Do The İtems Used In Mıssıon Statements Vary According To Ownership? A Study On Prıvate And Public Hospitals

Journal Name: 

Publishing Year: 

  • 2010

Volume: 

  • 13

Number: 

  • 1

Page Numbers: 

63-82

Article Language: 

  • Türkçe

Author Information: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Yardımcı Doçent

Author University: 

Author Faculty: 

Author Department: 

Original Keywords: 

Abstract (Original): 

Bu çalışma, hastanelerin sahiplik yapısına göre misyon ifadelerindeki öğelerin (müşteriler, ürün, pazar, teknoloji, devamlılık, felsefe, yetkinlik, kamu imajı ve çalışanlar) kullanımının benzerlik gösterip göstermediğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla kamu ve özel sektör hastanelerinin misyon ifadelerine dokuz öğe dikkate alınarak içerik analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda, hastanelerin mülkiyet yapısına göre misyon ifadelerinde dokuz öğenin kullanımının benzer olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada, elde edilen bu bulgular ışığında değerlendirmeler yapılarak, gelecekte yapılabilecek çalışmalar için öneriler sunulmuştur.

Abstract (English): 

This study aims to determine whether the use of various mission statement components (costumers, product, market, technology, survival, philosophy, self-concept, public image, and employees) is similar among hospitals with different type of ownerships. For this purpose, content analysis was carried out for mission statements of the public and private hospitals by thenine items. The findings indicate that the uses of the nine items in the mission statements are similar for hospitals both within the public and private sectors. In light of these findings, some evaluations and suggestions are made for future research

Key Words (2. Language): 

References: 

1. Acuner, T. ve Genç, K. Y. (2008) “Türkiye’ nin ve Avrupa’ nın Büyük
İşletmelerinin Misyon ve Vizyon Açıklamalarının İçerikleri Bakımından
Karşılaştırılması”, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,
İstanbul Kültür Üniversitesi, Antalya.
2. Acuner, T. ve Genç, K. Y. (2007) “KOBİ’lerin Stratejik Yönelimlerinin
İncelenmesi”, 4. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi Kongre Kitabı,

PDF File: