SİSTEMATİK FELSEFİ DÜŞÜNCE ÖNCESİ MİTOLOJİ, BÜYÜ VE DİNLER’DE VARLIK DÜŞÜNCESİ

Article Title (2.Language): 

The Idea of Being in Mythology, Magic and Religions in the Before of The Systematic Philosophical Idea

Journal Name: 

Publishing Year: 

  • 2008

Volume: 

  • 1

Number: 

  • 13

Page Numbers: 

37-50

Article Language: 

  • Türkçe

Author Information: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Yardımcı Doçent

Author University: 

Author Faculty: 

Author E-mail: 

Original Keywords: 

Abstract (Original): 

Sistematik felsefi düşüncenin başlanmasından önce, kadim kültür ve medeniyetlerde insanlar varlığı, üç önemli bakış açısıyla anlamaya çalışmışlardır. Bunlar; mitoloji, büyü ve dindir. Bu üç bakış açısı, aynı zamanda onların günlük hayatlarında bazı problemlerine pratik çözüm bulmaya da yardımcı konumundaydı. Yine bu üç bakış açısı, sistematik felsefi düşüncenin başlangıcına da lokomotif vazifesi görmüştür.

Abstract (English): 

Before beginning the systematic Philosophical idea, people tried to understand the being with three points of view in ancient culture and civilisations. These are the Mythology, magic and religions. These points of view, on te other hand, has helped to find out practical solutions to some problems in their daily life. These three points of view, again has had the responsibility of locomotive duty at the beginning of the systematic phiylosophical idea.

Key Words (2. Language): 

References: 

Adıvar, A.Adnan, Tarih Boyunca İlim ve Din, İstanbul 1994 Afifî, Ebu’l-A’lâ, İslâm Düşüncesi Üzerine Makaleler, çev.: Ekrem Demirli, İstanbul 2000 Aristoteles, Metafizik, çev.: Ahmet Arslan, İstanbul 1996 Aslan, Celil, “Türk Yaratılış Mitolojilerindeki Farklılıklar” (Farklı Unsurlar), FÜİFD., Elazığ 2000, sayı: V., (573-585). Bolay, S.

PDF File: