TÜRKİYE’DE TURİZM GELİRLERİ- EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: NEDENSELLİK ANALİZİ (1963-2010)

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

The Relationship Between Economic Growth and Tourism Income of Turkey: A Casuality Analysis (1963-2010)

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2013

Cilt: 

  • 8

Sayı: 

  • 1

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Profesör

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar E-posta: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Öğretim Görevlisi

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar E-posta: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Turizm bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda kazanım elde etmesini sağlayan en önemli hizmet sektörlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, geniş bir turizm potansiyeline sahip olan Türkiye’nin turizm sektörünün ülke ekonomisindeki yeri ve önemi değerlendirilmiştir. Turizm endüstrisi Türkiye’nin önemli büyüme kaynaklarından biri olma özelliğini korumaktadır. Bu nedenle turizm potansiyeli bulunan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler özellikle uluslararası turizm faaliyetlerine ağırlık vererek, hem ekonomik gelişmelerini hızlandırmak hem de geliri tabana yaymak suretiyle ülkedeki refah düzeyini yükseltmeyi amaçlamaktadırlar. Bu çalışmada 1963-2010 dönemine ilişkin Türkiye’de turizm ve ekonomik büyüme arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkiler eşbütünleşme ve nedensellik yöntemi ile analiz edilmiştir. Kısa dönemde iki değişken arasında bir ilişki bulunmazken, uzun dönemde turizm ekonomik büyümenin önemli bir nedenidir sonucuna ulaşılmaktadır. Elde edilen istatistikler iki değişken arasında çift yönlü (tersinir) bir nedenselliğin olduğu hipotezini doğrulamaktadır. Tüm bu bulgular turizm endüstrisinin Türkiye’nin önemli büyüme kaynaklarından biri olduğunu vurgulamaktadır.

Abstract (2. Language): 

Tourism, recognized as one of the most important service sectors that enable countries to earn gains in economic, social and cultural fields. In this study, the place and the importance of Turkey’s tourism sector in Turkish economy with a great tourism potential are evaluated. Tourism industry continues to be one of Turkey's most important sources of growth. Therefore the developed and developing countries with a tourism potential, aim to raise the level of country’s welfare by accelerating the economic development, as well as by extending revenue to the base, by especially emphasising on international tourism activities. In this study,for the period of 1963-2010, shortand long-term relationships between economic growth and tourism, have been analyzed by the method of cointegration and causality. Despite there is not any relationship between two variables for the short term; the findings indicate that tourism is an important cause of economic growth for the long term. Obtained statistics support the hypothesis that there is a bidirectional (reversible) causality between the two variables. All these findings emphasize that the tourism industry is one of the most important sources of growth in Turkey.

Key Words: 

Referanslar: 

Bahar, O. (2006), Turizm Sektörünün Türkiye’nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı, C.B.Ü. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 13 (2): 137-150. Bahar, O. ve M. Kozak (2005), Uluslararası Turizm ve Rekabet Edebilirlik, Detay Yayıncılık, Ankara. Balaguer, J. ve M. Cantavella-Jorda (2002), Tourism as a Long-run Economic Growth Factor: The Spanish Case, Applied Economics, 34(7):877-884. Banerjee, A. J. D. ve R.

PDF Dosyası: