Öğretmenlere Göre Fen ve Teknoloji Dersindeki Başarısızlık Nedenleri ve Çözüm Önerileri

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Reasons Of Failure In Science And Technology Lesson And Pro-posals For Solving According To Teachers

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2012

Cilt: 

  • 14

Sayı: 

  • 2

Sayfa Aralığı:: 

393-418

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Adı: 

Yazar Adı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalışmanın amacı, fen ve teknoloji dersindeki başarısızlığın sebeplerinin öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda neler olduğunu ortaya çıkarmak ve bu başarısızlığın nasıl giderileceğine ilişkin önerilerde bulunmaktır. Çalışma 2009-2010 Eğitim- öğretim yılında Erzurum il merkezinde farklı okullarda görev yapmakta olan 11 fen ve teknoloji dersi öğretmeni ile yürütülmüştür. Çalışmanın verileri fen ve teknoloji dersi öğretmenleri ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Her bir öğretmenle bire bir olarak görüşülmüştür. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Öğretmenlere göre, fen ve teknoloji dersindeki başarısızlığın sebepleri ve çözüm önerileri; öğretmen, öğrenci, veli, öğretim programı ve okulun genel yapısı bakımından irdelenmiştir. Çalışma sonucunda fen ve teknoloji dersindeki öğrenci başarısızlığı için öğretmenler; etkin-liklerin uygulanması için zamanın yetersiz olmasını, konuların geniş olmasını, velilerin öğrencilerin çalışmalarıyla ilgilenmemelerini, öğretmenlerin öğretim pro-gramını yeterince tanımamalarını, öğrencilerin birebir etkinlikleri uygulama imkânı bulamamalarını, bazı konularda öğrenci seviyesinin yeterince göz önüne alınmadığını gerekçe olarak göstermişlerdir. Ayrıca öğretmenlerin büyük çoğunluğu matematikle ilişkili fen konularının ve soyut konuların öğretiminde sıkıntılar yaşandığını ifade etmişlerdir. Öğretmenler bu derste başarının sağlanması için, farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması, derslerde görselliğin ön plana çıkarılması, öğrencilere hedef aşılanması, öğrencilerin kitap okumaya teşvik edilmesi, veli-okul işbirliğinin sağlanması gerektiğini düşünmüşlerdir.

Abstract (2. Language): 

The aim of this study is to determine the reasons of failure and to make proposals to eliminate this failure in science and tecnology course according to teachers’ views. The study is carried out with 11 science and tecnology teachers in Erzurum city in2009-2010 academic year. The data of this study has been provided from semi-structured interviews. The interviewees of the study are teachers. All teachers were interviewed individually by one of the reseachers. The transcripts of the interviews are analyzed with content analysis. In this study, reasons of failure in science and technology course and ways to eliminate this failure were examined in the contexts of teachers, students, parents, and the general structure of the schools. As a conclu-sion the reasons of failure according to the teachers are the allocated time period for activities in cirruculum is not enough and the units are too long parents are indiffer-ence to students’ studies, teachers are not knowing enought the cirruculum students, do not have the oppurtunity to apply the activities individually, and cirruculum do not consider the radiness of the students in some units. Furthermore, majority of the teachers stated that they have difficulties in the teaching mathematics science relat-ed science topics and abstracts subjects. Consequently teachers proposed to using different techniques and methods in the lessons highlighting visual lessons, leading students to have goals for the further to encourage students readindg books, and the provide school-parents cooperation to prevent failure and ensure success.

Key Words: 

Referanslar: 

Akgün, S. (2001). Fen bilgisi öğretimi. Giresun: Pegem A Yayınları. Anonim (2005) “OECD PISA–2003 Araştırmasının Türkiye ile ilgili Sonuçları”, MEB EARGED PISA 2003 Projesi Ulusal Nihai Rapor, Ankara. Avcı, Ö. (2006). Van İl merkezinde İlköğretim II. Kademe Fen bilgisi Öğretiminde E.Cengiz, M.Uzoğlu... / EÜ Eğitim Fakültesi Dergisi,14(2),(2012), 393-418 413 Kullanılan Yöntemlerde Karşılaşılan Sorunlar. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).

PDF Dosyası: