You are here

Öğretmenlere Göre Fen ve Teknoloji Dersindeki Başarısızlık Nedenleri ve Çözüm Önerileri

Share
Reasons Of Failure In Science And Technology Lesson And Pro-posals For Solving According To Teachers

Journal Name:

FULL TEXT (PDF): 

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
393-418

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, fen ve teknoloji dersindeki başarısızlığın sebeplerinin öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda neler olduğunu ortaya çıkarmak ve bu başarısızlığın nasıl giderileceğine ilişkin önerilerde bulunmaktır. Çalışma 2009-2010 Eğitim- öğretim yılında Erzurum il merkezinde farklı okullarda görev yapmakta olan 11 fen ve teknoloji dersi öğretmeni ile yürütülmüştür. Çalışmanın verileri fen ve teknoloji dersi öğretmenleri ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Her bir öğretmenle bire bir olarak görüşülmüştür. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Öğretmenlere göre, fen ve teknoloji dersindeki başarısızlığın sebepleri ve çözüm önerileri; öğretmen, öğrenci, veli, öğretim programı ve okulun genel yapısı bakımından irdelenmiştir. Çalışma sonucunda fen ve teknoloji dersindeki öğrenci başarısızlığı için öğretmenler; etkin-liklerin uygulanması için zamanın yetersiz olmasını, konuların geniş olmasını, velilerin öğrencilerin çalışmalarıyla ilgilenmemelerini, öğretmenlerin öğretim pro-gramını yeterince tanımamalarını, öğrencilerin birebir etkinlikleri uygulama imkânı bulamamalarını, bazı konularda öğrenci seviyesinin yeterince göz önüne alınmadığını gerekçe olarak göstermişlerdir. Ayrıca öğretmenlerin büyük çoğunluğu matematikle ilişkili fen konularının ve soyut konuların öğretiminde sıkıntılar yaşandığını ifade etmişlerdir. Öğretmenler bu derste başarının sağlanması için, farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması, derslerde görselliğin ön plana çıkarılması, öğrencilere hedef aşılanması, öğrencilerin kitap okumaya teşvik edilmesi, veli-okul işbirliğinin sağlanması gerektiğini düşünmüşlerdir.
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine the reasons of failure and to make proposals to eliminate this failure in science and tecnology course according to teachers’ views. The study is carried out with 11 science and tecnology teachers in Erzurum city in2009-2010 academic year. The data of this study has been provided from semi-structured interviews. The interviewees of the study are teachers. All teachers were interviewed individually by one of the reseachers. The transcripts of the interviews are analyzed with content analysis. In this study, reasons of failure in science and technology course and ways to eliminate this failure were examined in the contexts of teachers, students, parents, and the general structure of the schools. As a conclu-sion the reasons of failure according to the teachers are the allocated time period for activities in cirruculum is not enough and the units are too long parents are indiffer-ence to students’ studies, teachers are not knowing enought the cirruculum students, do not have the oppurtunity to apply the activities individually, and cirruculum do not consider the radiness of the students in some units. Furthermore, majority of the teachers stated that they have difficulties in the teaching mathematics science relat-ed science topics and abstracts subjects. Consequently teachers proposed to using different techniques and methods in the lessons highlighting visual lessons, leading students to have goals for the further to encourage students readindg books, and the provide school-parents cooperation to prevent failure and ensure success.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Akgün, S. (2001). Fen bilgisi öğretimi. Giresun: Pegem A Yayınları.
Anonim (2005) “OECD PISA–2003 Araştırmasının Türkiye ile ilgili Sonuçları”,
MEB EARGED PISA 2003 Projesi Ulusal Nihai Rapor, Ankara.
Avcı, Ö. (2006). Van İl merkezinde İlköğretim II. Kademe Fen bilgisi Öğretiminde
E.Cengiz, M.Uzoğlu... / EÜ Eğitim Fakültesi Dergisi,14(2),(2012), 393-418
413
Kullanılan Yöntemlerde Karşılaşılan Sorunlar. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
Ayas, A., Çepni, S., Johnson, D., & Turgut M. F. (1997). YÖK / Dünya Bankası
Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Eğitimi, Ankara.
Aydın, S., & Çakıroğlu, J. (2010). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim
programına ilişkin öğretmen görüşleri: Ankara örneği. İlköğretim Online,9(1), 301-315.
Aydoğdu, M., & Doğru., M. (2003). Fen bilgisi öğretiminde kullanılan yöntemlerde
karşılaşılan sorunlarla ilgili öğrenci görüşleri. Pamukkale Üniver-sitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (1) 13.
Ayvacı, H.Ş., & Devecioğlu, Y. (2010). Yeni program ve öğretmenlerin yenilikçi
bakış açıları. 1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Özetler-p 1-13, Çanakkale.
Bakaç, M., Kesercioğlu, T., Durmuş, S.H., & Akçay, H. (1996). Türkiye genelinde
ilköğretim okullarının II. kademesinde fen eğitiminin geleceğine yönelik
bir çalışma. II. Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildirileri, Özetler-p
10-17, İstanbul.
Bozkurt, O., Keskin, A., Orhan, A.T., & Mazi, A. ( 2008). Fen ve teknoloji dersinde
işbirlikli öğrenme yönteminin akademik başarıya etkisi. TSA. 2,
63- 78.
Çepni, S., & Çil, E. (2009). Fen ve teknoloji programı ilköğretim 1. ve 2. kademe
öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem A Yayınları.
Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Mat-baacılık.
Demircioğlu, H., & Geban, Ö. (1996). Fen bilgisi öğretiminde bilgisayar destekli
öğretim ve geleneksel problem çözme etkinliklerinin ders başarısı
bakımından karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi. 13, 183-185.
Doğan, Y. (2010). Fen ve teknoloji dersinin öğretiminde karşılaşılan sorunlar.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(1), 86-106.
Ertürk, S. (1972). Eğitimde program geliştirme. Ankara: H.Ü.Basımevi.
Gökçe., İ. (2006). Fen ve Teknoloji dersi Programı İle Öğretmen Kılavuzunun İçsel
Olarak Değerlendirilmesi ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar (Balıkesir Örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Ün-iversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
Günel, M., Uzoğlu, M., & Büyükkasap, E. (2009). Öğrenme amaçlı yazma ak-tivitelerinin kullanımının ilköğretim seviyesinde kuvvet konusunu öğren-meye etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 379-399.
Güneş, T., Güneş, M.H., & Çelikler, D. (2006). Fen bilgisi öğretmenliği programı
biyoloji II ders konularının öğretilmesinde kavram haritası kullanımının öğrenci başarısı üzerine etkileri. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 39-49.
Güneş, T., Dilek, N.Ş., Hoplan, M., & Güneş, O. (2012). Fen ve teknoloji dersinin
öğretmenler tarafından uygulanmasına ilişkin bir araştırma. Eğitim ve
E.Cengiz, M.Uzoğlu... / EÜ Eğitim Fakültesi Dergisi,14(2),(2012), 393-418
414
Öğretim Araştırmaları Dergisi. 1(1), 15-23.
Gürdal, A., & Sağırlı, H.E. (2002). Fen bilgisi dersinde drama tekniğinin öğrenci
başarısına etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Dergisi. 15, 213-224.
Güven, S. (2008). Sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim ders programlarının
uygulanmasına ilişkin görüşleri. Millî Eğitim Dergisi, 177, 224-236.
Kaptan, F. (2005). Fen ve teknoloji dersi öğretim programıyla ilgili değerlendirme,
eğitimde yansımalar. VIII Yeni İlköğretim Programlarını
Değerlendirme Sempozyumu, Özetler-p 283-298, Kayseri.
Kaptan, F. (1999). Fen bilgisi öğretimi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi. (8. Basım). Ankara: Nobel
Yayınları.
Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi. (11. Basım) Ankara :Pegem A
yayınları.
Küçüköner, Y. (2011). 2005 fen ve teknoloji dersi öğretim programının
uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve öğretmen gözüyle çözüm önerileri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. 13(2), 11-37.
Miles, B. M. ve Huberman A. M., (1994). Qualitative data analysis: An expandes source book. 2nd ed. California, USA: Sage Publications, p:27.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2006). İlköğretim fen
ve teknoloji dersi 6. sınıf öğretim programı, Ankara.
NRC [NationalResearchCouncil] (1996). National science education standarts,
Washington, DC: National Academy Press.
Özdemir., H. (2006). İlköğretim Okulları 4.ve 5. sınıf Fen Bilgisi Öğretim
Programlarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerilerine İlişkin
Öğretmen Görüşleri (Konya İli Örneklemi). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Özdemir, N. (2006). İlköğretim 2. Kademedeki Fen Bilgisi Öğretiminde Yaşanan
Sorunlar ve Çözüm Önerileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).
Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
Tekbıyık, A., & Akdeniz, A.R. (2010). A meta-analytical investigation of the
influence of computer assisted instruction on achievement in science.
Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 11(2).
Uzun, S., Bütüner, S.Ö., & Yiğit, N. (2010). A comparison of the results of timss
1999-2007: the most successful five countries-turkey sample.
İlköğretim Online. 9(3), 1174-1188.
www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/icerikanalizi, 14.12.2011 tarihinde edinilmiştir.
Yangın, S. (2007). 2004 Öğretim Programı Çerçevesinde İlköğretimde Fen ve
Teknoloji Dersinin Öğretimine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri.
(Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri.
Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri.
Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com