Kolb'un Deneyimsel Öğrenme Kuramına Dayalı Öğrenme Stilleri Envanteri-III'ü Türkçeye Uyarlama Çalışması

Article Title (2.Language): 

Journal Name: 

Publishing Year: 

  • 2007

Volume: 

  • 9

Number: 

  • 2

Page Numbers: 

120-139

Article Language: 

  • Türkçe

Author Information: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Profesör

Author University: 

Author Faculty: 

Original Keywords: 

Abstract (Original): 

Bireyler farklı yollarla öğrenmektedir. Öğrenme öğretme sürecinde kullanılan yöntemlerin ve eğitim teknolojisinin tüm öğrencilerde olumlu gelişme oluşturmaması, öğrenme stilleri konusuna yoğunlaşma sürecini başlatmıştır. Öğrenmenin farklı düzeylerde gerçekleşmesinin tek etkeni olmasa da öğrenme stilleri, öğrenme öğretme sürecinin en önemli bileşenlerindendir. Öğrenme stilleri çok boyutlu bir kavramdır. Farklı boyutlara odaklanılarak bir çok öğrenme stili modeli ve envanteri geliştirilmiştir. Bu çalışmada, eğitim bilimleri alan yazınında önemli bir yere sahip olan D. A. Kolb’un deneyimsel öğrenme kuramı hakkında bilgi verilmekte ve bu kuramın bir uzantısı olarak ortaya koyduğu öğrenme stilleri envanteri’nin (III.Versiyon) Türkçeye uyarlanması sunulmaktadır. Örneklemi 320 öğrencinin oluşturduğu araştırmanın bulguları, Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri-III’ün Türkiye’deki ilköğretim öğrencilerinin öğrenme stillerinin belirlenmesinde kullanılabilecek düzeyde geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.

Abstract (English): 

Individuals learn in different ways and gain information quite differently. As teaching methods and education technologies used in the learning process do not fulfill the expectations, this leads to initiate and focus on learning styles process. Learning style is not the only agent that causes differences in learning however it is accepted as one of the most important components of the learning process. Focusing on different aspects, scholars have developed various learning styles inventories.This study gives information about Kolb’s experiential learning theory and aims Learning Styles Inventory adaptation to Turkish primary school students. The sampling consists of 320 primary pupils. The findings indicate that Kolb’s Inventory is reliable and valid to be used in identifying Turkish students’ learning styles.

Key Words (2. Language): 

References: 

Aşkar, P. ve Akkoyunlu, B. (1993) Kolb öğrenme stili envanteri. Eğitim ve
Bilim,87:37-47.
Babadoğan, C. (1991). Öğrenme stilleriyle ilgili araştırmaların taraması.
A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24, 2, 603-619.
Bahar, M. ve Đ. Bilgin (2003). Öğrenme stillerini irdeleyen bir literatür
çalışması. Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, Cilt 1, Sayı 1: 41-66.

PDF File: