You are here

“PASSWORT DEUTSCH 1” ADLI ALMANCA DERS KİTABININ KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Share
“PASSWORT DEUTSCH 1” AN EVALUATION OF GERMAN COURSEBOOK IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL APPROACH
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
67-73

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Ankara Keçiören Kalaba Anadolu Lisesinde okutulmakta olan “Passwort Deutsch 1” adlı ders kitabı ele alınmıştır. Seçilen bu kitapta “kültürlerarası yaklaşımın” öngördüğü ifadelerin ne derece yer aldığı bilimsel literatürün ışığında irdelenmiştir. Bu bağlamda çalışmanın kuramsal bölümünde kültür ve kültürlerarası yaklaşım kavramlarının tanımlarına yer verilmiş ve yabancı dil eğitiminde kültürel olguların öneminden bahsedilmiştir Ampirik bölümde ise bu kavramların ışığında söz konusu kitabın ünitelerinden örnekler seçilmiş, bu örneklerde kültür olgusuna yeterli derecede ağırlık verilip verilmediği incelenmiştir.
Abstract (2. Language): 
This study takes the German coursebook “Passwort Deutsch 1” studied in Ankara Kalaba Anatolian High School in Keçiören in hand. In this selected book is searched how many expressions of ‘Intercultural Approach’ are there. In this sense, the definitions of culture and intercultural approach are provided and the importance of cultural concepts in language teaching is given in the theoretical section. In the empirical part of the study, with the light these concepts shed some samples from the units of the coursebook were chosen and were examined in order to find whether culture is presented adequately in these samples or not.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Abalı, Ünal. (1998). Deutschunterricht mit Migrantenkindern; Bilinguale,
kommunikative, interkulturelle und ganzheitliche Ansätze, Schneider Verlag
Hohengehren, Baltmannsweiler.
Aktaş, Tahsin. (2008). Yabancı Dil Öğretiminde Kültürlerarası Yaklaşım.
Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, Bizim Büro
Basımevi, Ankara, s. 61–66.
Bilgiç, Emin. (1977). Milli Kültür Anlayışı. Millî Kültür Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1,s.
2–3.
Brockhaus Lexikon. (1970). „Kultur“, Band 10, F.A. Brockhaus, Wiesbaden.
Genç, Ayten. (2000). Eğitim Sözlüğü. Wörterbuch Pädagogik. Hacettepe Taş,
Ankara.
House, Juliane. (1997). „Zum Erwerb interkultureller Kompetenz im Unterricht
DaF“, Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, http://zif.spz.tudarmstadt.
de/jg-01-3/beitrag/house.htm (abgerufen am 22.01.2012).
Kongar, Emre. (2005). Kültür Üzerine, Remzi Kitapevi, İstanbul.
Ulrike, A. vd. (2003). Passwort Deutsch 1. Ders ve Alıştırma Kitabı.
Türkiye baskısını düzenleyen Şaban Köktürk. Dünya Aktüel A.Ş., İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com