“PASSWORT DEUTSCH 1” ADLI ALMANCA DERS KİTABININ KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

“PASSWORT DEUTSCH 1” AN EVALUATION OF GERMAN COURSEBOOK IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL APPROACH

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2012

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

67-73

Yayın Dili: 

  • Almanca

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Doktor

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar E-posta: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalışmada Ankara Keçiören Kalaba Anadolu Lisesinde okutulmakta olan “Passwort Deutsch 1” adlı ders kitabı ele alınmıştır. Seçilen bu kitapta “kültürlerarası yaklaşımın” öngördüğü ifadelerin ne derece yer aldığı bilimsel literatürün ışığında irdelenmiştir. Bu bağlamda çalışmanın kuramsal bölümünde kültür ve kültürlerarası yaklaşım kavramlarının tanımlarına yer verilmiş ve yabancı dil eğitiminde kültürel olguların öneminden bahsedilmiştir Ampirik bölümde ise bu kavramların ışığında söz konusu kitabın ünitelerinden örnekler seçilmiş, bu örneklerde kültür olgusuna yeterli derecede ağırlık verilip verilmediği incelenmiştir.

Abstract (2. Language): 

This study takes the German coursebook “Passwort Deutsch 1” studied in Ankara Kalaba Anatolian High School in Keçiören in hand. In this selected book is searched how many expressions of ‘Intercultural Approach’ are there. In this sense, the definitions of culture and intercultural approach are provided and the importance of cultural concepts in language teaching is given in the theoretical section. In the empirical part of the study, with the light these concepts shed some samples from the units of the coursebook were chosen and were examined in order to find whether culture is presented adequately in these samples or not.

Key Words: 

Referanslar: 

Abalı, Ünal. (1998). Deutschunterricht mit Migrantenkindern; Bilinguale, kommunikative, interkulturelle und ganzheitliche Ansätze, Schneider Verlag Hohengehren, Baltmannsweiler. Aktaş, Tahsin. (2008). Yabancı Dil Öğretiminde Kültürlerarası Yaklaşım. Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, Bizim Büro Basımevi, Ankara, s. 61–66. Bilgiç, Emin. (1977). Milli Kültür Anlayışı.

PDF Dosyası: