Türk Çocuk Dergilerinde Tarih 1918-1931

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2010

Sayı: 

  • 12

Sayfa Aralığı:: 

51-83

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Tarih bilimi, insanın geçmiĢe duyduğu ilginin bilimsel yöntemlerle incelenmesi sonucunda günümüzdeki metodolojisine kavuĢtu. Bilimsel ölçüt ve özelliklere bağlı kalmak zorunluluğunu dikkate alan aynı zamanda geçmiĢten aldıkları cesaret ve dersler ile bugünü ve geleceği planlamaya çalıĢan milletler, yetiĢtirdikleri nesle devralınan milli ve evrensel hafızayı aktarmak zorunluluğundadırlar. Benzer kaygılar içinde olan Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin birlik ve beraberliğini sağlayacak ve geleceğini inĢa edecek milli bilinci oluĢturmak için kendi milli tarihini olduğu kadar dünya tarihini de dikkate almıĢtı. ÇalıĢmada, tarih bilgisiyle, ulus devlet fikrinin kökleĢmesinde temel unsur olan ümmetten millete geçiĢte ve çağdaĢlaĢma yolundaki engellerin aĢılmasında yeni nesle tarihsel bilincin verilmesi incelenmiĢtir. Özellikle tarihsel birikimi yeni kuĢaklara aktarmak için ders kitaplarının ötesinde onların öğrenme ve eğitim seviyelerine uygun, ilgilerini çekecek süreli yayınlar hazırlamak gerekliydi. Eğitsel açıdan önemli bir rol üstlenen süreli yayınlar dönemin geliĢmeleri ve ihtiyaçlarına bağlı ĢekillenmiĢtir. Cumhuriyet‟in ilk yıllarındaki çocuk dergilerinde ulusal tarih bilincinin geliĢmesine yönelik bilimsel yaklaĢımlar çok yeterli olmamakla birlikte, 1920‟lerin sonlarında Atatürk öncülüğünde Türk Tarihine iliĢkin çalıĢmalara baĢlanmıĢtı. Dolayısıyla ulusal tarih bilinci, 1930‟larda Atatürk tarafından Türk Tarih Kurumu‟nun kurulmasıyla bilimsel bir içerik ve ulusal ve uluslar arası ölçütler kazanmıĢtır. ÇalıĢmada Cumhuriyet‟in ilk yıllarında çocuk dergilerinin ele aldığı tarih konuları, milli bayramlar, özellikle yakın tarihe ait bilgiler ve etkinlikleri incelenmiĢtir Bu çalıĢmada 1930‟lardan önce yayınlanmıĢ olan Sevimli Mecmua, Bizim Mecmua, Gürbüz Türk Çocuğu, Yeni Yol, Çıtı Pıtı, Çocuk Dünyası ve Resimli Dünya gibi dönemin çocuk dergilerinde tarih ve tarih konusuna nasıl yer verildiği belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu dönemdeki çocuk dergilerindeki makale, Ģiir, piyes, hikaye ve resimler hem ulusal hem de dünya tarihi açısından incelenmiĢtir.

Abstract (2. Language): 

History reached its contemporary methodologies at the end of analyzing past events in terms of scientific methods. Nations who try to decide their nowadays and their future by their courage that they attained from their previous experiences also consider being obedient to scientific criteria and features. Meanwhile, they have to transfer national and universal memory to the generation they educate. Holding similar anxieties, Turkish Republic considered national as well as world history in order to form national conciousness that will maintain the unity and cooperation of the Turkish nation. In this study, giving historical consciousness to the new generation is analyzed in order to go beyond the obstacles in modernization and to obtain the passage from ümmet to nation in the process of forming the idea of nation state by historical knowledge. Especially, in order to transfer historical knowledge to new generations, it was necessary to prepare periodicals that were proper for their levels and their interests. Periodicals that played a significant role changed according to the improvements and the necessetities of that time. In the dawn of the Republic, scientific approaches regarding the improvement of national historical consciousnss were inadequate in the children‟s journals and, then, Turkish history studies began in the leadership of Atatürk at the end of the 1920s. Thus, national history consciousness attributed a scientific content and a national and international criteria by the establishment of the Institution of Turkish History in the 1930s. In this article, historical subjects and national feasts that took place in children‟s journals, and especially data and activities related to the recent history are analyzed. This study also analyzes how some children‟s journals such as Sevimli Mecmua, Bizim Mecmua, Gürbüz Türk Çocuğu, Yeni Yol, Çıtı Pıtı, Çocuk Dünyası ve Resimli Dünya, published before the 1930s, dealt with history and historical subjects. The articles, poems, plays, short stories and pictures taken from the children‟s journals in this period were analyzed in accordance to both national and world history.

Key Words: 

Referanslar: 

23 Nisan Ne (1927) Çocuk Dünyası, XXI, 21 Nisan, 1. Ali‟nin Bayramı (1341) Sevimli Mecmua, IX, 23 Nisan, 129-130. Anadolu Medeniyet (1930) Gürbüz Türk Çocuğu, L, Ġkinci TeĢrin, 8-9. Ankara Kız Lisesi (1927) Bizim Mecmua, XII, 26 Mayıs, 189. Avrupayı Amerikalılar mı FethetmiĢ (1340) Yeni Yol, XIXL, Eylül, 557-558. Bayrağım, Yeni Yol, XXXI, 5 Nisan 340, s.104. Beynelmilel Yat YarıĢları (1930) Gürbüz Türk Çocuğu, XIXL, TeĢrin-i Evvel, 28-31.

PDF Dosyası: