GEBELİK VE EPİLEPSİ: 44 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Article Title (2.Language): 

Journal Name: 

Publishing Year: 

  • 2004

Volume: 

  • 35

Number: 

  • 3

Page Numbers: 

126-130

Article Language: 

  • Türkçe

Author Information: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Profesör

Author University: 

Author Faculty: 

Author Department: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Doktor

Author University: 

Author Faculty: 

Author Department: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Doktor

Author University: 

Author Faculty: 

Author Department: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Profesör

Author University: 

Author Faculty: 

Author Department: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Profesör

Author University: 

Author Faculty: 

Author Department: 

Author Name: 

Author's Title: 

  • Profesör

Author University: 

Author Faculty: 

Author Department: 

Original Keywords: 

Abstract (Original): 

Epilepsi migrenden sonra gebelikte en sık karşılaşılan nörolojik hastalıktır. Çalışmamızda Cerrahpaşa tıp fakültesi kadın hastalıkları ve doğum anabilim dalında gebelik takipleri yapı-lan 44 epilepsi ve gebelik olgusu irdelendi. Ol-guların ortalama doğum haftası 39±0.7 hafta, ortalama doğum kilosu 3291±474 gram olarak saptandı. İntrauterin gelişme geriliğine rastlan-madı. Gebelerin ortalama epilepsi süresi 11.7± 9 yıl, epilepsi tipi %79.6’sında (35/44) grand mal, %4.5’inde (2/44) petit mal ve %15.9’unda (7/44) parsiyel epilepsi olarak belirlendi. Çalış-ma grubunu oluşturan 44 gebelik ve epilepsi olgusunun 24’ünün (%54.5) takipleri sırasında epileptik atak geçirdikleri gözlendi. Epileptik atakların en sık ilk 12 hafta içerisinde ve AEİ tedavisini kesen gebelerde geliştiği saptandı. Gebe kalmadan önceki 6 ay içerisinde veya ge-be kaldığını anlayınca kullandığı AEİ tedavisi-ni kesen 11 olgunun 9’unun (81.8) gebelikle-rinde epileptik atak geçirdiği belirlendi. Epi-leptik gebelerin 22’sinin (%50) gebe kalmadan önce danışma aldığı saptandı. Epilepsi ve ge-belik olgularının takibinde ana hedef mümkün olan en düşük ilaç miktarı ile epileptik atak-ların iyi kontrolüdür. Uygun yaklaşım ve takip ile hemen hemen genel popülasyona benzer o-lumlu sonuçlar elde etmek mümkün olabilmek-tedir.

Abstract (English): 

Epilepsy is the most frequent neurologocical disorder after migraine during pregnancy. In this report, we aimed to determine the situation of epilepsy and pregnancy patients and share our clinical experiences in our country that prepregnancy consultation is insufficient. 44 epilepsy and pregnancy patients, whose gestational surveys were made at Cerrahpaşa Faculty of Medicine Department of Obstetric and Gynecology, were involved. The cases were evaluated by demographic characteristics like age, parity, gravida as well as how many years they had epilepsy, the last time of their seizure and the epileptic drugs they used before pregnancy. Results.- The mean delivery week was 39±0.7 weeks, and birth weight was 3291±474g. The mean epilepsy period was 11.7±9 years and epilepsy type was grand mal in 79.6%, petit mal in 4.5%, partial epilepsy in 15.9%. It was found that 24 of the 44 (54.5%) epilepsy and pregnancy patient had seizure during their follow-up. The seizures were more often seen during first 12 weeks and the patients that stopped taking antiepileptic drug treatment. 9 of the 11 patients (81.8%) that discontinued receiving drugs had an epileptic seizure. It was seen that only 22 epileptic pregnant patient had prepregnancy consultation.

Key Words (2. Language): 

References: 

1. Richmond JR, Krishnamoorthy P, Andermann E, Benjamin A. Epilepsy and pregnancy : An obstetric perspective. Am J Obstet and Gynecol 2004; 190: 371
2. Dravet C, Julian C, Legras C, et al. Epilepsy, antiepileptic drugs, and malformations in children of women with epilepsy: a French prospective cohort study. Neurology. 1992; 42(4 suppl 5): S75-S82.

PDF File: