GÜNEYDOĞUANADOLU KIRSALINDA YAŞAYAN ÇOCUKLARDA DEĞİŞİK KORUYUCU UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 24 AYLIK SAHA ÇALIŞMASI SONUÇLARI

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

EVALUATION OF DIFFERENT PREVENTIVE MEASURES IN THE CHILDREN LIVING IN RURAL DISTRICTS OF SOUTH-EASTERN ANATOLIA: 24-MONTH-RESULT OF A FIELD TRIAL

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2006

Cilt: 

  • 16

Sayı: 

  • 2

Sayfa Aralığı:: 

26-32

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Profesör

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Doktor

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Son yıiaarda, değişik ü/kelerde izlenen yaygın çürük azahmına rağmen, Türkiye gibi geişşmekte olan çoğu ü/kelerde diş çürüğü hala önemli bir sağlık sorunu olarak devam etmektedir. Çok değişkenli bir hastalık olmasına rağmen, çürüğün kontrol altına alınmasındaki temel sorunlarda birisi de koruyucutedavi edici uyguaamaaarn, toplumun değişik seviyelerine ulaştırı/masındaki güçlüğüdür. Bu çalışmada; dişhekimliği hizmetinin sınırlığı olduğu Güneydoğu Anadolu kırsalındaki çocuk/arda değişik koruyucu uygu/amalar incelenmiştir. Diyarbakır kentine 55 kilometre uzaklıktaki Eğil ilçesi yatılı bölge okulu çahşma alanı olarak seçildi. Yaşları 9-17 arasında değişen toplam 120 çocuk 3 gruba ayr/ldı. Bunaar; grup 1: cam-ionomer fissür örtücü gurup, grup 2: kontrol grubu ve grup 3: flor jel grup. Tüm koruyucu uyguaamalar okul ortamında ve brr grup dişhekimi ve dişhekimiiği öğrencisi tarafından gerçekleştirildi. İki hekim tarafından gerçekleştirilen i/k muayenenin sonrasında çocuklar ikinci yılın sonunda tekrar muayene edildi. Grup 1, 2 ve 3 için iki yıllık ortalama çürük artışı srras/y/a 00.07±0.6, 0.82±0.95, 0.68±0.75 oaarak belirlendi. Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.0001). Sonuç oaarak; sınrriı şartaara rağmen, ART yüzey örtücüler gibi basit koruyucu uyguaamaaarn Güneydoğuanadolu uzak kırsalında yaşayan çocukaarda etkin olabileceği belirlendi.

Abstract (2. Language): 

Despite dramatic and common reduction nn various countries, dental caries is still epidemic nn various developing countries as seen in Turkey. Although it is a multifactorial disease, one of the basic problems to fight with dental caries is the limitations of the preventive and operative treatment atternatives to attain to various part of the community. In this study, various preventive measures have been studied in a child group living in rural south-eastern Anatoiaa nn where dental service is iimited. A regional boardnng school nn Eğil district, 55 kilometers Diyarbakr city, was selected as study site. One-hundred-twenty children whose age range was 9 to 17 were divided 3 groups as follows; group 1- ARTglass- ionomer sealant group, group 2- control group, and group 3- fluoride gel group. Each preventive procedure was performed nn the school promises by a group of dentist and dental students. After the baseline examination performed by two dentists using WHO caries criteria, re-examination was performed at 24th month. Mean caries increment for group 1, 2 and 3 were 0.07±0.6, 0.82±0.95, 0.68±0.75, respectiveyy. The differences were statistically significant (p<0.0001). It was concluded from these results that although limited preventive opportunities, pragmatic preventive measures such as ART-fssure sealant, could be effective in the children living in far-rural of south-eastern Anatoiaa.

Key Words: 

Referanslar: 

1. Axelsson P: An introduction to risk prediction and preventive dentistry. Quintessence Publishing Co, Carol Stream, usa, 1999. 2. Bravo M, Baca P, Llodra JC, Osorio E: A 24-month study comparing seaaant and fluoride varnish in caries reduction on different permanent first molar surfaces. J Public Heatth Dent. 1997 ;57:184-6. DÜLGERGİL, SOYMAN, CİVELEK, ERCAN, OKUR ERCAN 3. Bedi R, Sardo IJ: Oral health care in disadvantaged communities.

PDF Dosyası: