ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİNLEME KAYGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

RELIABILITY AND VALIDITY OF THE LISTENING ANXIETY SCALE FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2013

Cilt: 

  • 6

Sayı: 

  • 11

Sayfa Aralığı:: 

851-876

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin dinleme kaygılarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın verileri Ankara ili Yenimahalle ilçesinde seçkisiz (random) yolla belirlenen on ortaokulda öğrenim gören 520 öğrenciden elde edilmiştir. Ölçme aracının geliştirilmesinde, literatür tarama, madde oluşturma, içerik geçerliği (uzman görüşüne başvurma), ön deneme ile geçerlik ve güvenirlik hesaplama aşamaları izlenmiştir. Elde edilen verilerin istatistik hesaplamaları SPSS Paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada 37 maddelik bir ölçek ortaya çıkarılmıştır. Faktör analizi sonucunda beş faktörlü bir yapı gösteren ölçeğin iç tutarlılığı için Cronbach Alpha katsayısı 0,927 olarak tespit edilmiştir.

Abstract (2. Language): 

The aim of the present study is to construct a listening anxiety scale for determining secondary school students' listening anxiety level. Data were collected from 520 students randomly selected from 10 secondary schools in Ankara, Yenimahalle. The stages of literature review, item construction, content validity (on the basis of expert opinion), calculation of reliability and validity through piloting were followed in the development of the measurement instrument. The collected data were analyzed by means of SPSS. A 37-item scale was developed. The factor analysis revealed that the scale had a five-factor structure and the Cronbach alpha value for the internal consistency of the scale was calculated as 0.927.

Key Words: 

Referanslar: 

Akçataş, A. (2001). “İletişim Eksiklikleri ve Dilin Kullanımı”. Dil Dergisi. (106).61–66. Akgül, A. ve Çevik, O. (2003). İstatistiksel Analiz Teknikleri SPSS’te İşletme Yönetimi Uygulamaları. Ankara: Emek Ofset. Akyol, H. (2006). Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık. Bryman, A. ve Cramer, D. (1999). Quantitative Data Analysis with SPSS Release 8 for Windows. Londonand New York, Taylor and Francis e-Library, Routledge. Buck, G.

PDF Dosyası: