II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ TÜRK ROMANINDA MİLLİ KİMLİK - BATI ÇATIŞMASI

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

NATIONAL IDENTITY IN TURKISH NOVEL OF SECOND CONSTITUTIONALIST PERIOD – WEST CONFLICT

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2010

Cilt: 

  • 5

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

41-54

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar E-posta: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Osmanlının hızlı yükselişi neticesinde oluşan aşırı güveni ve dış dünyaya olan duyarsızlığı, Avrupa’daki ilmi değişimin yarattığı sürecin geç fark edilmesine neden olur. Bu sürecin fark edilmesi, Osmanlı aydınını arayışa yöneltir. Bu arayışlar, birçok alanda ıslahatların yapılmasını zaruri gören fikirlerin oluşmasına zemin hazırlar. Görmezlikten gelinen Avrupa, teknolojik ve ilmi açıdan oldukça ilerlemiştir. Osmanlıdaki modernleşme, bu değişimin fark edilmesiyle başlar. Modernleşmeyle görülen yeni yaşam tarzının eski yaşamda kendine yer araması, eski-yeni çatışmasını oluşturur. Çatışma, geleneksel değerler ile yeni yaşamın bakış açısı ve yaşam tarzı arasında yaşanır. Çatışma fikir hareketlerinin etkisiyle, Türklük kavramını belirginleştirir. Bu süreç, milli kimlik-batı çatışmasına yol açar. Bu düşünceler ışığında yapılan bu çalışma, milli kimlik-batı çatışmasının II. Meşrutiyet dönemi romanlarına yansımalarını tespite yöneliktir.

Abstract (2. Language): 

Apathy to the outer world and excessive confindence as a result of Ottoman’s rapid rise caused to late noticing of period created by the scientific change in Europe. It was the noticing of mentioned period that led the Ottoman’s highbrows to search. This searchs established a ground for forming of the ideas which was alleging the necessity of the reforms in many fields. Ignored Europe developed so much in the terms of technology and science. The modernization in Ottomans started with the noticing of that change. The new life style experienced with the modernization looked for place in the old life style and that formed the conflict of the old- the new. The conflict was between the traditional values and the perspective and life style of the new life. The conflict made the concept of Turkishness clear by the effect of sense moves. That period caused a conflict of national identity –west. This work made with light of these concepts intends to determine the reflections of the conflict of national identity-west to second contitutionalist period’s novels.

Key Words: 

Referanslar: 

Adıvar, H. E. (1968). Mev’ut Hüküm. İstanbul: Atlas Kitabevi. _____ ______. (1973a). Raik’in Annesi. İstanbul: Atlas Kitabevi. _____ ______. (1973b). Yeni Turan. İstanbul: Atlas Kitabevi. _____ ______. (1973c). Seviyye Talip. İstanbul: Atlas Kitabevi. Adler, A. (1996). Yaşama Sanatı. Çev., Kamuran Şipal. İstanbul: Say Yayınları. Assmann, J. (2001). Kültürel Bellek. Çev., Ayşe Tekin. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Evola, J.–Guenon, R. (2003).

PDF Dosyası: