You are here

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ TÜRK ROMANINDA MİLLİ KİMLİK - BATI ÇATIŞMASI

Share
NATIONAL IDENTITY IN TURKISH NOVEL OF SECOND CONSTITUTIONALIST PERIOD – WEST CONFLICT
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
41-54

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Osmanlının hızlı yükselişi neticesinde oluşan aşırı güveni ve dış dünyaya olan duyarsızlığı, Avrupa’daki ilmi değişimin yarattığı sürecin geç fark edilmesine neden olur. Bu sürecin fark edilmesi, Osmanlı aydınını arayışa yöneltir. Bu arayışlar, birçok alanda ıslahatların yapılmasını zaruri gören fikirlerin oluşmasına zemin hazırlar. Görmezlikten gelinen Avrupa, teknolojik ve ilmi açıdan oldukça ilerlemiştir. Osmanlıdaki modernleşme, bu değişimin fark edilmesiyle başlar. Modernleşmeyle görülen yeni yaşam tarzının eski yaşamda kendine yer araması, eski-yeni çatışmasını oluşturur. Çatışma, geleneksel değerler ile yeni yaşamın bakış açısı ve yaşam tarzı arasında yaşanır. Çatışma fikir hareketlerinin etkisiyle, Türklük kavramını belirginleştirir. Bu süreç, milli kimlik-batı çatışmasına yol açar. Bu düşünceler ışığında yapılan bu çalışma, milli kimlik-batı çatışmasının II. Meşrutiyet dönemi romanlarına yansımalarını tespite yöneliktir.
Abstract (2. Language): 
Apathy to the outer world and excessive confindence as a result of Ottoman’s rapid rise caused to late noticing of period created by the scientific change in Europe. It was the noticing of mentioned period that led the Ottoman’s highbrows to search. This searchs established a ground for forming of the ideas which was alleging the necessity of the reforms in many fields. Ignored Europe developed so much in the terms of technology and science. The modernization in Ottomans started with the noticing of that change. The new life style experienced with the modernization looked for place in the old life style and that formed the conflict of the old- the new. The conflict was between the traditional values and the perspective and life style of the new life. The conflict made the concept of Turkishness clear by the effect of sense moves. That period caused a conflict of national identity –west. This work made with light of these concepts intends to determine the reflections of the conflict of national identity-west to second contitutionalist period’s novels.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Adıvar, H. E. (1968). Mev’ut Hüküm. İstanbul: Atlas Kitabevi.
_____ ______. (1973a). Raik’in Annesi. İstanbul: Atlas Kitabevi.
_____ ______. (1973b). Yeni Turan. İstanbul: Atlas Kitabevi.
_____ ______. (1973c). Seviyye Talip. İstanbul: Atlas Kitabevi.
Adler, A. (1996). Yaşama Sanatı. Çev., Kamuran Şipal. İstanbul: Say Yayınları.
Assmann, J. (2001). Kültürel Bellek. Çev., Ayşe Tekin. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Evola, J.–Guenon, R. (2003). Savaş Metafiziği ve Sembolik Silahlar. Çev., Atilla Ataman, Mustafa Tahranlı, İsmail Taşpınar. İstanbul: İnsan Yayınları.
From, E. (1994). Kendini Savunan İnsan. Çev., Necla Arat. İstanbul: Say Yayınları.
Geçtan, E. (1999). İnsan Olmak. İstanbul: Remzi Kitapevi.
Guenon, R. (1990). Niceliğin Egemenliği ve Çağın Alametleri. İstanbul: İz Yayınları.
Gürpınar, H. R. (1967). Cadı. İstanbul: Atlas Kitabevi.
_____ ______. (1990). Şıpsevdi. İstanbul: Atlas Kitabevi.
_____ ______. (2005). Hayattan Sayfalar. İstanbul: Özgür Yayınları.
Karaosmanoğlu, Y. K. (1980). Bir Sürgün. İstanbul: Birikim Yayınları.
_____ ______. (2000). Kiralık Konak. İstanbul: İletişim Yayınları.
Karay, R. H. (1999). Çete. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
_____ ______. (1999). İstanbul’un Bir Yüzü. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
Kodaman, B. (2005). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çağdaşlaşma Sorunları. Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 149-158.
Kuçuradi, İ. (1999). Nietzche ve İnsan. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.
Pearson, C. S. (2003). İçimizdeki Kahraman. Çev., Semra Ayanbaşı. İstanbul: Akaşa Yayınları.
Rauf, M. (2006). Genç Kız Kalbi. Ankara: Elips Kitap. No:285.
Safa, P. (1989). Sözde Kızlar. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
Tek, M. F. (2002). Aydemir. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
Ülken, H. Z. (1998). İnsani Vatanseverlik. İstanbul: Ülken Yayınları.
Ziya, S. (2004). Salon Köşelerinde. İstanbul: Klas Yayınları.
Zorlutuna, H. N. (2002). Sisli Geceler. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com