Güvenlik Stratejileri Dergisi

Dergi Adı: 

 • Güvenlik Stratejileri Dergisi

Arastirmax İndeksi: 

Editörler Kurulu: 

Prof.Dr. Ercüment TEZCAN
Doç.Dr. Gülden AYMAN
Doç.Dr. Esra HATİPOĞLU TUNCEL
Doç.Dr. Barış ÖZDAL
Yrd.Doç.Dr. İskender Cengiz ÖZKAN

Dergi Ülkesi: 

 • Türkiye
 • ASOS Index
 • CEEOL
 • EBSCOhost
 • International Security & Counter Terrorism Reference Center
 • ULAKBİM - Sosyal Bilimler Veri Tabanı

Institute: 

 • Stratejik Araştırmalar Enstitüsü

Derginin Yayınlandığı Diller: 

 • Türkçe
 • İngilizce
 • Almanca
 • Fransızca

Dergi Kısa Adı: 

SAREN

Dergi Kuruluş Yılı: 

 • 2005

Yayın Aralığı: 

 • Altı Ayda Bir

Dergi Yayınlandığı Aylar: 

 • Haziran
 • Aralık

Editör: 

 • R.Kutay KARACA

Dergi E-posta: 

Contact Telephone: 

0212 398 0100 1166

Dergi Faks: 

0212 398 01 00 2150

Yazışma Adresi: 

Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Yenilevent İSTANBUL

Yazım Esasları: 

YAYIM ESASLARI
Güvenlik Stratejileri Dergisi’ne gönderilen yazıların başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanması amacıyla
başka bir yere iletilmemiş olması gereklidir.
A. YAZIM KURALLARINA İLİŞKİN ESASLAR
1. Yazım dili Türkçedir. İngilizce, Fransızca ve Almanca yazılmış çalışmalar da yayınlanabilir. Dergiye
gönderilen yazıların yazım düzeltmesini Yazı Kurulu yapar. Türkçe makalelerin yazım ve noktalamasında ve
kısaltmalarda TDK Yazım Kılavuzu’nun en son baskısı esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından
bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.
2. Yayınlanmak üzere gönderilen Türkçe makaleler, özet ve kaynakça dâhil yaklaşık 30 sayfadan fazla
olmamalıdır.
3. Yazılar, makalenin başlangıç kısmına yazılmış, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış makale başlıklarını da
içeren 250 kelimeyi aşmayan özet, Türkçe ve İngilizce beş anahtar kelime ve sonuna yazılmış 750 kelimeyi
geçmeyecek İngilizce makale özetiyle gönderilmelidir.
4. İngilizce dışındaki dillerde yazılmış makaleler için 750 kelimeyi geçmeyecek bir İngilizce makale özeti
yazılmalıdır.
5. Yazar adı, sağ köşeye, italik, koyu, 11 punto olarak yazılmalı; unvan, görev yeri ve elektronik posta adresi
dipnotta (*) işareti ile 9 punto yazılarak belirtilmelidir. Diğer açıklamalar için yapılan dipnotlar metin içinde
ve sayfa altında numaralandırılarak verilmelidir.
6. Yazı karakteri Times New Roman, 11 punto, satırlar bir buçuk aralıklı, dipnotlar 9 punto ve tek aralıklı
yazılmalıdır.
B. SAYFA DÜZENİNE İLİŞKİN ESASLAR
1. Paragraf yazısı, ilk satır 1.25, paragraflar arası önceki 3 nk, sonra 3 nk, iki yana dayalı, satır aralığı bir
buçuk değerlerinde olmalıdır.
2. Sayfa düzeni normal, sayfa yapısı üst 5 cm, alt 5.5 cm, sol 4.5 cm, sağ 4.5 cm, cilt payı 0, üst bilgi 1.25 cm
alt bilgi 4,5 cm olmalıdır.
3. Alt başlıklar kendisinden önce gelen başlıktan 3 karakter içeride olmalıdır.
4. Sayfa numaraları altta sağda verilmelidir.
5. İlk sayfadan sonra, çift numaralı sayfalara yazar adı, tek numaralı sayfalara makale adı 9 punto
karakterinde üst bilgi olarak eklenmelidir.
C. REFERANS VE GÖNDERMELERE İLİŞKİN ESASLAR
1. Göndermeler (referanslar), sayfa altında numaralandırılarak verilecektir. Atıflar, metin içinde (Örn.
Karpat, 2001: 101) şeklinde gösterilmeyecektir.
2. Atıfta bulunulan kaynağın tam kimliği verilecektir, atıfta bulunulmamış eserler kaynakçada gösterilemez.
3. Dipnotlarda yayın adları (Kitaplarda kitap adı, makalelerde dergi adı) italik ve koyu yazılacak, atıflarda
alıntı yapılan sayfa numarası mutlaka belirtilecektir.
a) Kitaplar için
1. Aynı kaynağa yapılan atıflarda a.g.e. kullanılmalı, aynı sayfa için aynı yer kısaltmaları italik olarak
yazılmalıdır.
2. Dipnotlar verilirken diğer dillerden kaynaklar için İngilizce yazım kuralları, Türkçe kaynaklar için ise
Türkçe yazım kuralları temel alınmalıdır.
(1). Tek yazarlı kitaplar:
Yazar adı ve soyadı, eser adı, (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayınevi, yayımlandığı yer,
yayımlandığı tarih, sayfa numarası.
Hikmet Celkan, Ziya Gökalp’in Eğitim Sosyolojisi, MEB Basım Evi, İstanbul, 1990, ss. 14-25.
Joseph Needham, Science and Civilisation in China, Vol:5, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1954, p. 7.
(2). İki yazarlı kitaplar:
Birinci yazarın adı ve soyadı ile ikinci yazarın adı ve soyadı, eser adı, (varsa cilt numarası), (varsa
çeviren), yayınevi, yayımlandığı yer, yayımlandığı tarih, sayfa numarası.
Ekrem Memiş ve Nuri Köstüklü, Yeni ve Yakınçağda Türk Dünyası, Çizgi Kitabevi, Konya, 2002, s. 114.
Arnold Gessell and Ilg L. Francis, Child Development: An Introduction to the Study of Human Growth,
Harper and Row Publications, New York, 1949, p. 280.
(3). İkiden fazla yazarlı kitaplar:
Yazarın adı ve soyadı vd., eser adı , (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayınevi, yayımlandığı yer ve
yayımlandığı tarih, sayfa numarası.
Durmuş Yalçın vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2002, ss. 9-14.
Luis Benton et. al., Informal Economy, The John Hopkins University Press, Baltimore, 1989, pp. 47-59.
(4). Çeviri Kitaplar :
Walter Isaacson, Steve Jobs, Çev. Dost Körpe, Domingo Yayınevi, İstanbul, 2011, s. 540.
Walter Isaacson, Steve Jobs, Trans. Dost Körpe, Domingo Yayınevi, İstanbul, 2011, p. 540.
(5). Yazar veya Editör Adı Bulunmayan Kitap ve Makaleler:
“Türkiye ve Dünyada Yükseköğretim”, Bilim ve Teknoloji, TÜSİAD Yayınları, İstanbul, 1994, s. 81.
(6). Birden Fazla Ciltten Oluşan Kitaplar:
Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi (Çev. Halil Berktay), Cilt: 1, Eren
Yayını, İstanbul, 2000, s. 100.
b)Makaleler için
Yazar adı ve soyadı, "makale adı" (varsa çeviren), yayımlandığı süreli yayının adı, yayımlandığı yıl, cilt no
(Romen)/sayı:, dergide yer aldığı sayfa aralığı, alıntının yapıldığı sayfa numarası.
(1). Tek yazarlı makaleler:
R. Kutay Karaca, “Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti İlişkilerinde Doğu Türkistan Sorunu”, Gazi Akademik
Bakış, 2008, Cilt:1, 219-245, s. 220.
John C. Grene, “Reflections on the Progress of Darwin Studies”, Journal of the History of Biology,
1975, Vol: 8, 243-273, p. 270.
(2). İki yazarlı makaleler:
Mehmet Güven ve Derya Kürüm, “Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir
Bakış”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2006, 75-90, s.78.
Tom D. Lewis and Gerald Graham, “Seven Tips for Effective Listening”, British Journal of Social Work,
2003, 13-35, p. 30.
(3). İkiden Fazla Yazarlı Makaleler:
Mehmet Demir vd., “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları”, Anadolu Eğitim
Dergisi, 2005, 70 (1), 23-42, s. 24.
Michael Stowe et. al., “Required Knowledge, Skills and Abilities from Healthcare Clinical Managers'
Perspectives”, Academy of Health Care Management Journal, 2011, 55-62, p. 60.
(4). Derleme Kitaplarda Makale:
Nilgün Güzel Özgüven, “Regional Disputes and Conflicts: The Vision of Turkey and Pakistan”, R. Kutay
Karaca, (ed.), Security and Cooperation Seminar, War Colleges Printing House, İstanbul, 2010, 83-96,
s. 83.
(5). Yazarı Belli Olmayan Makale:
"Balkanlarda Türk Varlığı", Toplumsal Tarih, Ankara, 1990, cilt: X, sayı: 7, 8-10, s. 8.
(6). Günlük Gazetelerden Alınmış Makaleler:
(a). Yazarı Belli Olan Haber ve/veya Makale
Ahmet Kardağ, “Çin Uzaya Gidiyor”, Yeni Dünya, 09 Ağustos 1971, s. 3.
(b). Yazarı Belli Olmayan Haber ve/veya Makale
“Çin Uzaya Gidiyor”, Yeni Dünya, 09 Ağustos 1971, s. 3.
(7). İnternet Dergisinde Makale:
Alıntının tam adresi yazılmalıdır.
Hasan Kopkallı, “Does Frequency of Online Support Use Have an Effect on Overall Grades?”, The
Turkish Online Journal of Distance Education, http://tojde.anadolu.edu.tr/ (Erişim tarihi: 18.11.2009).
c) Tezler için
Yayınlanmamış tezlerin başlıkları için italik kullanılmayacaktır.
Yazar adı ve soyadı, tezin adı, tezin yapıldığı kurum ve enstitü, yapıldığı yer ve tarih, sayfa numarası,
(Yayınlanıp yayınlanmadığı ve tezin akademik derecesi).
Kenan Sezer, Sanayi Atıklarında Bazı Organik Kirleticilerin Belirlenmesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Trakya
Üniversitesi, Edirne, 2004, s. 53 (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
d) Raporlar için
(1). Yazarı Belli Olan Rapor
Fatma Gök, Öğretmen Profili Araştırma Raporu, Eğitim Bilim ve Kültür Emekçileri Sendikası Yayınları,
Ankara, 1999, s. 25.
(2). Yazarı Belli Olmayan Rapor
Arnavutluk Ülke Raporu, TİKA Yayını, Ankara, 1995, s. 7.
(3). Bir Kurum, Firma ya da Enstitünün Yazarı Olduğu Rapor
Dış Politika Enstitüsü, Uluslararası İlişkilerle İlgili Anayasaya Konabilecek Hükümler, Siyasal Bilgiler
Fakültesi Yayınları, Ankara, 1990, s. 33.
e) Ansiklopedi
Ömer C. Saraç, Kağıt, Milli gelir, Ak İktisat Ansiklopedisi, Cilt: II, Ak Yayınları, İstanbul, 1973, ss. 20-30.
f) İnternet için
(1). Kamu Kurumlarının İnternet Sayfaları
T.C. Dışişleri Bakanlığı Resmî İnternet Sayfası, “Türkiye Ukrayna Anlaşması”,
http://www.mfa.gov.tr/turkce/grouph/ikili/11.htm (Erişim tarihi: 03.09.2011).
(2). E-Posta Yoluyla Tartışma Gruplarına, Forumlara vb. Gönderilen Mesajlar
Abdulvahap Kara, "Kazak Mitolojisinin Dildeki Yansımaları", (Mesaj: 25), 10 Temmuz 2007,
http://groups.google.com/group/turk-tarihciler/browse_thread/thread/f8ce....
g) Konferanslarda Sunulan Tebliğler için
Dritan Egro, "Arnavutluk'ta Osmanlı Çalışmaları", XIII. Türk Tarih Kongresi, Bildiriler, 4-8 Ekim 1999,
Cilt:I, TTK Yayını, Ankara, 2002, s. 14.
h) Broşür için
Alev Keskin, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi Harp Tarihi Broşürü, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve
Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2000, s. 7.
i) Resmî Yayınlar için
İsmet Binark, Balkan Ülkelerinin Tarihi Kaynakları Bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinin
Önemi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yayını, Ankara, 1996, s. 9.
j) Haritalar ve Şemalar için
Şanlıurfa Turizm Haritası, Harita, Şanlıurfa Valiliği Yayını, Şanlıurfa, 1983.
k) Bülten için
Afyon Kocatepe Üniversitesi Haber Bülteni, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Afyon, 1999, s. 8.
l) Arşiv Belgeleri için
T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030.10.258.735.5.
m) Aktarmalar için
Metin içerisinde ikincil bir kaynaktan alıntı yapılması (özellikle birincil kaynağa ulaşılamaması ve/veya
birincil kaynağın ikincil bir kaynakta kullanılması durumunda) birincil kaynağın önemine istinaden
aktarma yapılabilir. Aktarmalarda; önce özgün kaynak yazılır, araya noktalı virgül konur, sonra aktaran
yazılarak alıntı yapılan kaynak aşağıda örneklerde açıklandığı biçimde yazılır.
W.L.M. Adriaansen ve J.G. Waardensburg, İkili Bir Dünya Ekonomisi, Rotterdam, 1989; aktaran Paul
Kennedy, Yirmi Birinci Yüzyıla Hazırlanırken, Çev. Fikret Üçcan, Türküye İş Bankası Kültür Yayınları,
Ankara, 1995, s. 252.
T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030.10.258.735.5.; aktaran Durmuş Yalçın vd., Türkiye Cumhuriyeti
Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2002, s. 14.
D. BELGE, TABLO, ŞEKİL VE GRAFİKLERİN KULLANIMINDA UYULACAK ESASLAR
1. Ekler (belgeler), yazının sonunda verilecek ve altında belgenin içeriği hakkında kısa bir bilgi ile bilimsel
kaynak gösterme ölçütlerine uygun bir şekilde kaynak yer alacaktır.
2. Diğer ekler (Tablo, Şekil ve Grafik) normal yazı dışındaki göstergelerin çok olması durumunda Tablo, Şekil
ve grafik için başlıklar; Ek Tablo: 1, Ek Grafik: 3 ve Ek Şekil: 7 gibi yazılmalı, ekler, Kaynaklar’dan sonra
verilmelidir.
Bu eklere metin içerisinde yapılan atıflar mutlaka Ek Tablo:1, Ek Grafik: 3 veya Ek Şekil: 7 şeklinde
yapılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve resim için alıntı yapılmışsa kaynak mutlaka belirtilmelidir.
3. Metin içerisindeki tablolar tablo üstünde isimlendirilecek, alıntı yapıldığı kaynak türüne göre dipnot
sistemine göre verilecektir.
4. Metin içerisinde yer alan şekil, grafik ve haritalar hemen altında isimlendirilecek ve alıntı yapıldığı kaynak
türüne göre dipnot verilecektir.
E. KAYNAKÇA YAZIMINDA UYULACAK ESASLAR
1. Kaynakçada yazar soyadı büyük ve başta, adı ise küçük harflerle yazılacak.
2. Kaynaklar alfabetik sıra ve alıntı türüne göre tasniflenerek verilecek. (Kitaplar, makaleler, internet
kaynakları vb.)
3. Makalelerde sayfa numaraları belirtilmeyecektir.
F.DEĞERLENDİRME
1. Dergi Yayın Kurulu, biçim ve alan açısından uygun bulduğu yazıları konunun uzmanı hakemlere (iki
hakem) gönderir, değerlendirmelerin ikisi de olumlu ise yayına kabul edilir. Biri olumlu, diğeri olumsuz ise
makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Yayınlanması için düzeltilmesine karar verilen yazıların, yazarları
tarafından en geç (posta süresi dâhil) 20 gün içerisinde teslim edilmesi gereklidir. Düzeltilmiş metin, gerekli
görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir.
2. Gönderilen yazılar iki alan uzmanının "yayımlanabilir" onayından sonra, Yayın Kurulu'nun son kararı ile
yayımlanır. Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulu'nun eleştiri, değerlendirme ve düzeltmelerini dikkate almak
zorundadırlar. Yazar, katılmadığı hususlar olması durumunda, bunları gerekçeleri ile ayrı bir sayfada
bildirme hakkına sahiptir.
3. Hakem oluru alan makaleler, Yayın Kurulu tarafından derginin konu içeriği esas olmak üzere, hakem
raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya konarak yayınlanır.
4. Dergiye gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.
5. Güvenlik Stratejileri Dergisi’nde yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup;
hiçbir kurum ve kuruluşun resmi görüşü niteliğini taşımaz.

Yazım Esaslari Örnek Dosya: