You are here

Belçika’daki Türklerin Dil Kullanımları

Share
Language Usages of Turks in Belgium
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
63-83

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Anadilin ve ev sahibi ülke dilinin kullanımına ilişkin tutumlar göç edilen ülkede geliştirilen iletişim süreçlerini biçimlendirmektedir. Bu çalışmanın temel amacı Belçika’da yaşayan Türklerin anadillerini ve ev sahibi toplumun dilini bilme düzeyini ve kullanma biçimlerini irdelemektir. Araştırmanın örneklemini Belçika’nın Flaman Bölgesi’nde yaşayan ve anket uygulamasına katılan 424 kişi ile yüz yüze görüşme yapılan 55 kişi oluşturmuştur. Veriler anket, görüşme ve gözlemler aracılığıyla toplanmıştır. Sonuçlara göre katılımcılar ev sahibi ülkenin dilini bildiklerini ifade etmelerine karşın evde, ailede, arkadaş çevresinde ve iş/okulda genellikle Türkçeyi kullanmaktadırlar. Bu durum daha çok Türklerle bir arada yaşamanın ve ev sahibi toplumla sınırlı bir etkileşimin varlığının sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
Abstract (2. Language): 
Attitudes of using the language of the host society and the mothertongue shape the communicaion processes. This paper mainly aims to examine Belgian Turks’ using of mothertongue and the language of the host society. The study was designed as mixed research involving both qualitative and quantitative methods. The sample of the study included 424 participants for survey and 55 participants for interviews. According to the findings participants stated that they know the language of the host society but they generally speak their mothertongue in their houses, in the group of friends, in the school or work. This is a result of living together with other Turks in Turkish neigbourhoods and limited relations.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Adıgüzel, Y. (2011). Almanya Türklerinde Dil Din Kimlik. İstanbul: Şehir.
A.İ.M. Avrupa İlişkiler Merkezi. (2001). Belçika’da Türklerin 40 Yılı (1960-2000) Sorunlar, Gelişmeler, Değişmeler. Brüksel.
Aydın, M. Z.; Manço, A. (2002). Belçika'daki Türk yerleşiminin sosyal, ekonomik ve tarihî boyutları. Türkler, (20), 856-868.
Bavelas, J., & Gerwing, J. (2007). Conversational hand gestures and facial displays in face-to-face dialogue. Social communication. (Ed. K. Fiedler). New York: Psychology Press. ss.283-308.
Castles. S.;Miller. M. J. (2008). Göçler Çağı Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri. İstanbul: Bilgi Üniversitesi.
Sosyal Bilimler Dergisi 87
Extra, G., & Yagmur, K. (2010). Language proficiency and socio-cultural orientation of Turkish and Moroccan youngsters. A billingual perspective on Turkish and Morrocan children and adults in the Netherlands. Immigrant Languages in Europe, (Ed.G. Extra and L. Verhoeven). Amsterdam: Multilingual Matters Ltd.
Faist, T. (2000). The Volume and dynamics of international Migration and Transnational Social Spaces. Oxford: Oxford University Press.
Gelekçi, C., & Köse, A. (2009). Misafir işçilikten etnik azınlığa: Belçika'daki Türkler. Ankara: Phoenix
Jandt, F. E. (2010). An introduction to intercultural communication: identities in a global community. California: Sage
Johnson, R.B. ve Onwuegbuzie, A.J. (2004). Mixed methods research: a research paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33 (7), 14-26.
Joshi, S. C. (1999). Sociology of migration and kinship. New Delhi: Anmol
Kanmaz, M. (2003). Does a Turkish diaspora still exist? Turkish immigrants in Belgium. between Europe and Turkey. International Summer Seminar 'Christianity, Islam and Judaism: How to Conquer the Barriers to Intercultural Dialogue? Antwerpen: Universitair Centrum Sint-Ignatius
Kaya, A. (2000). Berlin’deki Küçük İstanbul Diyasporada Kimliğin Oluşumu. İstanbul: Büke
Kaya A., & Kentel,F. (2005). Euro –Türkler Türkiye ile Avrupa Birliği arasında köprü mü, engel mi? Birinci Basım. İstanbul: Bilgi Üniversitesi
Maalouf, A. (2007). Arapların gözünden Haçlı Seferleri. Çev. A.Berktay. İstanbul: Yapı Kredi
Manço, A. (2004). Belçika'da Türklerin 40 yılı (1964-2004): sorunlar, gelişmeler, değişmeler. (http://www.flwi.ugent.be/cie/IRFAM/
amanco8.htm) (Erişim Tarihi: 01.09.2008).
Manning, P. (2005). Migration in world history. New York: Routledge
Martin, J. N., & Nakayama, T. K. (2007). Intercultural communication in contexts. New York: McGraw-Hill.
Martinello, M., & Rea, A. (2003). Belgium's immigration policy brings renewal and challenges. (http://www.migrationinformation.
org/feature/display.cfm?ID=164.) (Erişim Tarihi: 14.03.2010).
Filiz GÖKTUNA YAYLACI 88
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2008). Yurtdışına görevlendirilen öğretmenler için rehber kitapçık, (http://digm.meb.gov.tr/yurtdisigorev/
rehber/Rehber_III_belcika.html). (Erişim Tarihi: 21.10.2010).
Sağlam, Ş. (2011). Göç ve Emirdağ. İçinde Emirdağlılar Vakfı Kültür ve Sanat Dergisi Göçün 50. Yılı Özel Sayısı., (23)
Tavukçuoğlu, M. (2000). Belçika’da Türk Ailesi ve Din Eğitimi. Konya: Mehir Vakfı
Van Guys, G. (2007). Working and Employment Conditions of Migrant Workers in Belgium.http://www.eurofound.europa.
eu/ewco/studies/tn0701038s/be0701039q.htm (Erişim Tarihi: 12.11.2010).
Vertovec, S. (2007). Super-diversity and its implications. Ethnic and Racial Studies, 29(6), 1024-54.
http://www.statbel.fgov.be/,21.03.2011
www.belgium.be/en/about_belgium/country/history

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com