İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN MEVCUT DURUMUNUN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE BELİRLENMESİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

DETERMINING THE CURRENT SITUATION OF VALUES EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL SOCIAL STUDIES CURRICULUM BY TEACHERS OPINIONS

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2013

Cilt: 

  • 4

Sayı: 

  • 10

Sayfa Aralığı:: 

44-58

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler Programında yer alan değer eğitiminin mevcut durumunun öğretmen görüşlerine göre belirlenmesidir. Diyarbakır'da görev yapan 423 sınıf öğretmeni araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Araştırma kapsamında 320 öğretmene ulaşılmış ve bu öğretmenler araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, öğretmenlerin görüş ve düşüncelerini belirlemeye yönelik geliştirilen anket ile elde edilmiştir. İstatistiksel çözümlemelerde SPSS 12.0 bilgisayar programından yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin kitle iletişim araçlarının sunduğu popüler kültür karşısında programdaki değerleri yetersiz bulduğu, kitle iletişim araçlarındaki şiddet ve saldırganlık içeren bazı yayınların okulda verilen değerler eğitimini olumsuz etkilediği, değerleri kazandırmak için programdaki içeriğin zenginleştirilmesi gerektiği görüşünde birleştikleri görülmektedir. Ayrıca, öğretmenlerin değer eğitimi konularında hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesinin yararlı olacağı görüşünü taşıdıkları ve değerler eğitimiyle ilgili bir kılavuz olursa öğretmenlerin bundan çok faydalanacağı görüşünde oldukları anlaşılmaktadır.

Abstract (2. Language): 

The aim of this research is determining the current situation of values education in social studies curriculum by teachers's opinions. 423 classroom teachers have formed the population of the research in Diyarbakır. As part of the research 320 teachers have been reached and these teachers have composed the the sample of the research. The datas of the research were carried out by a inquiry which was developed for determining the teachers opinions and thoughts. SPSS12.0 computer programme is used at statistical analysing. By the results of research it is seen that the teachers find the values which includes in the programme deficient against the popular culture submitted by mass communication, some publications which includes severity and aggressiveness badly effects the values education given at schools, they are coherence at the same opinion that it is necessary to enrich the content of programme to bring in the values. Also it is understood that the teachers think that inservice training about values education programme will be useful and if there will be a guide-book about values education, they can derive benefit from it.

Key Words: 

Referanslar: 

Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim Sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim II. kademedeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı. Yayınlanmamış Doktora Tezi.

PDF Dosyası: