You are here

TÜRKİYE'DE ÇUVAŞ FOLKLORU ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Share
ON CHUVASH FOLKLORE STUDIES IN TURKEY
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
365-383

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Çuvaşlar üzerine Türkiye'de yapılan çalışmalar özellikle 19901ı yıllarda başlamıştır. Çuvaş folkloru konusunda yapılan yayınların büyük bir bölümü dil, dinler tarihi gibi farklı alanlarda çalışan bilim adamlarının çalışmalarına dayanmaktadır. Birçok bilim dalının kesişme noktasında yer alması sebebiyle sosyal bilimlerin farklı alanlarında çalışan bilim adamları, Çuvaş folkloruna da temas etmişlerdir. Sadece Çuvaş folkloruna özgü çalışmalar ise daha yakın dönemlere aittir. Ancak 2000'li yıllardan itibaren Çuvaş folkloru konusunda yazılmış müstakil çalışmalar çoğalabilmiştir. Yapılan çalışmalarla çok sayıda metin Türkiye Türkçesine aktarılmıştır. Bu metinler üzerinde yapılan tahlillerin de giderek arttığı görülmektedir.
Abstract (2. Language): 
The researches on Chuvashs in Türkiye, have begun especially since 1990's. Most of the publications about Chuvash folklore have based on researches of scientists who are studying on different areas like linguistic, history of religions. Because of intersecting many scientific branches, scientists studying on different areas of social sciences have also got in touch with Chuvash folklore. The researches only about Chuvash folklore belong to more earlier periods. The monographic researches written about Chuvash folklore can be increased just the beginning of 2000's. Via these researches many texts have been transferred to Turkish. It can be seen that the analysises on these texts have also increased.

Keywords (Original Language):

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3114

REFERENCES

References: 

AHA, MycTa^a, "Trabzon-Şalpazarı Çepnileri İle Çuvaş Türklerinin Doğum Sonrası Etrafındaki İnanış Ve Uygulamaları Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi", Karadeniz (Black Sea-HepHoe Mope), 3uMa 2008, r. 1, JV°1, c. 21-34.
AHBIKF03, Xanun, "İdil-Ural Havzasında Alp Batır Tipi Dönüşümü", IlpoÖJieMbi (jmjıojıorHH HapogoB IloBojiîKbsı CöopHHK CTaTefi BcnycK, MaTepHajıc BeepoecHCKofi HayxHo-IIpaKTHxecKoH KoH^epeHUHH (19-21 Marta 2009 g) ", Moskva-Yaroslav' 2009, c. 168-196.
AHBIKF03, Xanun, "İdil-Ural Bölgesinde Alp Anlatmaları Ve Destan Bütünlüğü Konusunda 'Dört Kök Eleman' (Anâsır-ı Erba'a) Analiz Sistemi", AKTyajmbie IlpoÖJieMbi CoBpeMeHHofi ojibK.jıopHcTHKH MaTepHajibi Me^gyHapoflHofi HayxHo-IlpaKTHxecKoH KoH^epeHUHH. Ka3aH, 29 Hona 2009 roga, Ka3aH, 2009, c. 35-39.
APBİK, flypMym, "Çuvaşlarda Din ve Din Anlayışı", Dinler Tarihi Araştırmaları-II, (Sempozyum: 20-21 Kasım 1998, Konya). AHKapa 2000, c. 221-264.
APBİK, flypMyiH, Hristiyanlaştırılan Türkler (Çuvaşlar). Aziz Andaç H3g., AHKapa 2005.
APBİK, flypMym, "Çuvaşların Dinî İnanışları Üzerine", İnternationalJournal of Central AsianStudies. Volume 11-1, 2007, c. 18-36.
APBİK, flypMym, "Çuvaşlarda Ölümle İlgili İnanış Ve Uygulamalar", AHKapa 2008.
APCJIAH, AxMeT Anu, "Çuvaş Türkleri ve Göktanrı İnancı", Türk Dünyası Tarih Dergisi. HcTaH6yn 1997, c. 48-52.
AHIMAPHH, H. H., "Çuvaş Halk Kültürü Derslerine Giriş", (üep. BAHPAM, Bonem) Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, T. IV, JV° 2, H3Mup 2006, c. 495-518.
BAHPAM, Bonem, "Çuvaş Halk Edebiyatı'nda Alp Hikâyeleri", II. Uluslararası Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi, 11-12-13 Hosıöp 2005 MaHuca.
BAHPAM, Bonem, "Çuvaş Türklerinin Halk Kültürünün Korunması, Aktarılması ve Şaman Tepesi", Halk Kültürlerini Koruma-Yaşatmave Geleceğe Aktarma Uluslararası Sempozyumu Bildirileri. Motif İzd., Kog^aenu, 2005, c. 122-152.
BAHPAM, Bonem, "Çuvaş Halk Edebiyatında Alp Anlatmaları", Akademi Günlüğü Toplumsal Araştırmalar Dergisi, S. 3, Güz, AHKapa 2006, c. 117-141.
BAHPAM, Bonem, "Oğuz Epik Anlatmaları ve Çuvaş Alp Hikâyeleri'nde Kutsal Kurt ve Tepegöz", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, VI/1, JleTO 2006, H3Mup, c. 19-27.
BAHPAM, BoneHT, "Çuvaş Alp Anlatmalarında Kahraman Üzerine Bir Araştırma", I. Uluslar arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı 9-15 Nisan 2006 Çeşme-İzmir, Bildiri Kitabı-I,
AHKapa
2007
, c. 359-367.
BAHPAM, BoneHT, "06pa3nM cBameHHoro BonKa H ıjHKnona B ory3cKux npegaHuax H HyBamcKux 6oraTwpcKux paccKa3ax", IlpoÖJieMbi KyjiTypbi B CoBpeMeHHoM 06pa3oBaHHH: rjıoöajibHbie, HaıjHoHajibHbie, PerHoHajibHo-3THHHecKHe CöopHHK HayHHwx CTaTefi Hacm 3, He6oKcapw 2007, c. 14-20.
BAHPAM, BoneHT, "Halk Kültüründen Modernizme Çuvaş Türklerinde Yupa", Türk Dünyası
Tarih Kültür Dergisi. 270, HcTaH6yn 2009, c. 45-50.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 7/1 Winter 2012
382
Bülent
BAYRAM
BAHPAM, BoneHT, "İdeoloji, Tarih Ve Kimlik Bağlamında Çuvaş Edebiyatında Yapma Destan", II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, 19-25 Nisan 2010, Çeşme-İzmir (Heony6nuKOBaHHHH goKnag)
BAHPAM, BoneHT, Çuvaş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları (Alplar), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü H3g., AHKapa 2010, 334c.
BAHPAM, BoneHT, "Konstantin İvanov'un 'Narspi' Manzumesinde Geleneksel Çuvaş İnançları", Modern Türklük Araştırmaları, 8/2, AHKapa 2011, c. 63-84.
BAHPAM, BoneHT, "Macar Türkoloji Araştırmalarında Çuvaş Folkloru", Türk Bilig. 22, AHKapa 2011, c. 87-120.
BAHPAM, BoneHT, "Folklor-Edebiyat İlişkileri Bağlamında Abdullah Tukay'ın Şüreli Ve Mihail Fedorov'un Arşuri Manzumeleri", AHKapa 2011.
BAHPAM, BoneHT, "Çuvaş Edebiyatında 'HcTaH6yn Şehrinin Kuruluşu' Manzumesi Ve Onun Kaynakları Üzerine", Türk Dünyası Araştırmaları, 196, AHKapa 2012, c. 173-200.
BEH3HHr, }KoxaHHec, "Biler Şehrinin Fethi (Çuvaş Halk Destanı) ", Türk Dili Belleten, Seri III, Nisan-Aralık, AHKapa 1946, c. 126-135.
BEH3HHr, }KoxaHHec, "Biler Şehrinin Fethi, Çuvaş Halk Destanı". (Haz. : Emine Ceylan), Türk Dilleri Araştırmaları, C. 5, Simurg, AHKapa 1995.
r03AH,Z],BIH, HeB3aT, "Çuvaşlarda Yağmur Duası", Uluslararası Folklor ve Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri. AHKapa 1976, c. 44-48.
r03AH,Z],BIH, HeB3aT, "Çuvaşlarda Yağmur Duası", Folklor Dünyasından. Yargı H3g. AHKapa 1991, c. 91-97.
riOHrEP, XapyH,
"Çuva
ş Kültür ve Dini Hakkında Notlar". Millî Folklor. S. 9, AHKapa 1991, c.
56-58.
rOHrEP, XapyH,
"Çuva
ş Folkloru İle İlgili Notlar", Yesevî, No: 23, HcTaH6yn 1995, c. 22-23.
riOHrEP, XapyH, "Kama-Ural
Çuvaşlarını
n Yeni Yıl Bayramı Nartukan", Nevruz ve Renkler. Atatürk Kültür Merkezi İzd., AHKapa 1996, c. 162-166.
riOHrEP, XapyH,
"Çuvaşları
n Dini Üzerine", Türk Bodun Bilimi Araştırmaları. Kum Saati İzd., HcTaH6yn 2008, c. 240-242.
fl^KEHJAH, 3MHHe, Çuvaş Atasözleri ve Deyimleri, Çuvaşça-Türkçe/Türkçe-Çuvaşça Sözlük, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi 10, AHKapa 1996, c. 211-225.
HBUJMA3, MeTHH, "Çuvaş Türkleri", Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi. C. 1, AKM
H3g., AHKapa
2001
, c. 482-553.
HBUJMA3, MeTHH, "Çuvaş Türkleri", Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi, C. VI, AKM
H3g., AHKapa 2004, c. 452-511
HBUJMA3, MeTHH, "Çuvaş Türkleri", Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi, C. VII, AKM H3g., AHKapa 2006, c. 684-703
HBUJMA3, MeTHH, "Çuvaş Türkleri", Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi, C. VIII, AKM H3g., AHKapa 2007, c. 54-87, 224-248, 440-446, 639-641, 709-717, 894-943.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 7/1 Winter 2012
Q6
Hccjedoeauusuc HyeauıcKoeo OojbKjopa B Typuuu
383
HBIJJMA3, MeTHH,
"Çuva
ş Destanları, Oğuz Kağan ve Dede Korkut Hikâyeleri Üzerine Bir Araştırma", Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Şubat, H. 242, HcTaH6yn 2007, c. 41¬44.
HBUJMA3, MeTHH, "Çuvaşlarda Anlatılan Keloğlan (Kukşa İvan/Yıvan) Masalları", Türk Dünyası Araştırmaları, 179, HcTaH6yn 2009, c.145-180.
HBUJMA3, MeTHH, OOxMa MHIHIHH, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Çuvaş Edebiyatı, KB H3g. AHKapa 2003.
IHEHryJJ, A6gynnax, "Çuvaşlardaki Bazı Törenlerin Anadolu'daki Törenlerle Karşılaştırılması", Türk Dünyasında Nevruz Üçüncü Uluslar arası Bilgi Şöleni, Elazığ, 18-20 Mart 1999, Bildiriler. AKM H3g., AHKapa 2000, c. 313-329.
3PC0H, cDeiöu, UlîpHalapîsem Metni Esasında Çuvaşçada İsim, AHKapa 2000, Gazi Üniversitesi. (Heony6nuKOBaHHaa guccepTaijua)
3PC0H, OeÖ3H, Çuvaş Türkleri, Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi. C. V, AKM
H3g., AHKapa
2002
, c. 106-301.
3PC0H, cDeiöH, "Çuvaş Bilmeceleri", Türkiyat Araştırmaları Dergisi. Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun'a Armağan, Bahar, JJf° 13, AHKapa 2003, c. 367-379.
3PC0H, cDeiöH, "Yumart, G. F. ; Ulıp Halapisem, Çıvaş Kinekiİzdatel'stvi, Şupaşkar, 1993, 286 s.", Millî Folklor Dergisi, Bahar, JJa 57, AHKapa 2003, c. 158-160.
3PC0H, 0>eH3H, "Çuvaş Türkleri", Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi, C. V, AKM
H3g., AHKapa 2004, c. 106-131
3PC0H, <£eâ3H, Çuvaş Alp Hikâyeleri Ulîp Halapisem, TDKY, AHKapa 2009.
3PC0H, OeÖ3H, "Çuvaş Alp Hikâyelerinde Düşman Tipolojisi", Dede Korkut Ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları Uluslar arası Sempozyumu. 25-28. Ekim. 2010, Lefkoşa-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2010 (Heony6nHKOBaHHbiS goKnag).
OOgace, Hypu, "Einige Bemerkungen über tschuwaschische Sprichwörter", ZDMG, 130/3, Bu3c6ageH 1980, c. 453-457.
OOgace, Hypu, "Çuvaşça İle Türkiye Türkçesi Arasındaki Münasebetler" (I) I. Millî Türkoloji Kongresi, HcTaHÖyjı 6. -9, Şubat 1978, HcTaHÖyjı. —Birinci Millî Türkoloji Kongresi - Tebliğler -, HcTaH6yn 1980, c. 51 -54.
OOgace, Hypu, "Çuvaş Folklorunda İslamî Unsurlar", II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Genel Konular, C. I, Miili Folklor Araştırma Dairesi H3g., AHKapa 1982, c.
323-327.
OOgace, Hypu, "Türk Şivelerindeki Ata Sözlerinde Uygunluk", Faruk Kadri Timurtaş'a Armağan, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 27, 1983, c. 263-268.
OOgace, Hypu, "Coğrafya, Tarih, Halk Bilgisi, Dil ve Edebiyat Bakımından Çuvaşlar", Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten. AHKapa 1994, c. 205-229.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com