You are here

"SESSİZ GEMİ" ŞİİRİNİN ANLAMBİLİMSEL/GÖSTERGEBİLİMSEL İNCELENMESİ

Share
THE SEMANTICAL/SEMIOTICAL ANALYSIS OF THE POEM NAMED "SESSİZ GEMİ"

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
499-513

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Yahya Kemal Beyatlı'nın Sessiz Gemi adlı şiiri anlambilimsel/göstergebilimsel bir bakış açısıyla çözümlenecektir. Çalışmada öncelikle şiir çözümlemesine kaynak oluşturacak temel bilgilere yer verilecektir. Bu bilgiler ve bakış açısı ışığında, şiirin alanyazındaki incelemelerinde görülen "ölüm" izleğinin ötesinde bir "sonsuzluk" izleğinin bulunduğu savı anlambilimsel/göstergebilimsel açıdan, şiirde sunulan kavramların çağrışımlarından ve soyut-somut göstergelerin anlamlandırılmasından yararlanılarak kanıtlanmaya çalışılmıştır. Sunulan dünyanın yorumlanması ile yöntemsel bakış açısı arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Sonuçta şiir çözümlemelerinde nesnelliği sağlamak açısından kuramsal belirlemelerin bakış açısını etkilediği ve çözümlemenin bilimsel bir görünüm sunduğu ortaya çıkmaktadır.
Abstract (2. Language): 
In this study, a poem of Yahya Kemal Beyatlı named Sessiz Gemi will be analysed through a semantic and semiotic point of view. First of all, basic information which will form a basis in poem analysis will be included. In the light of this information and viewpoint, the assertion that the poem has an "eternity/infinity" theme beyond a "death" theme which is seen in the analysis of the poem in literature, is tried to be proven in terms of semantic/semiotic point of view, making use of associations of the concepts presented and the signification of concrete/abstract signs. There is a direct relation between the interpretation of the world presented and the methodical viewpoint. In conclusion, it is seen that theoritical determinations affect the viewpoint to ensure objectivity and the analysis presents a scientific aspect.

Keywords (Original Language):

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.375

REFERENCES

References: 

AKSAN, D. (2005). Şiir Dili ve Türk Şiir Dili (S.baskı). Ankara: Engin Yayınevi..(2003).
Cumhuriyet Döneminden Bugüne Örneklerle Şiir Çözümlemeleri. Ankara: Bilgi Yayınevi..(1998).
Anlambilim: Anlambilim Konuları ve Türkçenin
Anlambilimi. Ankara: Engin Yayınevi.
ANDREWS, G.-W. (2006).
Şiirin Sesi, Toplumun Şarkısı (çev. Tansel Güney, 5. Baskı). İstanbul: İletişim Yayınları.
BAYRAK, Ö. (2008). "Ölümün Gizemi ve Simgesel Bir Unsur Olarak Yahya Kemal ve Tanpınar'ın Şiirine Yansıması." Akpınar Dergisi. Sayı: 13. s. 33-40. Niğde: Tekten Ofset Matbaacılık.
ÇONOĞLU, S. (2007). Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Ölüm. Ankara: Akçağ Yayınları.
KIRAN, Z. & Kıran (Eziler) A. (2007). Yazınsal Okuma Süreçleri (3.baskı). Ankara: Seçkin Yayınları..(2006).
Dilbilime Giriş. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
KIRAN, A. (1994). "Göndergenin Gücü ve Gerçeklik." Dilbilim Araştırmaları, s. Ankara: Hitit Yayınevi.
KOCAKAPLAN, İ. (2005). Açıklamalı Edebi Sanatlar (4Baskı) İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.
KOLCU, A.-İ. (2002). Zamana Düşen Çığlık. Ankara: Akçağ Yayınları.
KORKUT, E. (1997). "Bilge Karasu-Karanlıktan Işığa." Frankofoni. Ortak Kitap No:9, s.53-62Ankara: HÜ Yayınları.
. (1993)
Enseignement de la Comprehension et de
l'Expression Ecrite du Français Langue Etrangere â Travers le Langage Poetique, basılmamış doktora tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
KÜLEKÇİ, N. (2005). Edebi Sanatlar (4Baskı) Ankara: Akçağ Yayınları.
İŞERİ, K. (1999). Karanlık Kadın Maiko adlı Şiirin Çokanlamlılık Açısından İncelenmesi. Çağdaş Türk Dili Dergisi. Ankara: Dil Derneği Yayınları. sayı: 136, s.5-13.
OKAY,
M.O
. (2008). Yahya Kemal'de Şiir Dilinin Oluşumu. Hayal Şiir: Yahya Kemal Beyatlı Şiiri Üzerine Makaleler İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. s.81-93.
ÖZBALCI, M. (2006). Yahya Kemal'in Duygu ve Düşünce Dünyası (3.baskı). Ankara: Akçağ Yayınları.
ÖZDEMİR, E. (1994). Yazınsal Türler. Ankara: Ümit Yayıncılık.
ÖZÜNLÜ, Ü. (2001). Edebiyatta Dil Kullanımları. İstanbul: Multilingual
RENKEMA, J.
2004
. Introduction to Discourse Studies. Amsterdam: Jhon Benjamin Publishing Company, s. 59-65.
RİFAT, M. (2000). Gösterge Avcıları (2.baskı). İstanbul: Om Yayınevi.
. (1999).
Gösterge Eleştirisi. İstanbul: Kaf Yayıncılık.
TANPINAR, A.-H. (2001). Yahya Kemal (4.baskı). İstanbul: Degah Yayınları.
TANYOL, C. (1985). Türk Edebiyatında Yahya Kemal (İnceleme ve
Anılar), Remzi Kitabevi, İstabul. UZUN, E. (2000). Evrensel Dilbilgisi ve Türkçe. İstanbul:
Multilingual.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com