Tek umbilikal arter içeren umbilikal kordon anomalisi

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

The umbilical cord has the abnormality of including a single umbilical artery

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2003

Cilt: 

  • 19

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

45-48

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Amaç: Tek umbilikal arter içeren umbilikal kordon anomalili bir olgunun sunulması. Olgu Sunumu:30 yaşında gebelik 6, doğum 1, yaşayan 0, düşük 4, 36 haftalık gebelik ve intrauterin ölü bebek tanılarıyla Kadın Doğum Kliniği'ne müracaat eden ve ölü doğum İle doğum yapan hastanın, doğum sonrasında plasentası ve bebeğin göbek kordonu incelenmek üzere Patoloji Kliniği'ne gönderildi. Patoloji laboratuvannda yapılan İncelemeler son¬rasında göbek kordonunda sağ umbilikal arterin olmadığı tesbit edildi. Histopatolojİk inceleme sonucu tüm organlarda konjesyon, barsak mukozası ve karaciğerde nekrozlar, beyin dokusunda konjesyon ve vasküler dilatasyonlarla yer yer nekroz alanları izlendi. Patolojik bulgular iskemiye bağlı doku perfüzyon yetersizliği sonu¬cu oluşan lezyonları içermekteydi. Sonuç: Tek umbilikal arter anomalisi özellikle sağ umbilikal arterin yokluğu son derece nadir olup, umbilikal kordon anomalilerinin tanısı prenatal dönemde doppler ultrasonografi İle kolaylıkla konulabilir. Umbilikal kordon anomalisi saptanan olgular kromozom anomalisi ve konjenitat malformas-yonlar açısından dikkatli bir şekilde incelenmelidir.

Abstract (2. Language): 

Aim: To present a case in which the umbilical cord has the abnormality of including a single umbilical artery. Case report: The patient was 30 years old, has passed 6 pregnancy, 1 parturition, 4 aboriions and has none alive children. At the 36 gestational week she was admitted to the clinic of obstetrics and gynecology and the patient was diagnosed as in utero ex fetus. After parturition of the dead fetus, placenta and the İnfant's umblical cord was sent to the the clinic of pathology for examination. During the examinations, the absence of the right umbilical artery was determined. İn histopathologic investigation brain tissue congestion and vascular dilatation in places, necrosis areas, intestinal mucosa and liver necrosis and ali organs congestion have seen. Pathologic findings İnclude lesions because of ischemic tissue perfusion insufficiency. Results: The abnormality of a single umbili¬cal artery especially the absence of right umbilical artery is rare. The abnormalities of umbilical cord are diag¬nosed easily during prenatal period by using doppler uitrasonography. The cases in vvhich are diagnosed umbili¬cal cord abnormalities must be examined for chromosome abnormalities and congenital malformations

Key Words: 

Referanslar: 

1- Geipel A, Germer U, Weip T, Schwinger E, Gembnjch U. Prenatal diagnosis of single umbilical artery: deter-mination of the absenî side, associated anomalies, Doppİer findings and perinatal outeome. Ultrasound Obstet Gynecol 2000 Feb;15(2):114-7
2- Abuhamad A2, Shaffer W, Marri G, Copel JA, Hobbins JC, Evans AT. Single umbilical artery: does it matter which artery İs missing? Ultrasound Obstet Gynecol 1996 Jul;8(1);23-5

PDF Dosyası: