İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BİR İNCELEME (1987-2005)

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

THE TWIN DEFICITS HYPOTHESIS: AN EMPIRICAL INVESTIGATION FOR TURKEY (1987-2005)

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2013

Cilt: 

  • 15

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

39-48

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Öğretim Görevlisi

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar E-posta: 

Anahtar Kelimeler: 

DOI: 

doi: 10.5505/pausbed.2013.14633

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalışmanın amacı, bütçe açığının cari işlemler üzerinde ortaya çıkardığı aynı yön ve büyüklükteki etkileri açıklayan ikiz açıklar hipotezinin, 1987-2005 döneminde Türkiye açısından geçerliliğinin, çeyrek verilerle, ampirik olarak test edilmesidir. Teorik olarak gelir-harcama modeli, Mundell-Fleming modeli ve tasarrufyatırım ilişkisiyle açıklanan ikiz açıklar hipotezi, geniş bir literatüre sahiptir. İlgili literatür incelendiğinde, farklı örneklem grupları ve yöntemlere bağlı olarak sonuçların da farklılaştığı görülmektedir. Çalışmada, Türkiye ekonomisi için geçerli olan bütçe dengesi ve cari işlemler dengesi arasındaki nedensellik ilişkisini ortaya koymak için Granger (1969) tarafından geliştirilen nedensellik analizi kullanılmaktadır. Elde edilen sonuçlar, ikiz açıklar hipotezinin geçerli olmadığını göstermektedir. Bunun aksine, Türkiye’de cari işlemler dengesindeki gelişmelerin bütçe dengesi üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Abstract (2. Language): 

The aim of this study is to assert empirically the effect of budget deficit on current account deficit, i.e. twin deficits hypothesis, for Turkey over the period 1987-2005 by means of quarterly data. The twin deficits hypothesis, theoretically based on income-expenditure model, Mundell-Fleming model and savinginvestment interaction, has a wide literature. In the regarding literature, the results vary due to the selection of different sample groups and methodologies. In this study, the causal relation between budget balance and current account balance is analyzed by means of Granger causality analysis developed by Granger (1969). According to the results, the analysis does not provide any evidence supporting the validity of the twin deficits hypothesis. Contrarily, the results show that the movements of the current account balance is influential on the budget balance in Turkey.

Key Words: 

Referanslar: 

Ağcakaya, S. (2003), “Ülkemizde Konsolide Bütçe Harcamalarının Gelişimi (1980-2000)”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, 215-226. Ahmed, S.M. ve Ansari, M.I. (1994), “A Tale of Two Deficis: An Empirical Investigation for Canada”, The International Trade Journal, 8(4), 483-503. Akbostancı, E. ve Tunç, G.İ.

PDF Dosyası: