You are here

İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BİR İNCELEME (1987-2005)

Share
THE TWIN DEFICITS HYPOTHESIS: AN EMPIRICAL INVESTIGATION FOR TURKEY (1987-2005)

Journal Name:

FULL TEXT (PDF): 

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
39-48

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, bütçe açığının cari işlemler üzerinde ortaya çıkardığı aynı yön ve büyüklükteki etkileri açıklayan ikiz açıklar hipotezinin, 1987-2005 döneminde Türkiye açısından geçerliliğinin, çeyrek verilerle, ampirik olarak test edilmesidir. Teorik olarak gelir-harcama modeli, Mundell-Fleming modeli ve tasarrufyatırım ilişkisiyle açıklanan ikiz açıklar hipotezi, geniş bir literatüre sahiptir. İlgili literatür incelendiğinde, farklı örneklem grupları ve yöntemlere bağlı olarak sonuçların da farklılaştığı görülmektedir. Çalışmada, Türkiye ekonomisi için geçerli olan bütçe dengesi ve cari işlemler dengesi arasındaki nedensellik ilişkisini ortaya koymak için Granger (1969) tarafından geliştirilen nedensellik analizi kullanılmaktadır. Elde edilen sonuçlar, ikiz açıklar hipotezinin geçerli olmadığını göstermektedir. Bunun aksine, Türkiye’de cari işlemler dengesindeki gelişmelerin bütçe dengesi üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to assert empirically the effect of budget deficit on current account deficit, i.e. twin deficits hypothesis, for Turkey over the period 1987-2005 by means of quarterly data. The twin deficits hypothesis, theoretically based on income-expenditure model, Mundell-Fleming model and savinginvestment interaction, has a wide literature. In the regarding literature, the results vary due to the selection of different sample groups and methodologies. In this study, the causal relation between budget balance and current account balance is analyzed by means of Granger causality analysis developed by Granger (1969). According to the results, the analysis does not provide any evidence supporting the validity of the twin deficits hypothesis. Contrarily, the results show that the movements of the current account balance is influential on the budget balance in Turkey.

Keywords (Original Language):

DOI: 
doi: 10.5505/pausbed.2013.14633

REFERENCES

References: 

Ağcakaya, S. (2003), “Ülkemizde Konsolide Bütçe Harcamalarının Gelişimi (1980-2000)”, Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, 215-226.
Ahmed, S.M. ve Ansari, M.I. (1994), “A Tale of Two Deficis: An Empirical Investigation for Canada”,
The International Trade Journal, 8(4), 483-503.
Akbostancı, E. ve Tunç, G.İ. (2002), “Turkish Twin Deficits: An Error Correction Model of Trade
Balance”, ERC Working Papers in Economics, 1(6), 1-18.
Aksu, H. ve Başar, S. (2005), “İkiz Açıklar Hipotezi’nin Türkiye Açısından Araştırılması”, İktisat İşletme
ve Finans, 20(234), 95-113.
Aksu, H. ve Başar, S. (2009), “Türkiye İçin İkiz Açıklar Hipotezi’nin Tahmini: Bir Sınır Testi Yaklaşımı”,
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 64(4).
Ay, A., Karaçor, Z., Mucuk, M. ve Savaş, E. (2004), “Bütçe Açığı-Cari İşlemler Açığı Arasındaki İlişki:
Türkiye Örneği (1992-2003)”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,12, 75-82.
Babaoğlu, B. (2005), Türkiye’de Cari İşlemler Dengesi Sürdürülebilirliği, Uzmanlık Yeterlilik Tezi,
TCMB İstatistik Genel Müdürlüğü.
Bagnai, A. (2010), “Twin Deficits in CEEC Economies: Evidence From Panel Unit Root Tests”,
Economics Bulletin, 30(2), 1-9.
Baharumshah, A.Z. ve Lau, E. (2005), “Budget and Current Account Deficits in SEACEN Countries:
Evidence Based on the Panel Approach”, Intenational Finance, EconWPA 0504002, 1-34.
Barışık, S. ve Kesikoğlu, F. (2010), “Makro Ekonomik Değişken Olarak Bütçe Açığı-Cari Açık İlişkisi:
Gelişmekte Olan Piyasalar Örneği”, İktisat İşletme ve Finans, 25(294), 109-127.
Bolat, S., Belke, M. ve Aras, O. (2011),”Türkiye’de İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliği”, Maliye Dergisi,
161, 347-364.
Çelik, S., Deniz, P. ve Eken, S. (2008), “Eşbütünleşme Analiziyle Altı Gelişmekte Olan Ülke İçin İkiz
Açıklar Hipotezi”, 2. Ulusal İktisat Kongresi, İzmir 20-22 Şubat 2008..
Daly, V. ve Siddiki, J.U. (2009), “The Twin Deficits in OECD Countries: Cointegration Analysis With
Regime Shifts”, Applied Economics Letters, 16(11), 1155-1164.
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 15, 2013
İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye için Ampirik Bir İnceleme (1987-2005)
47
Darrat, A.F. (1988), “Have Large Budget Deficits Caused Rising Trade Deficits”, Southern Economic
Journal, 54(4), 879-887.
Datta, K. ve Mukhopadhyay, C.K. (2010), “Twin Deficits Phenomenon in Maldives: Spectral and
Time Domain Analysis of Time Series”, The IUP Journal of Applied Economics, 9(2), 98-125.
Erdinç, Z. (2008), “İkiz Açıklar Hipotezinin Türkiye’de 1950-2005 Yılları Arasında Eşbütünleşme
Analizi ve Granger Nedensellik Testi ile İncelenmesi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 8(1), 209-222.
Ganchev, G.T., Stavrova, E. ve Tsenkov, V. (2012), “Testing the Twin Deficit Hypothesis: The Case of
Central and Eastern European Countries”, International Journal of Contemporary Economics
and Administrative Sciences, 2(1), 1-21.
Gök, B. ve Altay, O. (2007), “Türkiye’de İkiz Açıklar Hipotezi: 1989-2005”, Tisk Akademi, 2(3).
Granger, C.W.J. (1969), “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral
Methods”, Econometrica, 37, 428-438.
Islam, M.F. (1998), “Brazil’s Twin Deficits: An Empirical Examination”, Atlantic Economic Journal,
26(2), 121-129.
Katırcıoğlu, S.T., Feth, S. ve Feth, M.D. (2009), “Twin Deficits Phenomenon in Small İslands: An
Empirical Investigation By Panel Data Analysis”, Applied Economics Letters, 16(5), 1569-
1573.
Keskin N. ve Yılmaz, T. (2006), “İkiz Açıklar Hipotezi: Koentegrasyon ve Nedensellik Analizi
Bağlamında Türkiye Örneği”, Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F. Tartışma Tebliğleri, No 3.
Kim, C-H. ve Kim D. (2006), “Does Korea Have Twin Deficits?”, Applied Economic Letters, 13, 675-
680.
Kouassi, E., Mougoue, M. ve Kymn, K.O. (2004), “Causality Tests of the Relationship Between the
Twin Deficits”, Empirical Economics, 29, 503-525.
Krugman, P.R. ve Obstfeld, M. (2006), International Economics: Theory and Policy, Addison Wesley,
7th Edition.
Kulkarni, K.G. ve Erickson, E.L. (2001). “Twin Deficit Revisited: Evidence From India, Pakistan and
Mexico”, The Journal of Applied Business Research, 17(2), 97-100.
Kuştepeli, Y. (2001), “An Empirical Investigation of the Feldstein Chain For Turkey”, Dokuz Eylül İİBF
Dergisi, 2(1), 99-108.
Kutlar, A. ve Şimşek, M. (2001), “Türkiye’de Bütçe Açıklarının Dış Ticaret Açıklarına Etkileri,
Ekonometrik Bir Yaklaşım: 1984(4)-2000(2)”, Dokuz Eylül İİBF Dergisi, 16(1), 1-13.
Latif-Zaman, N. ve DaCosta, M.N. (1990), “The Budget Deficit nd the Trade Deficit: Insights Into
This Relationship”, Eastern Economic Journal, 16(4), 349-354.
Lau, E., Abu, Mansor S. ve Puah, Chin-Hong (2010), “Revival of the Twin Deficits in Asian Crisisaffected
Countries”, Economic Issues, 15(1).
Leachman, L.L. ve Francis, B. (2002), “Twin Deficits: Appariton or Reality?”, Applied Economics, 34,
1121-1132.
Marinheiro, C.F. (2008), “Ricardian Equivalence, Twin Deficits, and the Feldstein-Horioka Puzzle in
Egypt”, Journal of Policy Modeling, 30, 1041-1056.
Mukhtar, T., Zakaria, M. ve Ahmed, M. (2007), “An Empirical Investigation for the Twin Deficit
Hypothesis in Pakistan”, Journal of Economic Cooperation, 28(4), 63-80.
Onafowora, O.A. ve Owoye, O. (2006), “An Empirical Investigation of Budget and Trade Deficits:
The Case of Nigeria”, The Journal of Developing Areas, 39(2) 153-174.
P. Varol İyidoğan
48 Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, Number 15, 2013
Papadogonas, T. ve Stournaras, Y. (2006), “Twin Deficits and Financial Integration in EU Member-
States”, Journal of Policy Modeling, 28, 595-602.
Rahman, M. ve Mishra, B. (1992), “Cointegration of U.S. Budget and Current Account Deficits:
Twins or Strangers?”, Journal of Economics and Finance, 16(2), 119-127.
Rault, C. ve Afonso, A. (2009), “Bootstrap Panel Granger-Causality Between Government Budget
and External Deficits for the Eu”, Economics Bulletin, 29(2), 1-17.
Salvatore, D. (2006), “Twin Deficits in the G-7 Countries and Global Structural Imbalances”, Journal
of Policy Modeling, 28, 701-712.
Sever, E. ve Demir, M. (2007), “Türkiye’de Bütçe Açığı ile Cari Açık Arasındaki İlişkilerin VAR Analizi
ile İncelenmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(1), 47-63.
Siddiqui, A.H. (2009), “Does Fiscal Deficit Influence Trade Deficit?”, Economic Review, 7-8.
Summers, L.H. (1988), “Tax Policy and International Competitiveness”, (Ed. J. Frankel), International
Aspects of Fiscal Policies, Chicago: Chicago: UP, 349-375.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-TCMB (1996), Yıllık Rapor.
Utkulu, U. (2003), “Türkiye’de Bütçe Açıkları ve Dış Ticaret Açıkları Gerçekten İkiz mi? Kointegrasyon
ve Nedensellik Bulguları”, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(1), 45-61.
Ümit, A. Ö. ve Yıldırım, K. (2008), “İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Analizi”, İktisat, İşletme ve Finans,
23(267), 116-132.
Vamvoukas, G.A. (1999), “The Twin Deficits Phenomenon: Evidence From Greece”, Applied
Economics, 31, 1093-1100.
Yücel, F. ve Ata, A.Y. (2003), “Eş-Bütünleşme ve Nedensellik Testleri Altında İkiz Açıklar Hipotezi:
Türkiye Uygulaması”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi,
12(12), 97-110.
Zengin, A. (2000), “İkiz Açıklar Hipotezi (Türkiye Uygulaması)”, First International Joint Symposium
on Business Administration, Challenges For Business Administrators in The New Millenium

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com