İlköğretim Öğretmenlerinin Sınıf İçi İstenmeyen Davranışlara İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2010

Cilt: 

  • 6

Sayı: 

  • 2

Sayfa Aralığı:: 

89-102

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar E-posta: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Profesör

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar E-posta: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar E-posta: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim sınıf ve branş öğretmenlerinin sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışlarının görülme sıklığına ilişkin görüşlerini ve bu görüşlerin cinsiyet, yaş ve mezun olunan okul türü değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu araştırmanın çalışma grubunu, Mersin İl Merkezi’nde bulunan 15 farklı ilköğretim okulundan toplam 499 ilköğretim öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunda yer alan öğretmenlere, araştırmacılar tarafından geliştirilen “İlköğretim Okulu İstenmeyen Öğrenci Davranışları Anketi” ve “Kişisel Bilgi Formu” uygulanmıştır. İlköğretim okullarında çalışan sınıf ve branş öğretmenlerinin görüşlerinin cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için t testi, yaş ve mezun olunan okul türü değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için ise Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Bulgular; ilköğretim sınıf ve branş öğretmenlerinin sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışlarının görülme sıklığına ilişkin görüşlerinin cinsiyet, yaş, mezun olunan okul türü değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde farklılaşma olduğunu göstermektedir.

Abstract (2. Language): 

A comparison of teacher views on primary school students’ classroom misbehaviors. This study investigated the teachers’ views on the frequencies of primary school students’ classroom misbehaviors. In order to compare teachers’ views following variables were considered: Teacher's gender, age, pre-service education type. 499 teachers from 15 different primary schools located in the central district of Mersin participated to the present study. “Primary School Student Misbehaviors Questionnaire” developed by the researchers was administered to the teachers. In order to compare teachers’ views in terms of their gender t-test, and to compare teachers’ views in terms of their age, and type of the pre-service education one-way ANOVA statistical analyses were used. Significant differences were found among teachers’ views on primary school students’ classroom misbehaviors according to their gender, age, and type of the preservice education.

Key Words: 

Referanslar: 

Altınel, Z. (2006). Öğretmenlerin ve Öğrencilerin Bakış Açılarından, İngilizce Yabancı Dil Sınıflarında Öğrenci İstenmeyen Davranışları. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. Atcı, A. (2004). İlköğretim 1. Kademe Öğretmenlerinin Sınıf İçi Problem Davranışlara Yönelik Müdahalelerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. Atıcı, M. ve Merry, R. (2001).

PDF Dosyası: