You are here

Aristoteles ve Augustinus’un İnsan Anlayışları Üzerine

Share

Journal Name:

FULL TEXT (PDF): 

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
1-18

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada bir Antikçağ filozofu olarak Aristoteles ve Ortaçağ’ın hemen başında yer alan Augustinus’un insan anlayışlarının ele alınması amaçlanmaktadır. Bu iki düşünürün insan anlayışları arasındaki farklılığının yol açtığı etkilerin serimlenmesi bu çalışmanın ana eksenini oluşturmaktadır. İnsan varlığına dayalı bilgisel bir insan anlayışı oluşturarak felsefe yapmak ile hazırda bulunan mevcut bir insan anlayışına dayanarak felsefe yapmak arasındaki farktır bu. Bu iki perspektif arasındaki fark, insanı Aristoteles’in yaptığı gibi “insan nedir?” sorusundan hareketle değerlendirmek ile Augustinus’un yaptığı gibi “insanın ne olduğu Hıristiyanlık tarafından anlatılmıştır” ya da bu konuda “İncil, tek ve yeterli kaynaktır” anlayışından hareketle değerlendirmek arasındaki fark ile dile getirilmektedir.
Abstract (2. Language): 
The purpose of this work is to discuss the conceptions of human in Aristotle as an Ancient philosopher and Augustine as an early-time medieval philosopher. The exposition of the effects caused by the differences between the conceptions of human in these two philosophers is the main axis of this work. This is the difference between philosophizing by forming an informational conception of human and philosophizing by a given, ready-made conception of human. The difference between these perspectives is reflected as a difference between evaluating the human in terms of the question “what is human?” like Aristotle did and evaluating in terms of arguments such as “what a human is already stated by Christianity” or on this issue “Bible is the only and sufficient resource” like Augustine did.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Aristoteles 1993 Aristoteles, Metafizik Cilt II, (Çev: Prof. Dr. Ahmet Arslan), Ege
Üniversitesi Basımevi, İzmir.
Aristoteles 1996 Aristoteles, İkinci Analitikler (Çev: H. Ragıp Atademir), Milli Eğitim
Bakanlığı Yayınları, İstanbul.
Aristoteles 1996 Aristoteles, Kategoriler, (Çev: Saffet Babür), İmge Kitabevi Yayınları,
Ankara.
Aristoteles 1997 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik (Çev: Saffet Babür), Ayraç Yayınevi,
Ankara.
Aristoteles 2000 Aristoteles, Ruh Üzerine, (Çev: Doç. Dr. Zeki Özcan), Alfa Basın, Yayın
Dağıtım, İstanbul.
Aristoteles 2009 The Nichomachean Ethics, (Tr. David Ross), Oxford University Press
Inc., New York
Bröcker 1974 Walter Bröcker, Aristoteles, Vittoiro Klostermann Verlag, Frankfurt am
Main.
Augustine 1993 Augustine, On Free Choice of the Will. Hackett Publishing Company,
Inc., Indianapolis/Cambridge.
Augustine 1994 Augustine, The City of God. (Çev. Marcus Dods), The Modern Library,
New York.
Augustine 2010 Augustine, On the Free Choice of the Will and Free Choice and Other
Writings. (Edt. Peter Kiny), The Cambridge University Press, UK.
Augustinus 2007 Augustinus, İtiraflar. (Çev. Dominik Pamir), Kaknüs Yayınları,
İstanbul.
Pink ve Stone 2004 Pink, T. ve Stone, M. W. F. The will and human action from antiquity
to the present day. Routledge, London.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com