You are here

YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNİN SATIŞ ÇABALARINDA ETİK: KASTAMONU İLİ ÖRNEĞİ

Share
ETHICS IN SALES EFFORTS OF CATERING FIRMS: A SAMPLE FROM KASTAMONU

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
241-256

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, Kastamonu il merkezinde bulunan yiyecek-içecek işletmelerinin müşteri çekmek için uyguladıkları satış çabalarını ve bu çabaların müşteriler tarafından etik olarak algılanıp algılanmadığını tespit etmek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırmaya katılan bireylerin % 31,6’sı genel olarak yiyecek-içecek işletmelerinden memnun iken %10,9’u memnun olmadığını, geriye kalan % 57,5’lik kısım ise kısmen memnun olduğunu ifade etmiştir. Katılımcılar işletmelerin yemeklerini kalitesiz ve lezzetsiz buldukları (%25,8) ve servisi beğenmedikleri için (%25,5) işletmelerden memnun olmadıklarını bildirmişlerdir. Yiyecek-içecek işletmelerinin uyguladıkları satış çabaları içerisinde tüketiciler tarafından etik bulunmayan davranış 3,73 ortalama ile kişisel satış çabası olarak tespit edilmiştir.
Abstract (2. Language): 
This study was designed and carried out in order to determine sales efforts that catering firms used to tout for custom and whether these efforts were considered ethical by the customers. While 31,6% of the participants were content with the catering firms, 10,9% of the participants were not, and 57,5% of the total population mentioned that they were partly content with the firms. The participants stated that they were not content with the catering firms due to the fact that the food was untasteful (25,8%) and that the service was not satisfactory (25,5%). Of all the sales efforts that catering firms used to tout for custom, the one that the consumers considered the most unethical was individual sales efforts with an average of 3,73 %.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

1. Yeşiltay, P., 2006, “Pazarlama Etiği” http://pazarlama.blogcu.com/pazarlamaetigi_
433981.html 07.04.2008
2. Bölükoğlu, İ., Kitleye Yönelik Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Optimizasyon. s.30, Yayımlanmamış
Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 1988.
3. Sökmen, A., Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi ve İşletmeciliği, 3. Baskı, s.1, Detay
Yayıncılık, Ankara, 2006.
4. Sökmen, A., Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi ve İşletmeciliği, 3. Baskı, s.6-7, Detay
Yayıncılık, Ankara, 2006.
5. Yamamoto, T.G., Satış ve Satış Gücü Yönetimi, Literatür Yayınları, s.9 İstanbul, 2001.
6. Gürbüz A., Erdoğan E., Satış Çabalarının İşletme İçin Önemi, Elektronik Sosyal Bilimler
Dergisi, http://www.e-sosder.com/dergi/22116-134.pdf, s.116, Güz 2007.
7. Denizer, D., Turizm Pazarlaması, s.109, Yıldız Matbaacılık, Ankara.
8. Acar, A. G., Etik Değerlerin Kurumsallaştırılması Üzerine Bir Araştırma. s.11, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İstanbul, 2000.
9. Pıeper, A., Etiğe Giriş, Çev., Atayman, V., ve G. Sezer, s.30, Ayrıntı Yayınevi, İstanbul,
1999.
10. Engel, J.,, Blackwell, R.D., and Mınıard, P.W., Consumer Behaviour, s.914, Dryden
Pres, Oklahoma-ABD, 1995.
11. Ferrel, O. C., Fraedrıch, J., Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases, s.35,
Houghton Mifflin Company, Boston-ABD, 1994.
12. Varinli, İ., Hizmet İşletmelerinde Çalışanların Etik Olmayan Davranışlara İlişkin Değerlendirmeleri
Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, s.45. http://eab.ege.edu.tr/pdf/4/C4-
S1-2-%20M4.pdf, Erciyes Üniversitesi, Kayseri. 13. Akers, J. F., Ethics and Competitiveness: Putting First Things First. s.79, Sloan Management
Review. Sayı: Kış, 1989.
14. Tüik (Türkiye İstatistik Kurumu), 2007, “Kastamonu İli Merkez İlçesinin, 2007 Nüfus
Sayımı Sonuçları, Cinsiyete Göre 18 ve daha yukarı yaştaki nüfusu” [email protected]
, 01.09.2008
15. Akgül, A., Çevik, O., İstatistik Analiz Teknikleri, “Spss’te İşletme Yönetimi Uygulamaları”
s.436, İkinci Baskı, Ankara:Emek Ofset Ltd. Şti., 2005.
16. Krejcıe, V. R., Morgan, W. D., Determining Sample Size for Research Activities. Educational
and Psychological Measurement, 30, s. 607 – 610, 1970.
17. Özdamar, K.., Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kaan Kitapevi, Eskişehir, 2003.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com