ÇALIŞAN PERSONELİN KURUMSAL İMAJ OLUŞUMUNA ETKİSİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

THE EFFECT OF STAFF TO THE FORMATION OF CORPORATE IMAGE

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2012

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

219-241

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Kurum imajı, bir kurumun vizyonunu, misyonunu, amaçlarını, politikalarını, uzak veya yakın çevreye bakış açısını hedef kitlelere iletmektedir. Yapılan araştırmada amaç, kurumların varlığını sürdürebilmesi için git gide önemi artmaya başlayan imaj kavramını, kurumsal imaj çerçevesi içinde ele almak, imajın oluşturulmasındaki öğeleri ortaya koymak ve çalışan personelin kurum imajına etkisini tüm yönleriyle yansıtabilmektir. Bu amaçla araştırmanın evrenini Karaman ilinde hizmet veren Özel Selçuklu Hastanesinden hizmet alan hasta ve yakınları oluşturmaktadır. Örneklem grubu için ise hizmet alan kişilerden 18 yaş üstü 300 hasta ve yakını seçilmiştir. Elde edilen veriler istatistiksel modeller kullanılarak analiz edilmiş, tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre kurumda çalışan personelin kurum imajına etkisinin davranış, görünüm ve iletişim noktasında olduğu saptanmıştır.

Abstract (2. Language): 

The institutional image conveys its vision,mision,purposes,policies,its point of view for the remote or close environments to the target mass.The purpose of the study is to deal with the concept of the image which is gradually increasing the importance for the presence of the institutions -within the frame of the institutional image- to put forward the elements that are crucial for constituting the image and to mirror the effect of working personels to the instutional image with its whole aspects. For this purpose, the univers of the study is consituted by the patients and their relatives that get service fron the private Selçuklu Hospital giving service in Karaman. For the sample group, 300 patients and their relatives, getting service from the hospital who are above 18 years old are chosen. Obtained data are analyzed by using statistical models, given in tables and commented on. According to the results of the analysis, it is determined that the working personels in the institutions have the effect on the image in terms of their actions, appearance and communication skills.

Key Words: 

Referanslar: 

Aktuğ’u, K. I.. (2004). Marka Yönetimi. İstanbul: İletişim Yayınları.
Ar, A. A.. (2004). Marka ve Marka Stratejileri. İstanbul: Detay Yayınları.
Aytaç, S.. (1997). Çalışma Yaşamında Kariyer. İstanbul: Epsilon Yayınları.
Bakan, Ö.. (2005). Kurumsal İmaj. Konya: Tablet Yayınevi.
Bayramoğlu, V.. (2007). Sağlık İşletmeleri İçin Kurumsal İmajın Temel Belirleyicileri: Zonguldak

PDF Dosyası: