FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE PROJE TABANLI ÖĞRETİMİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

THE EFFECT OF PROJECT-BASED EDUCATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY LESSON ON THE SCIENTIFIC PROCESS SKILLS OF 4TH GRADE ELEMENTARY PUPILS

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2013

Cilt: 

  • 6

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

1623-1640

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Profesör

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_558

Özet (Orjinal Dil): 

Proje yapılırken izlenen yol bir bilim insanının bilgiye ulaşmada ya da bilgiyi oluşturmada izlediği yoldur. Dolayısıyla öğrencileri bir proje çalışması içine sokmak onların bilimsel süreç becerileri kazanması ve kullanması anlamına gelir. Bu çalışmada, ilkokul öğrencilerine fen konulu proje çalışmalarının yaptırılmasının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine etkisi araştırılmıştır. Araştırma, deneysel araştırma modellerinden biri olan ön test – son test kontrol gruplu deneme modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu İstanbul ili Kadıköy ilçesinde yer alan bir ilkokulun dördüncü sınıfında okuyan toplam 33 öğrenciden oluşmaktadır. Bu öğrencilerle çoğunlukla üçer kişiden oluşan toplam 6 proje grubu oluşturulmuştur. Bu grup çalışmasıyla deney grubu oluşturulurken sınıfın projeye katılmayan diğer öğrencileri kontrol grubunu oluşturmuştur. Çalışma, araştırmacılar tarafından belirlenen altı proje konusu ile araştırmacılar rehberliğinde yapılmıştır. Proje uygulaması öncesi ve sonrasında bilimsel süreç beceri testi ve araştırmacılar tarafından oluşturulan problem senaryoları testi tüm gruplara uygulanmıştır. BSBT’den ve problem senaryoları testinden elde edilen verileri SPSS 16.00 programı ile analiz edilmiştir. Çalışma sonunda deney grubu ve kontrol grubu BSBT son-test puanları karşılaştırıldığında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Buna ilaveten problem senaryolarından elde edilen sonuçlara göre kontrol grubu öğrencileri problem, hipotez belirleme ve deney önerme konusunda bir gelişme göstermezken, deney grubu öğrencileri uygulama sonunda bu yönde anlamlı bir gelişme göstermiştir. Bu sonuca göre ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerine yaptırılan fen projelerinin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmede etkili olduğu söylenebilir.

Abstract (2. Language): 

The way of doing a project is a scientist’s way to access to knowledge or to form information. So to put the students into the project work means that they gain scientific process skills and use them. In this study, the effect of science projects undertaken by elementary pupils on the scientific process skills level was examined. The research was designed according to one of the experimental research models, pre-test post-test designs, with a control group experimental method. The study group of the research consists of a total of 33 pupils from the 4th grades of an elementary school in Kadikoy, Istanbul. A total of 6 project groups of primarily three individuals were formed as experimental group of the study. The other students of the class those didn’t do science projects formed the control group. The study was conducted under the guidance of researchers by a total of 6 project groups with six project topics determined by the researchers. Scientific process skills test and problem scenarios test that was prepared by the researchers were applied to all groups before and after the project applications. Data from the tests analyzed with SPSS 16.00 program. At the end of the study according to the comparison of scientific process skills average points of post-tests of both groups, a significant difference in favor of the experimental group was found. In addition to this, according to problem scenarios test results control group students didn’t have any development on defining a problem, hypothesis and proposing an experiment; experimental group students had significant development on this way. These results demonstrate that the project studies are significantly effective in increasing the scientific process skills of fourth grade pupils.

Key Words: 

Referanslar: 

ANAGÜN, Ş.S., YAŞAR, Ş. (2009). İlköğretim Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesi. İlköğretim Online, 8(3), 843-865. ANGO, M.L. (2002). Mastery of Science Process Skills and Their Effective Use in the Teaching of Science: An Educology of Science Education in the Nigerian Context. International Journal of Educology, Vol 16, No 1, s. 11-30. ARSLAN, A., TERTEMİZ, N. (2004).

PDF Dosyası: