You are here

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE PROJE TABANLI ÖĞRETİMİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ

Share
THE EFFECT OF PROJECT-BASED EDUCATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY LESSON ON THE SCIENTIFIC PROCESS SKILLS OF 4TH GRADE ELEMENTARY PUPILS

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
1623-1640

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Proje yapılırken izlenen yol bir bilim insanının bilgiye ulaşmada ya da bilgiyi oluşturmada izlediği yoldur. Dolayısıyla öğrencileri bir proje çalışması içine sokmak onların bilimsel süreç becerileri kazanması ve kullanması anlamına gelir. Bu çalışmada, ilkokul öğrencilerine fen konulu proje çalışmalarının yaptırılmasının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine etkisi araştırılmıştır. Araştırma, deneysel araştırma modellerinden biri olan ön test – son test kontrol gruplu deneme modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu İstanbul ili Kadıköy ilçesinde yer alan bir ilkokulun dördüncü sınıfında okuyan toplam 33 öğrenciden oluşmaktadır. Bu öğrencilerle çoğunlukla üçer kişiden oluşan toplam 6 proje grubu oluşturulmuştur. Bu grup çalışmasıyla deney grubu oluşturulurken sınıfın projeye katılmayan diğer öğrencileri kontrol grubunu oluşturmuştur. Çalışma, araştırmacılar tarafından belirlenen altı proje konusu ile araştırmacılar rehberliğinde yapılmıştır. Proje uygulaması öncesi ve sonrasında bilimsel süreç beceri testi ve araştırmacılar tarafından oluşturulan problem senaryoları testi tüm gruplara uygulanmıştır. BSBT’den ve problem senaryoları testinden elde edilen verileri SPSS 16.00 programı ile analiz edilmiştir. Çalışma sonunda deney grubu ve kontrol grubu BSBT son-test puanları karşılaştırıldığında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Buna ilaveten problem senaryolarından elde edilen sonuçlara göre kontrol grubu öğrencileri problem, hipotez belirleme ve deney önerme konusunda bir gelişme göstermezken, deney grubu öğrencileri uygulama sonunda bu yönde anlamlı bir gelişme göstermiştir. Bu sonuca göre ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerine yaptırılan fen projelerinin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmede etkili olduğu söylenebilir.
Abstract (2. Language): 
The way of doing a project is a scientist’s way to access to knowledge or to form information. So to put the students into the project work means that they gain scientific process skills and use them. In this study, the effect of science projects undertaken by elementary pupils on the scientific process skills level was examined. The research was designed according to one of the experimental research models, pre-test post-test designs, with a control group experimental method. The study group of the research consists of a total of 33 pupils from the 4th grades of an elementary school in Kadikoy, Istanbul. A total of 6 project groups of primarily three individuals were formed as experimental group of the study. The other students of the class those didn’t do science projects formed the control group. The study was conducted under the guidance of researchers by a total of 6 project groups with six project topics determined by the researchers. Scientific process skills test and problem scenarios test that was prepared by the researchers were applied to all groups before and after the project applications. Data from the tests analyzed with SPSS 16.00 program. At the end of the study according to the comparison of scientific process skills average points of post-tests of both groups, a significant difference in favor of the experimental group was found. In addition to this, according to problem scenarios test results control group students didn’t have any development on defining a problem, hypothesis and proposing an experiment; experimental group students had significant development on this way. These results demonstrate that the project studies are significantly effective in increasing the scientific process skills of fourth grade pupils.

Keywords (Original Language):

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_558

REFERENCES

References: 

ANAGÜN, Ş.S., YAŞAR, Ş. (2009). İlköğretim Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde
Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesi. İlköğretim Online, 8(3), 843-865.
ANGO, M.L. (2002). Mastery of Science Process Skills and Their Effective Use in the
Teaching of Science: An Educology of Science Education in the Nigerian
Context. International Journal of Educology, Vol 16, No 1, s. 11-30.
ARSLAN, A., TERTEMİZ, N. (2004). İlköğretimde Bilimsel Becerilerin Geliştirilmesi.
Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4) 16.10.2012 from
www.tebd.gazi.edu.tr/arsiv/2004_cilt2/sayi_4/479-492.pdf.
BAHADIR, H. (2007). Bilimsel Yöntem Sürecine Dayalı İlköğretim Fen Eğitiminin Bilimsel
Süreç Becerilerine, Tutumuna, Başarıya ve Kalıcılığına Etkisi, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
1639
Mehtap YURDATAPAN – İlknur GÜVEN – Fatma ŞAHİN
BENSALEM, D. (2010). En Quoi La Pédagogie de Projet Permet-Elle de Donner du
Sens à L’enseignement du Français?. Synergies Algérie, N° 9, s. 75-82.
BOZDOĞAN, A.E., TAŞDEMİR, A., DEMİRBAŞ, M. (2006). Fen Bilgisi Öğretiminde
İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini
Geliştirmeye Yönelik Etkisi. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:7,
Sayı:11, s.23-26.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik,
Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum. 15. Baskı. Ankara: Pegem
Akademi.
CAN, B., ŞAHİN PEKMEZ, E. (2010). Bilimin Doğası Etkinliklerinin İlköğretim
Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesindeki
Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 27, s. 113-123.
ÇETİN, O., HAMURCU, H. ve GÜNAY, Y. (2001). İlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminde
Deney Yapma Etkinliği. Laboratuvar Kullanımı ve Güvenliğine Yönelik
Öğrenci Tutumları. İstanbul: Maltepe Üniversitesi, Yeni Binyılın Başında
Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.91-99.
GERMANN, J. P., ARAM, R. & BURKE, G. (1996). Identifiying patterns and
relationships among the responses of seventh grade students to the science
process skills of designing experiments. Journal of Research in Science Teaching.
33 (1), 79–99. from
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/%28SICI%291098-
2736%28199601%2933:1%3C79::AID-TEA5%3E3.0.CO;2-M/pdf(07.12.2012).
KAPTAN, F., KorKmaz, H. (2001). Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme
Yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 20: 185 -192.
KAPTAN, F., KORKMAZ, H. (2002). Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Hizmet
Öncesi Fen Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerileri ve Öz Yeterlik İnanç
Düzeylerine Etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiriler Kitapçığı, 16-18 Eylül, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
KORKMAZ, H., KAPTAN, F. (2001). Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme
Yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 20: 193 – 200.
LİND, K.K. (1999). Science in early childhood: Developing and acquiring fundamental
concepts and skills. In American Association for the Advancement of Science
(AAAS). Dialogue on early childhood science, mathematics, and technology
education. Washington, DC: AAAS, 06.03.2011 from
http://www.project2061.org/publications/earlychild/online/experience/lin...
m.
Fen ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğretimin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin
Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi 1640
MEB. (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6, 7, 8. sınıflar) Öğretim Programı. Ankara:
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
PERRENOUD, P. (2002). Apprendre à l’école à travers des projets : pourquoi?
Comment ?. In Éducateur, n° 14, s. 6-11.
ŞAHİN, F.,GÜVEN, İ., YURDATAPAN, M. (2011). Proje Tabanlı Eğitim
Uygulamalarının Okul Öncesi Çocuklarında Bilimsel Süreç Becerilerinin
Gelişimine Etkisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı: 33,
Sayfa: 157-176.
TAN, M., TEMİZ, B.K. (2003). Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Yeri ve
Önemi. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı:13, s.89-101.
TAŞAR, M. F., TEMİZ, B. K., & TAN, M. (2002). İlköğretim fen öğretim programında
hedeflenen öğrenci kazanımlarının bilimsel süreç becerilerine göre sınıflandırılması. 5.
Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi kongresinde sunulmuş bildiri. ODTU,
Ankara, Eylül. from http://w3.gazi.edu.tr/~mftasar/(07.12.2012).
TATAR, N., KORKMAZ, H., ŞAŞMAZ ÖREN F.(2007). Araştırmaya Dayalı Fen
Laboratuvarlarında Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmede Etkili Araçlar: Vee
ve I Diyagramları. İlköğretim Online, 6(1), 76-92.
THOMAS, J.W. (2000). A Review Of Research On Project-Based Learning.16.10.2012
from http://www.bie.org/index.php/site/RE/pbl_research/29.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com