RETİKÜLOSİT OLGUNLAŞMA İNDEKSİNİN ALLOGENETİK PERİFERİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KEMİK İLİĞİ YAMANMASININ ERKEN HABERCİSİ OLARAK DEĞERİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 1999

Cilt: 

  • 62

Sayı: 

  • 4

Sayfa Aralığı:: 

367-370

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Adı: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Çevre kanında retikülosit sayımı kemik iliğinin eritropoieîik aktivitesini belirlemede sık kullanılan bir tanı yöntemidir. Bu çalışmada allogeneik periferik kök hücre trasplantasyomı (allo-PKHN) yapılan hastalarda eritroid dizi yamanması flow sitometrik retikülosit analizleriyle değerlendirildi. Doku grubu uygun kardeşlerden yapılan 11 allo-PKHN vakası çalışmaya alındı. Kemik iliği yamanması mutlak nötrofil sayısı (MNS), retikülosit sayısı, trombosit sayısı İle birlikte retikülosit olgunlaşma indeksi (ROİ) kriterleri kullanılarak değerlendirildi ve hastala-nn hepsinde yamanma gerçekleşti. Kemik iliği yamanmasının değerlendirilmesinde genellikle mutlak nötrofil sayısı kullanılmaktadır. Çalışmamızda allo-PKHN vakalarında kemik iliği yamanmasının ROİ'kriteri kullanılarak MNS ye göre daha erken belirl ene bildiği gözlendi. Bu çalışma sonucunda ROİ nin kemik iliği transplantasyon vakalarının kemik iliği yamanmasının değerlendirilmesinde ek bilgiler sağlayabileceğini düşünmekteyiz.

Abstract (2. Language): 

The value of reticulocyte maturity index (RMI) as a predictor of engraflment in allogeneic peripheral blood stem celi transplantation (ALLO-PBSCT). Reticulocyte quantification in peripheral blood samples is a commoniy used diagnostic hıdicator of bone marrow erythropoe-tic activity. We present here a prospectively study which carried out to evaluate the erythroİd engrafment after allogeneic Peripheral Blood Celi Transplantation by Flow Cytometric reticulocyte analysis. Twenty-one patients undergoing related allogeneic PBSCT were studied. Ali the patients were engrafted succesfully, as dctermİned by rise in absolute neutrophil count (ANC), reticulocyte count (RC) or platelet count, as well as by reticulocyte maturation index (RMI). Althought the ANC is generally as an indicator of marrow engrafment, our study shows that the RMI value could predict the engrafment earlicr that the ANC in PBSCT and we conclude that RMI measurement provides an additional information about the engrafment ki-netcs.

Key Words: 

Referanslar: 

1. Dalal BI, Stockford GR, Naiman SC, Spinelli JJ, Phillips GL: Criteria for marrovv engrafment: comparîson of reticulocyte maturity index with conventional paramefers. Bone Marrow Transplantation 17:91 (1996).
2. Davis BH, Bigelow N, Bail ED, Mills L, Cormvell GG: Utility of flow eytometric reticulocyte quantification as a predictor of engrafment in autoiogous bone nıarrovv transplantation. Am J Hematol Oct; 32:81 (1989).

PDF Dosyası: