EMETROP ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE YOĞUN OKUMANIN MİYOPİ OLUŞUMUNA ETKİSİNİN PROSPEKTİF İNCELENMESİ: İLK SONUÇLAR

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Effect of intensive reading on the development of myopia in emmetropic secondary school children: The preliminary results

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 1998

Cilt: 

  • 5

Sayı: 

  • 2-3

Sayfa Aralığı:: 

148-152

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Doktor

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Doktor

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Doktor

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Amaç: Emetrop gözlerde yoğun okumanın miyopi gelişimi üzerindeki etkisinin 7 yıl süreli prospektif araştırılması. Metod: Yaş ortalamaları 12.70 olan, günde ortalama 6 saat okuma-yakın çalışma yapan 77 erkek ortaokul öğrencisinin 97 gözü ile (l.Grup), yaş ortalamaları 13.31 olan, okumayan ve sanayi mesleklerinde çalışan 36 çırağın 72 gözü (2.Grup=kontrol)18 ay arayla sikloplejik refraksiyon (SKP-R) ve ultrason i k biyometri k ölçümler yapılarak karşılaştırıldı. Bulgular: Birinci grupta sikloplejik refraksiyona göre 97 gözün 68 (%72.3)'inde miyopiye kayma oldu. Yine l.Grupta 18 ayarayla alınan SKP-R, keratometre (K), ön kamara derinliği (ÖKD) ve aksiyel uzunluk (AU) ölçümlerinde anlamlı artış vardı (her üç değer için p=0.0001). İkinci grupta se, K değerler ndek artış dışında hem refraks yondak hem de biyometrik parametrelerdeki fark anlamsızdı. Sonuç: Çalışmamızın ön sonuçları, öneml b r çevresel faktör olan okuma-yazmanın emetrop öğrencilerde miyopi yönünde refraksiyon değişimi yaptığını ve bu değişimin hem ÖKD ve AU hem de K değerindeki artma ile birlikte olduğunu göstermştr.

Abstract (2. Language): 

Purpose: To reveal the effect of intensive reading on myopic development in secondary school children with emmetropic eyes. Methods: Both eyes of 77 male children (n = 97) with mean age of 12.70 years and mean 6 hours of reading (Group 1) were compared prospectively with the eyes of 36 children (n = 72) with mean age of 13.31 years without reading (Group 2) by means of cycloplegic refraction and ultrasonic biometric measurements at intervals of 18 months. Results: Myopic shift was present in 68 (72.3%) of 97 eyes by means ofcyclopleg ic refraction in Group 1. The mean anterior chamber depth (ACD), axial length (ALX), and keratometric (K) readings were sign if cantly higher after 18 months than first measurements (p = .0001 for all) in Group 1. There were no any statistically significant differences between two measurements of these parameters in Group 2 except increasing in keratometric readings. Conclusion: Our preliminary results show that reading and writing, one of the important environmental factor, causes refract ve myop c sh ft n emmetrop c male schoolch ldren, and is related with statistically signifcant increase in both ALX and K readings.

Key Words: 

Referanslar: 

1. Ph ill i ps C. Aet iologyofmyop ia. Br J Ophthalmol 1990; 77:77-8.
2. Angle J, Wissman DA. The ep i dem iology of myop i a. Am J Ophthalmol 1980; 111:220-8.
3. Ri chler A, Bear JC. Refract ion, near-work and educati on; apopulat ion study in Newfoundland. Acta Ophthalmol 1980; 88:768-78.
7. Young FA. The nature and control of myop ia. J Am Optom Assoc 1977;
78:781-7.

PDF Dosyası: