Yoğun bakım hemşirelerinin etik duyarlılıklarının incelenmesi

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Investigation of the moral sensibility of intensive care nurse

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2010

Cilt: 

  • 52

Sayı: 

  • 2

Sayfa Aralığı:: 

76-81

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Adı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Yoğun bakım hemşirelerinin, etik problemleri tanıması ve çözümlenebilmesi konusunda doğru kararları alabilmesi için, etik sorunu ayırt edebilme yeteneği olarak tanımlan etik duyarlılıklarının gelişmiş olması gerekmektedir. Bu çalışmada, yoğun bakım hemşirelerinin etik duyarlılıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanan çalışmanın örneklemini, Ankara’da bir eğitim hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde görev yapan hemşirelerden (n=102), araştırmaya katılmayı kabul eden 90 hemşire oluşturmuştur. Veri toplama formu sosyodemografik özellikleri ve çalışma koşullarını içeren 15 sorudan oluşmaktadır. Çalışmaya katılan yoğun bakım hemşirelerinin etik duyarlılıklarının orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Toplam etik duyarlılık puanının yaş, medeni durum, öğrenim durumu, yoğun bakımda çalışma süresi, meslekte çalışma süresi, mezuniyet öncesi ve sonrası etik konusunda eğitim alma durumları ile ilişkili olmadığı, ancak yaş ve meslekte çalışma süresinin, etik duyarlılığın bazı alt boyutları ile ilişkili oldu- ğu belirlenmiştir. Yoğun bakım hemşirelerinin etik duyarlılığının artırılması ve dolayısıyla etik sorunları tanıma ve çözümünün sağlanabilmesi için, mezuniyet sonrası ve sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi önerilmektedir. Ayrıca yoğun bakım hemşirelerinin etik duyarlılıklarını etkileyen farklı değiş- kenleri belirlemek amacıyla, daha geniş gruplarda çalışmalar yapılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.

Abstract (2. Language): 

n order for the intensive care nurses to recognize the ethical problems and to take proper decisions towards the solution of these problems, their moral sensibility, which is defined as the capability of distinguishing an ethical problem should be developed. In this study, it was aimed to investigate the moral sensibilities of intensive care nurses. Ninety out of 102 nurses who were working in the intensive care units of a teaching hospital in Ankara and accepted to be enrolled in the study constituted the study group in this definitive and sectional study. Data collection form is composed of 15 questions consisting of sociodemographic characteristics and study conditions. Moral sensibility of intensive care nurses in the study was in the moderate degree. The total moral sensibility score was not related with age, marital status, educational status, time exercised in intensive care, time exercised in profession, and taking any ethical courses before or after graduation, whereas age and time exercised in profession were closely related with some sub-dimensions of moral sensibility. In order to increase the level of moral sensibility of intensive care nurses and thus to recognize and solve ethical problems, it is suggested to plan postgraduate and continuous education programs. Furthermore it is necessary to conduct larger scale studies to determine different variables affecting the moral sensibility of intensive care nurses.

Key Words: 

Referanslar: 

Kaynaklar 1. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 13.03.2007 tarihli ve 17086 (2007/73) Sayılı Genelge Eki. Yoğun bakım üniteleri standartları, www.saglik. gov. t r /THGM/dosyagos t e r .aspx?DIL=1&BELGEANA H=20483&DOSYAISIM=yogunbakim_standarlari.doc (Erişim Tarihi: 30.05.2009). 2. Akdeniz S, Ünlü H. Yoğun bakım hemşireliği. Yoğun Bakım Dergisi 2004; 4: 179-185. 3. Eşer İ, Khorshid L, Demir Y.

PDF Dosyası: