Dinamik karaciğer bilgisayarlı tomografilerinde nonspesifik kontrastlanan hipodens karaciğer lezyonları: ultrasonografi ve biyopsi sonuçları

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Nonspecific contrasted hypodense liver lesions in dynamic liver computed tomography: findings of ultrasonography and biopsy

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2007

Cilt: 

  • 49

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

11-13

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalışmada karaciğer dinamik bilgisayarlı tomografik incelemede hipodens olarak tarif edilen nonspesifik lezyonlar kohort grubu olarak değerlendirilerek, primer malignitesi olan ve olmayan hastalarda, kist-hemanjiyom-metastaz olma oranlarının hesaplanması hedeflenmiştir. Bu amaçla, 55 hastada toplam 122 lezyonun ultrasonografi ve biyopsi bulguları karşılaştırılarak, lezyonlar segmentlere ve primer malignitenin olup olmamasına göre sınıflandırılmıştır. Malignite öyküsü olan 22 hastadaki lezyonların sadece %40'ı metastaz iken, %35'inde kist, %22'sinde hemanjiyom, %3'ünde fokal heterojen yağlanma alanı saptanmıştır. Malignite öyküsü bulunan hastalarda dinamik bilgisayarlı tomografide nonspesifik hipodens lezyonlar saptandığında, lezyon tabiatı ortaya konulana kadar ultrasonografi ve/veya manyetik rezonans göröntüleme ile değerlendirilmeli ve gerekirse biyopsi yapılmalıdır.

Abstract (2. Language): 

In this study, the ratios of cyts, hemangiomas and metastases in patients with and without malignancy were aimed to be determined evaluating nonspecific contrasted hypodens liver lesions in dynamic liver computed tomography as a cohort group. Lesions were grouped on the basis of segmental location and whether there was primary malignity comparing the sonographic and biopsy findings of 122 lesions in 55 patients. In 22 patients with the history of malignity only 40% of lesions were metastases, and cyst, hemangioma and focal hepatosteatosis were detected in 35%, 22% and 3% of these patients, respectively. If nonspecific hypodens hepatic lesions are detected on dynamic liver computed tomography in patients with a history of malignancy, ultrasonography and/or magnetic resonance imaging should be performed, and biopsy should be made if necessary, in revealing the nature of lesions.

Key Words: 

Referanslar: 

1- Foley WD. Dynamic hepatic CT.
Radiology 1989; 170: 617-622.
2. Mahfouz AE, Hamm B, Mathieu D.
Imaging of metastases to the liver. Eur
Radiol 1996; 6: 607-614.
3. Yun EJ, Choi BI, Han JK, et al.
Hepatic hemangioma: contrast enhancement pattern during the arterial
and portal venous phases of spiral CT.
Abdom Imaging 1999; 24: 262-266.
4. Brancatelli G, Federle MP, Vullierme

PDF Dosyası: