Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı Kapsamındaki Türkçe Dersi Kazanımlarının Değerlendirilmesi

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

The Evaluation of Turkish Lesson Acquisition in the Scope of Curriculum of Turkish Language and Turkish Culture Lessons for the Children Living Abroad

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2010

Cilt: 

  • 30

Sayı: 

  • 3

Sayfa Aralığı:: 

913-938

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar E-posta: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalışmada yurt dışında yaşayan Türklerin problemlerine yönelik bir doküman analizi gerçekleştirilmiş ve tespitler doğrultusunda Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı‟ndaki Türkçe Dersinin amaç ve kazanımları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Sonuçta programdaki amaç ve kazanımların işlevsel boyutunda daha özenli olunması gerektiği ve kazanımların sadece teori düzeyinde kalmayıp uygulama boyutunda da işlerliğe kavuşturulması gerektiği ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca ana dili öğretiminin hedef kitlesi iki dilli çocuklar olduğundan daha titiz ve özenli olunması, davranılması gerektiği; bunun yanında toplum dilinin öğretimi de dikkate alınarak eşgüdümsel bir süreci dikkate almak gerektiği söylenebilir. 21. yüzyılda ana dili öğretimi bir empoze olarak değil, bir tercih, bir tanıma, bir farkındalık olarak bireye sunulmalıdır.

Abstract (2. Language): 

In this study, a document analysis has been performed on the problems of the Turks living abroad, and in accordance with the detections, the aim of Turkish Lesson and its educational attainments in Turkish Language and Turkish Culture Lesson Curriculum for Turkish children living abroad were tried to be evaluated. It is concluded that one should take more attention to aim an attainments in functional dimension and the attainments should be grounded not only on theory but also on practice. Besides, it is right to say that more care and attention should be paid because the target group of the mother tongue education is the bilingual children and that a cooperative period should be followed by considering the teaching of the language of the society. The education of mother tongue in 21 st century should be presented as a choice, introduction and awareness, not as a imposed.

Key Words: 

Referanslar: 

Aksan, D. (1998). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara: TDK Yayınları. Grosjean, F.(2008). Studying Bilinguals, New York: Oxford University Press Güzel, A. (2010). İki Dillilere Türkçe Öğretimi (Almanya Örneği), Ankara: Vizyon Yayınevi. Göğüş, B. (1983). Ana Dili Eğitim Programlarının Niteliği, Türk Dili Aylık Dil ve Yazın Dergisi Dil Ögretimi Özel Sayısı. Sayı: 379-380, (Temmuz-Agustos) 1983, ss.40- 48. Mills, R. W.

PDF Dosyası: