You are here

Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı Kapsamındaki Türkçe Dersi Kazanımlarının Değerlendirilmesi

Share
The Evaluation of Turkish Lesson Acquisition in the Scope of Curriculum of Turkish Language and Turkish Culture Lessons for the Children Living Abroad
Author NameUniversity of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
913-938

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada yurt dışında yaşayan Türklerin problemlerine yönelik bir doküman analizi gerçekleştirilmiş ve tespitler doğrultusunda Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı‟ndaki Türkçe Dersinin amaç ve kazanımları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Sonuçta programdaki amaç ve kazanımların işlevsel boyutunda daha özenli olunması gerektiği ve kazanımların sadece teori düzeyinde kalmayıp uygulama boyutunda da işlerliğe kavuşturulması gerektiği ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca ana dili öğretiminin hedef kitlesi iki dilli çocuklar olduğundan daha titiz ve özenli olunması, davranılması gerektiği; bunun yanında toplum dilinin öğretimi de dikkate alınarak eşgüdümsel bir süreci dikkate almak gerektiği söylenebilir. 21. yüzyılda ana dili öğretimi bir empoze olarak değil, bir tercih, bir tanıma, bir farkındalık olarak bireye sunulmalıdır.
Abstract (2. Language): 
In this study, a document analysis has been performed on the problems of the Turks living abroad, and in accordance with the detections, the aim of Turkish Lesson and its educational attainments in Turkish Language and Turkish Culture Lesson Curriculum for Turkish children living abroad were tried to be evaluated. It is concluded that one should take more attention to aim an attainments in functional dimension and the attainments should be grounded not only on theory but also on practice. Besides, it is right to say that more care and attention should be paid because the target group of the mother tongue education is the bilingual children and that a cooperative period should be followed by considering the teaching of the language of the society. The education of mother tongue in 21 st century should be presented as a choice, introduction and awareness, not as a imposed.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Aksan, D. (1998). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara: TDK Yayınları.
Grosjean, F.(2008). Studying Bilinguals, New York: Oxford University Press
Güzel, A. (2010). İki Dillilere Türkçe Öğretimi (Almanya Örneği), Ankara: Vizyon
Yayınevi.
Göğüş, B. (1983). Ana Dili Eğitim Programlarının Niteliği, Türk Dili Aylık Dil ve Yazın
Dergisi Dil Ögretimi Özel Sayısı. Sayı: 379-380, (Temmuz-Agustos) 1983,
ss.40- 48.
Mills, R. W. and Mills, J. (1993). Bilingualism In The Primary School A Handbook For
Teachers, Routledge New York,
Steinmüller, U. (1991). İkidillilik, Türkiye'de ve Almanya'da Sosyal Hizmetler
Ansiklopedik Sözlük, (Editör, KELES, R., NOWAK, J., TOMANBAY, İ.),
Ankara: Selvi Yayınları
Türkçe Sözlük, 10. Baskı, TDK Yay., Ankara 2005, s. 947.
Özbay, M. (2006), Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I, Ankara: Öncü Kitap.
Özdemir, Ç. (1988). Federal Almanya’daki Türk Çocuklarında İkidillilik ve Türkçe
Öğretimi, TÖMER. AÜ. Dünyada Türkçe Öğretimi, Sayı:I (Mart).
Ulutak, N. (2007). Avrupa‟da Türkçe „İkinci Dil‟ Öğretimi Araştırması (Proje No:
050734) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1719.
http://www.dbe.com.tr/Default.aspx, Okul öncesi dönemde iki dillilik (Bilingualism) ve
İkinci Dil Öğretimi. Erişim tarihi: 10.02.2010.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com