You are here

Açık Sistem Teorisi ve Okula Uygulanması

Share
The Open system theory and its applications to school
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
103-116

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Sistemler kapalıya da açık olarak görülür. Kapalısistemler dışçevreleri ile etkileşimde bulunmayan sistemler olarak vasıflanır; halbuki, açık sistemler dışçevreleriyle sürekli olarak etkileşirler. Bu bağlamda, demokratik sistem açık sistem olarak tanımlanır. Mamafih, okul sistemi ya da okul, dışçevresi ile sürekli dinamik ilişki içerisindedir. Bu çalışmada, açık sistem kavramıile açık sistem ve okul ya da eğitim yönetimi arasındaki ilişkiler tartışılmıştır.
Abstract (2. Language): 
Systems are observed either closed or open. Closed systems are described as those which do not interact their external environment; whereas, open systems constantly interact with their external environments. Inthis connection, democratic system is defined as an open system. However, the school system or school is in constant dynamic interaction with its external environment. In this study, open system concept, and relationships between open system and school or education management have been discussed.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Argyris, C., 1964,. Integrating the Individual and the Organization, John Wiley and
Sons, New York.
Başaran, İ. E., 1982, Örgütsel Davranış, A.Ü. Eğitim Fakültesi YayınlarıNo: 108, A.Ü.
Basımevi, Ankara.
Başaran, İ. E., 1984, Yönetime Giriş, A.Ü. Eğitim Fakültesi, Ankara.
Baykal, B., 1981, Organizasyonların Yönetimi İlkeler ve Süreçler, Met-Er Matbaacılık,
İstanbul.
Bertalanffy, L.V., 1971, “The Theory of Open Systems in Physics and Biology”,
Systems Thinkings, Ed: Emery,F. E., Penguin Books, Victoria.
Bursalıoğlu, Z.,1978, Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama, A.Ü. Eğitim Fakültesi
YayınlarıNo: 71, Ankara.
Cole, G.A., 1993, Management: Theory and Practice, DP Publications Ltd. London.
Dereli, T., 1981, Organizasyonlarda Davranış, Ar Yayın Dağıtım, İstanbul.
Fişek, K. 1979, Yönetim, Sevinç Matbaası, Ankara.
Hall, R.H., 1977, Organizations Structure and Process, Prentice Hall, Inc., Englewood
Cliffs, New Jersey.
Hodgetts, R.M., 1975, Management: Theory Process and Practice, W.B. Sounders
Company, London.
Katz, D. and Kahn, R.L., 1978, “Organizations and the System Concept”, Classics of
Organization Theory, Ed. Shafritz, J.M. and Whitbeck, P.H., Moore
Publishing Comp., Illinois.
Katz, D. and Kahn, R.L., 1977, Örgütlerin Toplumsal Psikolojisi, Çev.: Can, H. ve
Bayar, Y., Doğan Basımevi, Ankara 1977.
Kaya, Y.K., 1979, Eğitim Yönetimi, Doğan Basımevi, Ankara.
MEGSB., 1987, Millî Eğitim Temel Kanunu, Millî Eğitim Basımevi, Ankara.
Owens, R.G., 1981, Organizational Behavior in Education, Prentice/Hall International,
Inc., London.
Sexton, W.P., 1970, Organization Theories, Charles E. Merrill Publishing Comp., Ohio.
Tezcan, M., 1991, Eğitim Sosyolojisi, Yargıçoğlu Matbaası, Ankara.
Tortop, N., 1983, Yönetim Bilimi, “S” Yayınları, Ankara.
Tosun, M., 1981, Örgütsel Etkilik, TODAİE, Ankara.
Yüksek Öğretim Kanunu, 1984, Resmi Gazete, 17506, 6.11.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com