İLK TÜRK- İSLÂM DEVLETLERİNDE HÜKÜMDARLIK VE HÂKİMİYET SEMBOLLERİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Symbols of Reign and Sovereıgnty in the First Turkish- Islamic States

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2012

Cilt: 

  • 16

Sayı: 

  • 51

Sayfa Aralığı:: 

73-92

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar E-posta: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Türkler tarih boyunca bulundukları alanlarda birçok devlet kurmuşlardır. Bu devlet kurma geleneği İslâm dinini kabul ettikten sonra da devam etmiştir. Kurdukları devletler ve tarihte oynadıkları rollerden dolayı adlarından sıkça bahsedilen ilk Türk-İslâm devletlerinde hükümdarlık ve hâkimiyet sembolleri manevî ve maddî olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Manevî unsurlar, lâkaplar ve hutbe olarak kendi içerisinde iki kısma ayrılırken maddî unsurlar ise, sikke, hil’at-tırâz, menşûr, bayrak, saray, taht, tac, çetr, nevbet, başkent, ğâşiye, yüzük, altın kemer, altın toka, altın kabzalı kılıç ve altın eğerli at gibi çeşitli bölümlere ayrılmaktadır. Abbâsî Devleti bulunduğu dönem itibariyle zayıf konumda olmasına rağmen ilk Türk-İslâm devletleri için meşruiyetin ve hâkimiyetin kaynağı olarak görülmektedir. Bu sebeple ilk Türk-İslâm devletleri hükümdarları tahta çıktıkları andan itibaren bu sembolleri alma gereğini hissetmişlerdir.

Abstract (2. Language): 

Throughout history Turks have established many states in the lands they existed. This tradition of establishing states continued after embracing the religion of Islam. In the first Turkish-Islamic states whose names are frequently mentioned because of the states they established and the roles they played the symbols of reign and sovereignty are divided into two parts as spiritual and material. While spiritual elements are divided into two sections in itself as titulatures and sermon, material elements are divided into various subdivisions such as coin, menşûr, flag, palac, throne, crown, chatr, nevbet, capital, ghashiyah, ring, gold belt, gold buckle, gold handled sword, gold ornamental horse. Although the Abbasid State was in a weak situation with respect to the period it existed, it is regarded as the source of legitimacy and sovereignty for the first Turkish-Islamic states. For this reason, the rulers of the first Turkish-Islamic states felt the necessity of the getting these symbols right from the moment they ascended to the throne.

Key Words: 

Referanslar: 

Artuk, İbrahim (1966). ‘’Sikke’’, İA, X, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Baktır, Mustafa (1998). ‘’Hutbe’’, DİA, XVIII, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Beyhakî, Ebû’l-Fadl (1982). Târîhu’l-Beyhakî. Beyrut: Dâru’n-Nahdati’l-Arabiyye. Çaycı, Ahmet (2008). Selçuklularda Egemenlik Sembolleri. İstanbul: İz Yayıncılık. Çetin, Osman (2009). Türk-İslâm Devletleri Tarihi. İstanbul: Düşünce Yayınları. Doğan, D. Mehmet (T.y.).

PDF Dosyası: