Öğretmen Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri ve Geometriye Yönelik Tutumları

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Teacher Candidates’ Geometric Thinking Levels and Attitudes to Geometry

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2012

Cilt: 

  • 2

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

17-34

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Araştırma Görevlisi Doktor

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar E-posta: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının geometrik düşünme düzeylerini ve geometriye yönelik tutumlarını belirlemektir. Araştırmanın evrenini, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğretmen adayları oluştururken; örneklemini ise aynı fakültenin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE), Sınıf Öğretmenliği (SÖ) ile Fen ve Teknoloji Öğretmenliği (FTÖ) Ana Bilim Dalı’nda birinci sınıfa devam eden 304 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırma, tarama modelinde bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarının geometrik düşünme düzeylerini belirlemek üzere Usiskin (1982) tarafından geliştirilen “Van Hiele Geometrik Düşünme Testi” kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının tutumlarını belirlemek için ise “Geometri Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi, Kruskal Wallis Testi, Mann Whitney-U Testi ve pearson korelasyonu uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının farklı geometrik düzeylerde yer aldıkları, geometriye yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olduğu ve geometrik düşünme düzeyleri ile tutumları arasında ise sadece “Kaygı” boyutunda anlamlı ancak düşük bir düzeyde ilişkinin olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının geometrik düşünme düzeyleri cinsiyet, mezun olunan lise türü ve akademik başarı değişkenlerine göre değişmemektedir.

Abstract (2. Language): 

Conducted in survey and descriptive research design, the purpose of this study was to define the teacher candidates’ geometric thinking levels and their attitudes towards geometry. The sampling of the study was based on 304 students in the Computer Education and Instructional Technology, Science and Technology Education, and Primary School Education departments. In the research, the “Van Hiele Geometric Thinking Test-VHGDT” and the “Geometric Attitude Scale” were used as data collection tools. Van Hiele Geometric Thinking Test (VHGDT) was developed by Usiskin (1982). As a result of the study, it was concluded that the teacher candidates were at various thinking levels. Their attitudes towards geometry were high and there was a significant but very low relationship between the “anxiety” sub-factor of the teacher candidates towards geometry and geometric thinking. In addition, the variables of gender, the type of high school they had graduated from and their academic achievement did not affect the students’ geometric thinking levels.

Key Words: 

Referanslar: 

Ahuja, O. P. (1996). An investigation in the geometric understanding among elementary preservice teachers. ERA-AARE Conference. Singapore, 29 November. www.aare.edu.au/96pap/ahujo96485.txt. İndirme Tarihi: 13.05.2011.

PDF Dosyası: