Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Ve Türkiye’de Belediyeler

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

European Charter Of Local Self-Government And Municipalities in Turkey

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2007

Sayı: 

  • 17

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Araştırma Görevlisi

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Özet: Yerel yönetimler, tarihi süreç içerisinde sanayileşmiş batılı ülkeler tarafından sürekli olarak geliştirilmesi ve özerk kılınması gereken halka en yakın kuruluşlar olarak görülmüşlerdir. Bunun en önemli göstergelerinden birisi de Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı olarak gösterilebilir. Türkiye’nin bazı maddelerine çekince koyarak imzalamış olduğu bu sözleşme, batılı anlamda köklü bir yerel yönetim geleneğinden yoksun olan ülkemizin yerel yönetimlerini hangi doğrultuda bir gelişime tabi tutması gerektiği konusunda rehber teşkil etmektedir.Türk yerel yönetimleri içerisinde önemli bir yer işgal eden belediyelerin yapısal ve işlevsel olarak Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na uygunluğu ve alınması gereken tedbirlerin ortaya konulması büyük önem taşımaktadır. Bu makalede, Türkiye’de yerel yönetimlerle ilgili son dönemde yapılan yasal değişikliklerde dikkate alınarak belediyeler açısından Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın uygulanma düzeyi ve yapılması gerekenler irdelenmeye çalışılmıştır.

Abstract (2. Language): 

During the history, the local governments have been seen as foundations by the industrialized western countries which should be developed continuously. These local governments have also been seen as the closest foundations to the people. One of the most important signs of this is European Charter of Local self-government. This charter which Turkey signed with reservations on some of its articles offers a guidance for our country lacking the custom of a fundamental local government in a western sense on the subject concerning the direction which Turkey should require for the development of local governments. The accordance of municipalities, which occupy an important place within Turkish governments, with the European charter of Local Self-government structurally and functionally and displaying precautions which should be taken is very important. Taking the legal alterations made recently into account, the level of application of European Charter of Local Self-government and things should be done are explored in this article.

Key Words: 

Referanslar: 

KĐTAPLAR AYTAÇ, Fethi,(1991). Açıklamalı Belediye Kanunu, 5.Baskı, Adalet Matbaacılık, Ankara BARLOW, I. Max,(1991). Metropolitan Government, Routledge, Great Britain, BENNETT, Robert J.,(1993). Local Governments in Europe: Common Directions of Chance, Local Government in the New Europe, Belhaven Pres, United Kingdom, DERDĐMAN, R.Cengiz,(2005) Yeni Düzenlemelere Göre Yerel Yönetimler, Aktüel Yayınları, Đstanbul ERYILMAZ, Bilal,(1997).

PDF Dosyası: