TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMİNİN ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖGESİ HAKKİNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2009

Cilt: 

  • 3

Sayı: 

  • 37

Sayfa Aralığı:: 

92-108

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Araştırma Görevlisi

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar E-posta: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalışmanın amacı, altıncı sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programının ölçme-değerlendirme ögesine yönelik olarak, öğretmenlerin düşüncelerini ve uygulamalarını öğrenmek; programın bu ögesini öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirmektir. Araştırmanın evrenini Adana ili merkez ilçelerindeki tüm resmi ve özel ilköğretim okullarının altıncı sınıf Türkçe öğretmenleri oluşturmaktadır. Evrendeki her bir okul bir küme olarak kabul edilmiş, yansız küme örnekleme yoluyla belirlenen okullardaki bütün altıncı sınıf Türkçe öğretmenleri örneklemi oluşturmuştur. Örneklemdeki öğretmen sayısı 92'dir. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen "İlköğretim Altıncı Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programının Ölçme Değerlendirme Ögesini Değerlendirme Anketi" kullanılarak toplanmıştır. Anketin birinci bölümünde öğretmenlere ait kişisel bilgileri; ikinci bölümde, öğretmenlerin ölçme-değerlendirme ögesi hakkındaki düşüncelerini; üçüncü bölümde Türkçe dersindeki ölçme-değerlendirme uygulamalarını, dördüncü bölümde ise, öğretmenlerin programda önerilen ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma sıklıklarını öğrenmek amaçlanmıştır. Verilerin analizinde, betimsel istatistik tekniklerinden frekans ve yüzde kullanılarak sonuca ulaşılmıştır. Sonuç olarak, öğretmenler; Türkçe programının ölçme-değerlendirme ögesini genel olarak olumlu bulmuşlardır. Ancak programda önerilen ölçme araçlarını kalabalık sınıflarda kullanmanın zor ve zaman alıcı olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra öğretmenlerin programın öngördüğü ölçme-değerlendirme uygulamalarını büyük ölçüde gerçekleştirdiği; programda yer alan ölçme araçlarından en çok performans ödevleri, dereceli puanlama anahtarı, öğrenci ürün dosyaları ve proje değerlendirme formunu kullandıkları, buna karşılık tutum ölçekleri, akran değerlendirme formu ve grup öz değerlendirme formu gibi araçları kullanma sıklıklarının çok düşük olduğu saptanmıştır.

Abstract (2. Language): 

The aim of this study is to figure out the teachers' thoughts and practices for the measure and evaluation aspect of 6th grade Turkish Course Instruction Program and evaluates these aspects through teachers' reviews.The universe of the study is the 6th grade Turkish teachers in Adana, in all state and private elementary schools. Each school in this universe is regarded as a set and all 6th grade Turkish teachers who are determined through objective set sampling method constitute the sample. The number of the teachers in the sampling is 92. Data are collected through questionnaire titled "The Questionnaire of Evaluation of Measure and Evaluation Aspect of 6th Grade Turkish Course Instruction Program" which is developed by the researchers. The first section of the questionnaire consists the personal information of the teachers, the second section consists the thoughts of the teachers about Measure and evaluation aspect, the third section consists measure and evaluation practices of teachers, the fourth section consists the frequency of use of measure and evaluation tools stated in the program. As the analyses of data, descriptive analyze techniques of frequency and percent analyze were used. Consequently, teachers generally think positive about measure and evaluation aspect of the Turkish program. But they have stated that the use of the measurement tools stated in the program is hard and time consuming to apply in the over-crowded classrooms. In addition, the teachers mostly performed the measure and evaluation applications suggested in the program and among the measure tools in the program they have most frequently used; performance assignments, graded marking key, students' production portfolios and the project evaluation forms. On the other hand, attitude scales, peer evaluation forms, and group auto-evaluation forms are not frequently used.

Key Words: 

Referanslar: 

Büyüköztürk, Ş.(2007). Performansa dayalı durum belirleme nedir?. İlköğretmen Eğitimci Dergisi, (8), 28-32 Calp, M. (2007). Özel öğretim alanı olarak Türkçe öğretimi (3. Baskı). Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları Coşkun, E. (2005). İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğretmen ve öğrencilerinin yeni Türkçe dersi öğretim programıyla ilgili görüşleri üzerine nitel bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5 (2), 423-462 Çakan, M.

PDF Dosyası: