İbn-i Haldun Sosyolojisinde Asabiyet Bağları, Devlet Ve Kamu Maliyesi

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Links Of The Asabiyet, State And Public Fınance İn The Ibn Khauldan 's Socıology

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2007

Cilt: 

  • 5

Sayı: 

  • 2

Sayfa Aralığı:: 

43-56

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Araştırma Görevlisi

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Orta Çağ düşünürü Ibn-i Haldun, tarih, felsefe, sosyoloji, iktisat ve siyaset bilimi alanlarındaki engin bilgileri ile pek çok bilim adamına kaynak teşkil etmiştir. Ünlü eseri Mukaddime İle " Ümran İlmi "nt - günümüz sosyoloji ilminin kaynağı- oluşturan İbn-i Haldun, çok yönlü bilimsel kimliği İle A.Smilh'in "toplumsal işbölümü"nü. D.Ricardo'nun "değer teorisi"ni. Malthus'un "nüfus teorisi 'ni. Arz Yönlü İktisat'ın temel mantığını daha 14. yüzyılda dile getirerek "öncü iktisatçı" unvanı kazanmıştır Çalışma, günümüz sosyolojisinin ilk nefesi olan Ümran İlmi ve ardından İbn-i Haldun 'un toplumsal çerçevedeki mali olaylara, özellikle kamu harcamaları, vergi ve bütçeye ilişkin görüşlerini İncelemektedir.

Abstract (2. Language): 

Ibn Khauldan. Middle Age 's intetlectual, constitued the basis for most of scientists with his oM'tt peculiar informations in the domain af history, philosophy, sociology. economics and policy selence. Ibn Khauldan. made up "Ümran Science" - which is contemporary sociology science 's basis- veith hisfamous work " Muqaddimah". assumed a title "pioneer economist" with his versatile scientifte identity by uttering A.Smith's "social division of labour". D. Ricardo's "theoty of value". Malihus's "theory ofpopulation". basis logic of Supply-Side Economics in 14. century. İn this study invastigates "ümran Scientifte" ıhat is contemporary sociology's initiaf eshalation and then ibn Khauldan 's visions aboııt fısval evenls. especially public expenditure. tax and public budget in the social ambient.

Key Words: 

Referanslar: 

ALBAYRAK. A. (2000). Bir Medeniyet Kuramcısı Olarak ibn-i Haldun. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 9. Cilt: 9. ARSLAN. A. (1997). İbn-i Haldun'un İlim ve Fikir Dünyası. Ankara: Vadi Yayınlan. AZ ARKAN. E. (2006). "İbn-i Haldun ve Devlet". <http ://ogrenci. hacettepe.eJu.tr/~b0122202/lnetpubAvw\vrQot/hukuk''anavasalmkuk/İhnıS/ (.20haldu n.htm> (10.10.2006). BATSEVA. S. M. (1999).

PDF Dosyası: