Türkiye’de Karayollarının Gelişimine Tarihsel Bir Bakış

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

A historical overview of thedevelopment of highways in Turkey

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2011

Cilt: 

  • 1

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

123-150

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar E-posta: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar E-posta: 

Yazar Adı: 

Yazar E-posta: 

Anahtar Kelimeler: 

JEL Terimleri: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalışmada günümüzde hakim ulaşım sistemi haline gelen karayolu taşımacılığının Türkiye'deki durumu incelenmiştir. Karayollarının Cumhuriyetin ilanında bu yana gösterdiği gelişim, dönemlere ayrılarak ele alınmıştır. Karayolu, 1950 yılına kadar uygulanan ulaşım politikalarında demiryolunu bütünleyecek bir sistem olarak görülmüştür. Ancak bu dönemden sonra, demiryolları adeta yok sayılarak, Marshall yardımlarıyla karayolu yapımına başlanmıştır. Planlı dönemle birlikte uygulanan karayolu ağırlıklı ulaşım politikaları sonucunda karayolları ulaşım sistemleri arasında ilk sıraya yerleşmiştir. Günümüzde Türkiye'de mevcut durum itibarıyla, yolcu taşımacılığının % 97'si, yük taşımacılığının ise % 89'u karayoluyla gerçekleştiril¬mektedir.

Abstract (2. Language): 

In this study, the highway transportation system which currently became the domi-nated transportation system in Turkey is examined. The development of this system between the foundation of the Republic and the present is investigated periodically. According to the results of this study the transportation policies for the highway transportation had been seen as a system integrating with the railway transportation until 1950s. However, after 1950s, the railways had been nearly ignored and the highways construction by Marshall aids became the main practice. As a result of the highways dominated transportation policies of the planned period, the highway transportation has become the main transportation system in Turkey. Today the highway transportation is made in the % 97 of the passenger transport and % 89 of freight transport in Turkey.

Key Words: 

Referanslar: 

AEP (2003), Acil Eylem Planı, www.ekutup.dpt.gov.tr/plan/aep.doc, (25.06.2011). As, E (2006), "Cumhuriyet Döneminde Ulaşım Politikaları (1923-1960)", Dokuz Eylül Üniversitesi AİİT Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir. Avcı, S. (2005), "Ulaşım Coğrafyası Açısından Türkiye'nin Ulaşım Politikaları ve Coğrafi Sonuçlan", Ulusal Coğrafya Kongresi, Bildiri Kitabı, ss. 87-96, 29¬30 Eylül 2005, İstanbul. Aydın, S.

PDF Dosyası: