POSTURAL VE MORFOLOJİK DEĞİŞKENLERLE OMURGA SAGİTTAL EĞRİLİKLERİNİN AÇIKLANABÎLİRLİĞİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

THE EXPLANATION OF SPINAL CURVATURE WITH POSTURAL AND MORPHOLOGICAL VARIABLES

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 1997

Cilt: 

  • 7

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

81-88

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Profesör

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Özet (Orjinal Dil): 

Araştırmamız 8,11,15 yaşlarındaki 90 kız, 90 erkek toplam 180 bireyden doğal baş postüründe elde edilen lateral grafiler üzerinde yürütüldü. Kraniofasial morfoloji, servikal lordoz (CVT/EVT) ve baş postürü ile ilişkili değişkenler lateral grafiler üzerinde ölçüldü. Torakal kifoz (KTPOS) ve lumbal lordozım (KLPOS) eğriliği kyphometer kullanılarak ölçüldü, Servikal lordoz, lorakal kifoz, lumbal lordoz ile postural, morfolojik ve omurga sagittal eğriliğine ait değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla korelasyon analizi yapıldı. Servikal lordoz postural değişkenlerin hepsi ile> morfolojik değişkenlerden ön yüz, arka yüz yükseklikleri ve mandibulamn anteroposterior boyutları ile dcğjjik önemlilik düzeylerinde korelasyon gösterdi. Hem KTPOS hem de KLPOS postural değişkenlerin hiçbiri ile korelasyon göstermedi. KLPOS morfolojik değişkenlerden ön yüz, arka yüz yükseklikleri ve maksillanm anteroposterior boyutu ile korelasyon gösterdi. Omurga sagittal eğriliklerini en iyi açıklayan değişkenleri belirleyebilmek amacıyla çoklu lineer regresyon analizi yapıldı. Servikal lordoz OPT/VER ve EVT/VER değişkenleri ile yüksek bir değeri verirken, lorakal kifoz ve lumbal lordoz bağımlı değişkenleri oldukça düşük bir açı klana bilirlik gösterdi.

Abstract (2. Language): 

In the present study, lateral cephalometric head films of 180 subjects, 90 males and 90 females, which were taken ai natural head position were used. The materia] was divided into three age groups, 8,11, and )5 years of age. Variables concerning craniofacial morphology, cervical lordosis (CVT/EVT), and head posture were measured from the lateral cephalometric films. The curvatures of thoracic kyphosis (KTPOS) and lumbar lordosis {KLPOS) were measured by a kyphometer. In order to determine whether there was any relationship between cervical and lumbar lordoses, thoracic kyphosis, and postural, morphological, and spinal variables, correlation analysis was applied, It has been found that cervical lordosis showed significant correlations with all postural variables, anterior and posterior face heights, and anteroposterior dimensions of mandible. NeiLher KTPOS nor KLPOS showed any correlation with the postural variables. Lumbar lordosis (KLPOS) showed significant correlations with anterior and posterior face heights, and anteroposterior dimension of maxilla. Multiple lineer regression analysis was applied to determine the best explanatory variables of spinal curvature. Cervical lordosis gave a high R2 value with OPT/VER and EVT/VER variables but thoracic kyphosis and lumbar lordosis gave low values.

Referanslar: 

1.
Alve
r A. Değişik yaş gruplarında omurganın sagittal eğrilikleri ile baş poslüru ve kraniofasial morfoloji arasındaki ilişki. (Doktora Tezi) Atatürk Univ Sağlık Bilinilen Enstitüsü Erzurum, 1996.
2. Bench RW. Growth ol' the cervical vertebrae as related to tongue, face and denture behavior. Am J Orthod 1963; 49: 183-214.

PDF Dosyası: