DOXORUBICIN VE DAUNOBİCİNİN ERİTROSİT VE LOKOSITLER ÜZERİNDEKİ SİTOTOKSİK ETKİLERİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

CYTOTOXIC EFFECTS OF DOXORUBICIN AND DAUNORUBICIN ON ERYTHROCYTES AND LEUKOCYTES

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 1996

Cilt: 

  • 6

Sayı: 

  • 2

Sayfa Aralığı:: 

51-54

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Doxorubicinin vç daunorubi cinin eritrosit ve lokositler üzerindeki sitatoksik etkileri ultrasütrüktfirel olarak incelendi. Her iki ajan eritrositlerin şeklinde belirgin değişiklikler oluşturdu. Doxorubicin uygulanması ile akantositler başta olmak üzere diskosit, ekinotip, sitomatosU+ sferostomatosit, şizosiı ve keratositler izlendi. Daunomicin ile stomatosıtler izlendi. Her iki ajanla eritrositlerin plazma membranları bazen izlenmiyordu ve bu alanlardan eritrositin elektron-yoğun İçeriğinin dışarıya taştığı gözlendi. Lökositîerin plazma membranında düzensizlik mevcuttu. Bu hücrelerin plazma membranlannda uzantılar izlendi.' İntersellüler alanlarda hücre artıklar gözlendi

Abstract (2. Language): 

Cytotoxic effects of doxorubicin and uamıurübicifı on erythrocytes and leukocytes in vitro were investigated ultrastnicturaliy. A remarkable effect induced by both drugs on the shape of erythrocytes was detected. With doxorubicin, predominance of acanthocytes and in addition discocyte, echinotype, stomatocyte, spherostomatocyte, schizocyte and keratocyte shapes were seen. With daiinomycin stomatocytes were detected. With both agents, in erythrocytes sometimes plasma membrane was not observed and there electron dense material of erythrocyte was protruded out. Irregularity of plasma membranes of leukocytes was observed. There was projections from plasma membranes of these cells. Debris of cells were observed in intercellular spaces

Key Words: 

Referanslar: 

1. Haskell CM. Drugs used in cancer chemotherapy. In: Haskell CM(ed). Cancer Treatment Philadelphia: WB Saunders, 1990: 44-102.
2. Barabas K, Sizansky JA, Faulk WP. Transferrin conjugates of adriamycin arc cytotoxic without intercalating nuclear DNA. Helv Med Acta 1992; 267(13):
9439-42.
X
Ataltlrk Üniv.Dis Hek,Fak.Derg. Cilt:6 Say*:2 Sayfa: .51-54,1996
EŞREFOĞLU, SELÎMOĞLU

PDF Dosyası: