KÖK KANAL İRRİGASYONUNDA PROPOLİS İÇERİKLİ SOLÜSYONLAR İLE POTASYUM TİTANYUM FOSFAT LAZERİN ESCHERICHIA COLİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

EFFECTS ON ESCHERICHIA COLIOF SOLUTIONS CONTAINING PROPOLIS AND POTASSIUM TITANIUM PHOSPHATE LASER IN ROOT CANAL IRRIGATION

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2011

Cilt: 

  • 21

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

15-21

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Profesör

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Amaç: Kök kanal irrigasyonunda, farklı konsantrasyonlarda hazırlanmış propolis solüsyonlarının (PS) Escherichia coli üzerine antimikrobiyel etkinliğinin karşılaştırılmasıdır. Ayrıca Potasyum Titanyum Fosfat (KTP) lazerin kök kanalında irrigasyon solüsyonlarından sonra uygulanmasının E. coli üzerine antimikrobiyel etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmada, 40 adet yeni çekilmiş tek köklü mandibular küçük azı insan dişi kullanıldı. Beş farklı gruplara ayrıldı; Grup 1 serum fizyolojik (pozitif kontrol) Grup 2 PS %5, Grup 3 PS %10, Grup 4 PS %20, Grup 5 NaOCl %2,5 (negatif kontrol). Çalışma boyutları hesaplanan dişler lastik kapaklı cam şişelere yerleştirildi. ProTaper kök kanal aletleri ile crown-down tekniği kullanılarak prepare edildi. Etilen oksitle steril edilen cam şişelerdeki dişler laminar air flow'da E. coli ile kontamine edildi. Her diş için 2 ml irrigasyon solusyonu kullanıldı. 24 saat sonra bulanıklıklarına bakılarak sonuçlar değerlendirildi. Son aşama olarak tüm gruplara kök kanallarına KTP lazer uygulandı ve mikrobiyal üreme olup olmadığı belirlendi. Veriler istatistiksel olarak Kruskal Wallis testi, Mann Whitney-U testi, Ki-kare, Friedman testi ve Wilcoxon testleri ile değerlendirildi. Bulgular: Propolis %10 ve %20'lik solüsyonlarının etkinliği istatistiksel olarak önemli bulunurken (p<0.05), propolis %5'lik solüsyonu istatistiksel olarak önemsiz bulundu (p>0,05). Tüm propolis solüsyonlarından sonra KTP lazer kullanıldığında istatistiksel olarak önemsiz bulundu (p>0,05). Sonuç: Propolis yüksek konsantrasyonlarda kök kanallarında E. coli üzerine antibakteriyel etkinlik gösterebilir. KTP lazer, kök kanallarına irrigasyon solüsyonlarından sonra uygulandığında E. coli 'ye karşı yeterli antimikrobiyel etki gösteremedi

Abstract (2. Language): 

Aim: In root canal irrigation, antimicrobial effects of propolis solutions (PS) in different concentrations on Escherichia coli were compared. In addition, after application of irrigation solutions to root canal, antimicrobial effect of Potassium Titanium Phosphate (KTP) laser against E. coli was evaluated. Material and Methods: In this study, forty single rooted new extracted mandibular premolar human teeth were used. They divided into five different groups: Group 1 Saline solution (Positive control), Group 2PS 5%, Group 3PS 10%, Group 4 PS 20%, Group 5Sodyum hipoklorit 2.5% (Negative control). Roots which lengths were predetermined were placed in glass bottles. Then, the roots were shaped using ProTaper files by crown down technique. The teeth in the glass bottles sterilized with ethylene dioxide were contaminated with E. Coli at laminar air flow. After then, 2 ml of irrigation solutions were used for each teeth. 24h growth were determined by evaluation of turbidity of test tubes. As a final step, KTP laser was applied to root canals to all groups and microbial growth were determined. The data were evaluated statistically using Kruskal Wallis, Mann Whitney-U, Chi square and Friedman tests. Results: While the effects of 10% and 20% propolis solutions were found statistically significant, 5% propolis solution was found statisticaly no significant. After all propolis solutions, using KTP laser was found statisticaly no significant. Conclusion: At high concentrations of propolis may indicate antimicrobial effect on E. Coli in root canals. KTP laser did not indicate enough antimicrobial effect against E. coli after application of irrigation solutions in root canals.

Key Words: 

Referanslar: 

1. Fabricius L, Dahlen G, Sundqvist G, Happonen RP, Möller AJR. Influence of residual bacteria on periapical tissue healing after chemomechanical treatment and root filling of experimentally infected monkey teeth. Eur J Oral Sci 2006; 114 : 278-85. 2. Sjögren U, Figdor D, Persson S, Sundqvist G. Influence of infection at the time of root filling on the outcome of endodontic treatment of teeth with apical periodontitis.

PDF Dosyası: