ORGANİK ATIKLARIN TOPRAKTA ÜREAZ AKTİVİTESİNE AİT TERMODİNAMİK PARAMETRELERE ETKİSİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

THE EFFECT OF ORGANIC WASTES ON THERMODYNAMIC PARAMETERS BELONGING TO UREASE ACTIVITY IN SOIL

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2009

Cilt: 

  • 24

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

44-53

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalışmada, killi tın bünyeli toprağa tütün ve çay atığı, fındık zurufu, buğday samanı gibi organik atık uygulamalarının , üreaz aktivitesi ve bu enzimin aktivitesine ait termodinamik parametreler (Ea , AH , AS, AG , Q10) üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Denemede kullanılan organik atıklar kuru ağırlık üzerinden %5 oranında toprağa karıştırılmış, 25 ± 0.5°C' de 30 gün inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda farklı substrat konsantrasyonları (%0, %1, %2, %4, %6, %8, %10, %12), inkübasyon periyotları (0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 saat) ve inkübasyon sıcaklıklarında (0, 10, 20, 30, 40 ve 50°C) topraklardaki üreaz aktivitesi belirlenerek termodinamik parametreler hesaplanmıştır. Deneme sonunda, organik atık uygulamasının üreaz aktivitesini önemli düzeyde artırdığı ve atıkların etkinliklerinin tütün atığı>çay atığı> fındık zurufu> buğday samanı şeklinde sıralandığı saptanmıştır. Genellikle, kontrol ve organik atık uygulanmış topraklarda tüm substrat konsantrasyonlardaki üreaz aktivitesi değerlerinin 40-50 °C sıcaklıklarında diğerlerine oranla daha hızlı bir artış gösterdiği belirlenmiştir. Tüm uygulamalarda üreaz aktivitesine ait termodinamik parametrelerin değerleri farklılık göstermiştir. Ea değerlerinin tütün atığı uygulanmasında en düşük (5.255-8.341 kJmol-1), buğday samanı uygulamasında ise en yüksek (17.189-24.41 4 kJmol-1) olduğu saptanmıştır. En düşük AH (2.786-5.876 kJmol-1) değerleri tütün atığı uygulanmış toprakta belirlenmiştir. Tüm uygulamalarda AS değerlerinin negatif olduğu, %10-12 substrat konsantrasyonu düzeylerinde sabitleştiği; AG değerlerinin ise 68.965-83.869 kJmol-1 aralığında değiştiği saptanmıştır. Q10 katsayısının en yüksek değerleri (1.212-1.477) buğday samanı, en düşük değerleri (1.061-1.169) ise tütün atığı uygulanmasında bulunmuştur.

Abstract (2. Language): 

In this study, urease activity of organic wastes, such as tea and tobacco waste, hazelnut husk and wheat straw, which have been treated to clay loam soil, and thermodynamic parameters (E a, AH , AS , AG , Q10 ) belonging to urease activity of this enzyme have been determined. The organic waste treatments, which were treated to clay loam soil at 5% dose, have gone through incubation for 30 days at temperature of 25 ± 0.5°C. As a result of incubation, thermodynamic parameters have been calculated by revealing urease activity in soils in a condition of different substrate concentrations (%0, %1, %2, %4, %6, %8, %10, %12), incubation periods (1, 2, 3, 4, 5 and 6 hours) and incubation temperatures (0, 10, 20, 30, 40 and 50°C °C). It has been revealed that organic waste treatments to soils significantly increase urease activity and also, catalyzation level of urease activity, in case of treatment of above mentioned organic wastes, has been determined as follow: tobacco waste>tea waste> hazelnut husk> wheat straw. Generally, it has been observed that values of urease activity in all substrate concentration in control and organic waste treated soils increase more rapidly at 40 and 50 °C versus in other temperatures. The values of thermodynamic parameters belonging to urease activity in all treatments have shown variations. The lowest (5.255-8.341 kJmol-1) and highest (17.189-24.414 kJmol-1) Ea values have been determined in tea waste and wheat hay treatments, correspondingly. And the lowest (2.786-5.876 kJmol-1) AH value has been scanned in tobacco waste treated soils. It has also been concluded that AS values are negative in all treatments, except in case of 10% and 12% substrate concentration levels, where they become stabilized and that AG values vary in 68.965 - 83.869 kJmol-1 interval. The highest (1.212-1.477) and the lowest (1.061-1.169) values of Q10 coefficient have been determined in wheat straw and tobacco waste treatments, correspondingly.

Key Words: 

Referanslar: 

Alexander, M., 1977. Introduction to Soil Microbiology, Second Edition John Wiley Sons. Inc.New York, USA. Aliev, S. A., Gadgiev, D.A. and Mikailov, F.D.,1984. Kinetic and thermodinamic characteristcs of enzymes - invertasa and ureaza in Azerbaijan soils. Soviet Soil Science 11: 55-66. Arrhenius, S., 1889. Über die Reaktionsgeschwindigkeit bei der Inversion von Rohrzucker durch Sauren. Zeitschrift für Physik Chemie, 4: 226-248.

PDF Dosyası: