You are here

Çoklu Materyallerle Zenginleştirilmiş 4E Modelinin Öğrencilerin Asit ve Bazlarla İlgili Anlamalarına Etkisi

Share

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
1-17

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, yapılandırmacı yaklaşımın 4 basamaklı modeline göre hazırlanan zenginleştirilmiş bir öğretim materyalinin 8. sınıf öğrencilerinin asitler ve bazlarla ilgili anlamalarına ve yanılgılarını gidermelerine etkisini belirlemektir. Yarı deneysel olarak yürütülen çalışma 22 kişilik 8. sınıf öğrencisiyle (11’i deney, 11’i kontrol grubu) yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Asit-Baz Kavram Testi (ABKT)” kullanılmıştır. Bu test asit ve bazlarla ilgili 20 adet iki aşamalı çoktan seçmeli soru içermektedir. ABKT öğrencilere öğretim süreci öncesinde ön-test, öğretim süreci sonrasında ise son-test olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler Mann-Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda deney grubu ile kontrol grubu öğrencilerinin başarıları arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. Ayrıca deney grubundaki öğrencilerin yanılgılarını kontrol grubu öğrencilerine göre daha yüksek oranda giderdikleri belirlenmiştir.
Abstract (2. Language): 
Problem Statement: Chemistry is a subject that is considered by both teachers and researchers to be difficult for students. One of the most important reasons is that chemistry includes abstract concepts and the other is the ineffectiveness of traditional teaching methods. For this reason, teachers need to consider new and alternative teaching methods, particularly for difficult and abstract concepts. In recent years, the constructivist theory of learning has been widely used in science education and presents the idea of environmental interaction with one's own knowledge in mind. Although three-step, four-step, 5E and 7E models have been put forward to facilitate the application of this theory, the four-step constructivist model has some distinct advantages. In the literature, there are several alternative methods for science and chemistry instruction. Animations, analogies, simulations, worksheets, concept cartoons, laboratory activities, and conceptual change texts are some of them. Although there are numerous studies which separately examine the effectiveness of these methods, studies in which the four-step model is enriched with these methods are limited. In view of this, we attempted to combine worksheets, conceptual change texts and animations with the four-step model in this study. Purpose of the Study: The purpose of this study is to determine the effect of enriched teaching material based on the four-step constructivist model on grade 8 students' understanding of acids and bases. Method(s): The study was quasi-experimental with one control and one experimental group, and the sample included 22 grade 8 students (11 students in the experimental group, 11 students in the control group). An “Acid Base Concept Test (ABCT)” that included 20 two-tier multiple-choice questions was used in the study to collect data. The test was implemented as a pre-test before the teaching and as a post-test after the teaching. The data were analyzed with a t-test. In the study, the experimental group was taught with newly developed material, while the control group employed the traditional instruction based on textbooks and teacher explanations. Findings and Discussions: The result of the study showed that while there was no statistically significant difference between the groups on the pre-test, there was a statistically significant difference between the groups in favor of the experimental group on the post-test. Twenty three alternative conceptions were found on the pretest among both groups’ students. The post-test results show that students in the experimental group were more successful than the control group ones in eliminating their alternative conceptions. On the post-test, students in the experimental group fully corrected eleven alternative conceptions, while the control group’s students fully corrected three ones. These results show that the four-step model enriched with multiple materials was more successful than the traditional textbook and teacher explanations-based instruction in improving students’ understanding of acids and bases. Conclusions and Recommendations: Results of the study show that traditional instruction is ineffective on students understanding of basic science and chemistry concepts. For this reason, alternative teaching methods should be developed and implemented in teaching of science concepts. And also, literature suggests that using a single teaching method may sometimes result in new learning difficulties. So, a combination of different methods may be a useful way to increase and enhance students’ ability to visualize particle-level processes, and such a way may help students to understand microscopic concepts.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Ağgül Yalçın, F. & Bayrakçeken, S. (2010). The effect of 5E learning model on pre-service
science teachers’ achievement of acids-bases subject, International Online Journal of
Educational Sciences, 2 (2), 508-531.
Akpınar, E. & Ergin, O. (2007). The effect of interactive computer animations accompanied
with experiments on grade 6th students’ achievements and attitudes toward science,
International Journal of Emerging Technologies in Learning, 2(2), 36-41.
Atasoy, Ş. & Akdeniz, A.R. (2006). Yapılandırmacı öğrenme kuramına uygun geliştirilen
çalışma yapraklarının uygulama sürecinin değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi,
35(170), 157.
Bradley, J.D. & Mosimege, M.D. (1998). Alternative conceptions in acids and bases: a
comparative study of student teachers with different chemistry backgrounds, South
African Journal of Chemistry, 51, 137-147.
Burhan, Y. (2008). Asit ve baz kavramlarına yönelik karikatür destekli çalışma yapraklarının
geliştirilmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Canpolat, N., Pınarbaşı, T. & Bayrakçeken, S. (2006). The conceptual change approach to
teaching chemical equilibrium, Research in Science & Technological Education, 24(2),
217–235.
Coştu, B., Ayas, A. & Niaz, M. (2012). Investigating the effectiveness of a POE-based
teaching activity on students’ understanding of condensation, Instructional Science, 40,
47-67.
Çalık, M., Ayas, A. & Coll, R.K. (2010). Investigating the effectiveness of teaching methods
based on a four-step constructivist strategy, Journal of Science Education and
Technology, 19, 32–48.
Çalık, M., Ayas, A., Coll, R. K., Ünal, S. & Çoştu, B. (2007). Investigating the effectiveness
of a constructivist-based teaching model on student understanding of the dissolution of
gases in liquids, Journal of Science Education and Technology, 16(3), 257-270.
Çetingül, P.İ. & Geban, Ö. (2005). Understanding of acid - base concept by using conceptual
change approach, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of
Education), 29, 69-74.
Daşdemir, İ., Doymuş, K., Şimşek, Ü. & Karaçöp, A. (2008). The effects of animation
technique on teaching of acids and bases topics, Journal of Turkish Science Education,
Volume 5, Issue 2.
Demircioğlu G., Özmen H. & Ayas A. (2004). Some concept alternative conceptions
encountered in chemistry: A research on acid and base, Educational Sciences: Theory
and Practice, 4, 73-80.
Demircioğlu, H., Demircioğlu, G. & Ayas, A. (2004). Kavram yanılgılarının çalışma
yapraklarıyla giderilmesine yönelik bir çalışma, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 163.
Doymuş, K., Şimşek, Ü. & Karaçöp, A. (2009). The effects of computer animations and
cooperative learning methods in micro, macro and symbolic level learning of states of
matter, Eurasian Journal of Educational Research, 36, 109-128.
Durmaz, B. (2007). Yapılandırıcı fen öğretiminde kavram karikatürlerinin öğrencilerin
başarısı ve duyuşsal özelliklerine etkisi (Muğla ili merkez ilçe örneği). Yüksek Lisans
Tezi, Muğla Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
Ebenezer, J. V. (2001). A hypermedia environment to explore and negotiate students’
conceptions: animation of the solution process of table salt, Journal of Science
Education and Technology, 10(1), 73-91.
Er Nas, S. & Çepni, S. (2011). Derinleşme aşamasına yönelik geliştirilen çalışma
yapraklarının etkililiğinin değerlendirilmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 125-
150.
Gökçek, N. (2007). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin asit baz konusundaki başarılarına çoklu
zekâ kuramının etkisinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
İpek, H. & Çalık, M. (2008). Combining different conceptual change methods within fourstep
constructivist teaching model: a sample teaching of series and parallel circuits,
International Journal of Environmental & Science Education, 3(3), 143-153.
Kaya, B. (2009). Araştırma temelli öğretim ve bilimsel tartışma yönteminin ilköğretim
öğrencilerinin asitler ve bazlar konusunu öğrenmesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması.
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Kelly, R. M. & Jones, L. L. (2007). Exploring how different features of animations of sodium
chloride dissolution affect students’ explanations, Journal of Science Education and
Technology, 16, 413–429.
Kıyıcı, G. & Yumuşak, A. (2005). Fen bilgisi laboratuarı dersinde bilgisayar destekli
etkinliklerin öğrenci kazanımları üzerine etkisi; asit-baz kavramları ve titrasyon konusu
örneği, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(4), 130.
Lord, T. R. (1999). A comparison between traditional and constructivist teaching in
environmental science, Journal of Environmental Education, 30, 22–28.
Nakhleh M.B. & Krajcik J.S. (1994). Influence of levels of information as presented by
different technologies on students’ understanding of acid, base, and pH concepts,
Journal of Research in Science Teaching, 34, 1077-1096.
Özkan, Ö., Tekkaya, C. & Geban, Ö. (2004). Facilitating conceptual change in students’
understanding of ecological concepts, Journal of Science Education and Technology,
13, 1, 95-105.
Özmen, H. & Demircioğlu, G. (2003). Asitler ve bazlar konusundaki öğrenci yanlış
anlamalarının değerlendirilmesinde kavramsal değişim metinlerinin etkisi, Milli Eğitim
Dergisi. Sayı 159.
Özmen, H. & Yıldırım, N. (2005). Çalışma yapraklarının öğrenci başarısına etkisi: Asitler ve
Bazlar Örneği, Türk Fen Eğitimi Dergisi, Yıl 2, Sayı 2.
Özmen, H. (2007). The effectiveness of conceptual change texts in remediating high school
students’ alternative conceptions concerning chemical equilibrium, Asia Pacific
Education Review, 8(3), 413-425.
Özmen, H. (2008). Öğrenme Kuramları ve Fen Bilimleri Öğretimindeki Uygulamaları,
Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi, (Ed. S. Çepni), Pegema Yayıncılık
Ankara, ss. 33 – 98.
Özmen, H. (2011). Effect of animation enhanced conceptual change texts on 6th grade
students’ understanding of the particulate nature of matter and transformation during
phase changes, Computers & Education, 57(1), 1114-1126.
Özmen, H., Demircioğlu, G. & Demircioğlu, H. (2009). The effects of conceptual change
texts accompanied with animations on overcoming 11th grade students’ alternative
conceptions of chemical bonding, Computers & Education, 52, 681–695
Özmen, H., Demircioğlu, G., & Coll., R.K. (2009). A comparative study of the effects of a
concept mapping enhanced laboratory experience on Turkish high school students’
understanding of acid-base chemistry, International Journal of Science and
Mathematics Education, 7, 1-24.
Şahin, Ç., İpek, H. & Çepni, S. (2010). Computer supported conceptual change text: Fluid
pressure, Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 922–927.
Sisovic D. & Bojovic S. (2000). Approaching the concepts of acids and bases by cooperative
learning, Chemistry Education: Research and Practice in Europe, 1, 263-275.
Tekeli, A. (2009). Argümantasyon odaklı sınıf ortamının öğrencilerin asit-baz konusundaki
kavramsal değişimlerine ve bilimin doğasını kavramalarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi,
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Tsai, C.-C. & Chou, C. (2002). Diagnosing students’ alternative conceptions in science,
Journal of Computer Assisted Learning, 18(2), 157–165.
Yang, E., Andre, T. & Greenbowe, T. (2003). Spatial ability and the impact of
visualization/animation on learning electrochemistry, International Journal of Science
Education, 25(3), 329-349.
Yeşilyurt, S. & Gül, Ş. (2011). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayalı hazırlanan
çalışma yaprağının öğrenci başarısına etkisi (pilot uygulama), Uludağ Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (1), 247-261.
Yılmaz, H. & Huyugüzel, P. (2006). 4E öğrenme döngüsü yönteminin öğrencilerin elektrik
konusunu anlamalarına olan etkisi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, Yıl 3, Sayı 1.
Yip, D. Y. (2001). Promoting the development of a conceptual change model of science
instruction in prospective secondary biology teachers, International Journal of Science
Education, 23, 755–770.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com