TÜRK RESMİNDE KENT

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

CITIES IN TURKISH PAINTINGS

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2012

Sayı: 

  • 33

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalışmada tarihsel süreç içerisinde kent imgesinin Türk resim sanatında işlenişi, kuramsal bir çerçevede ele alınmıştır. M.Ö. 4000’lerden günümüze kadar kentler, insanlık tarihi açısından önemli bir yer tutmuştur. Özellikle 19. yüzyılla birlikte büyük kentler, ekonomik, kültürel, ticari açıdan daha hareketli olmasınedeniyle sanatçılar tarafından yaşanan, yapıt üretilen mekânlar olarak tercih edilmiştir. Sanatçılar, içinde yaşadıklarıkenti, gerek aktardıklarıkonunun arkasında destekleyici bir fon olarak, gerek estetik duygu yönüyle ülküselleştirerek, gerekse dışavurumcu bir yaklaşımla tuvallerine aktarmışlardır. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kentlerde yaşayan sanatçılar, yaşadıklarıçağın duyumsattıklarını, yaşadıklarımekânların sıradan ya da çarpıcıyönlerini aktarma çabasında olmuşlardır. Bu çalışmada, kent imgesinin sanat eserlerinde ele alınışı, Osmanlıminyatürlerinden günümüzün çağdaşresmine kadar sanatçıların resimlerinden örnekler verilerek tartışılmaya çalışılmıştır.

Abstract (2. Language): 

In this study, the portrayal of the city image in Turkish paintings is discussed in the historical process by using theoretical perspectives. Starting from 4000 B.C. to up to the present, cities has an important place in the history of mankind. Since the 19th century, the large cities have been preferred as places to live and create by artist with its viable economic, cultural and commercial life. The artists transferred the city they live into their canvases, either as a background to support their themes orby idealizing aesthetic feelings, as well as using an expressionist approach. Artists, living around the world as well as in Turkey have been trying to represent ordinary or striking aspects of the places they live; also the sensations of their era. In this study, representation of the city image from Ottoman miniatures to modern art paintings has been discussed by using the examples of the artists work.

Key Words: 

Referanslar: 

• ARISOY, D. (2010). 1950’den günümüze Türk resminde kent imgesi. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
• AYAN, A. (2006). Nedim Günsür Retrospektif Sergisi. İstanbul: Türkiye İşBankasıKültür
Yayınları.
• AYAN, B. (2008). 10. İstanbul Bienali: Geride bıraktıklarıve düşündürdükleri. Artist
Modern, 86, 80–87.

PDF Dosyası: